Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om regulering af den indeksregulerede anskaffelsessum ved afståelse af en del af den faste ejendom.

Afsnittet indeholder:

  • Kort om forhøjelse og nedsættelse af den indeksregulerede anskaffelsessum ved delafståelse
  • Nedsættelse af den indeksregulerede anskaffelsessum ved delafståelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Kort om forhøjelse og nedsættelse af den indeksregulerede anskaffelsessum ved delafståelse

De principielle regler for, hvornår og hvordan den omregnede anskaffelsessum skal forhøjes eller nedsættes, gælder som udgangspunkt også, når den indeksregulerede anskaffelsessum skal forhøjes eller nedsættes efter EBL § 5 A. Se afsnit (C.H.2.1.9.7) om regulering af anskaffelsessummen ved afståelse af en del af den faste ejendom.

Bemærk

Der gælder særlige regler for fordeling af tillægget ved delsalg af landbrugsejendomme mv. og skovbrug. Ingen del af 10.000 kr.-tillægget skal derfor henføres til anskaffelsessummen for et stuehus/en ejerbolig, der kan sælges skattefrit. Se EBL § 9, stk. 3, og afsnit (C.H.2.1.16).

Se også

Se også afsnit

  • (C.H.2.1.9.8.2) om indeksregulering af anskaffelsessummen ved delafståelse af fast ejendom
  • (C.H.2.1.9.9.1) om principperne for regulering af den indeksregulerede anskaffelsessum ved afståelse af hele ejendommen.

Nedsættelse af den indeksregulerede anskaffelsessum ved delafståelse

Den regulerede anskaffelsessum ved delafståelsen nedsættes med beløb, som er nævnt i EBL § 5, stk. 5, i det år, hvor beløbet er fratrukket ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se EBL § 5, stk. 7, 1. pkt., sammenholdt med EBL § 5, stk. 4.

Anskaffelsessummen nedsættes med foretagne afskrivninger mv. på bygninger og installationer, der ikke er beskattet som genvundne afskrivninger. Beløbene skal henføres til de år, hvor der er afskrevet på ejendommens bygninger eller installationer efter forholdet mellem afskrivningerne mv. i det enkelte år og de samlede foretagne afskrivninger mv. i årene.

Det drejer sig om eventuelle

  • foretagne afskrivninger, herunder forskudsafskrivninger efter afskrivningsloven
  • fradragsbeløb efter AL § 24, stk. 5, 1. og 2. pkt.
  • forlods afskrivninger efter etableringskontoloven eller investeringsfondsloven.

Se EBL § 5, stk. 7, 2. pkt., sammenholdt med § 5, stk. 4, nr. 1.

Bemærk

Nedsættelse efter EBL § 5, stk. 4, nr. 6 (mælkekvoter), skal ske i det år, hvor mælkekvoten afstås.

Se også

Se også afsnit

  • (C.H.2.1.9.11) om afståelse af mælkekvoter, der er omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven
  • (C.H.2.1.22), der indeholder eksempler på beregning af fortjenesten.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Ligningsrådet

TfS 1999, 828 LR

Der er ikke pligt til at anvende reglerne i EBL § 5 A om indeksering af anskaffelsessummen ved salg af restejendommen, selv om reglerne om indeksering er anvendt ved et delsalg fra ejendommen.

Når reglen i EBL § 5 A er valgt ved et delsalg, kan reglen om bundfradrag i EBL § 6, stk. 2, ikke anvendes.