Indhold

Dette afsnit beskriver de generelle regler for blandet benyttede biler og ladestandere, når den selvstændige har valgt beskatning efter virksomhedsskattelovens afsnit 1.

Afsnittet indeholder:

  • Resumé
  • Regel
  • Oversigt over reglerne om blandet benyttede biler.

Resumé

En selvstændigt erhvervsdrivende kan frit vælge, om en blandet benyttet bil og evt. ladestander skal indgå i virksomhedsordningen eller holdes udenfor. Den skattemæssige behandling af bilerne er afhængig af dette valg.

Regel

Blandet benyttede driftsmidler kan som udgangspunkt ikke indgå i virksomhedsordningen. Det følger af hovedreglen i VSL § 1, stk. 3, 1. pkt.

Biler og ladestandere, der benyttes til både erhvervsmæssig og privat kørsel, kan dog indgå i virksomheden. Se VSL § 1, stk. 3, 5. pkt.

En selvstændigt erhvervsdrivende, der har valgt at anvende virksomhedsordningen, kan frit vælge at lade en blandet benyttet bil og evt. ladestander indgå fuldt ud i virksomheden eller at holde den helt uden for virksomheden. Se VSL § 1, stk. 3, 5. pkt.

Oversigt over reglerne om blandet benyttede biler

Denne oversigt viser den skattemæssige behandling af blandet benyttede biler, når de indgår henholdsvis ikke indgår i virksomhedsordningen.

Bilen indgår i virksomheden

Bilen holdes uden for virksomheden

Bilen holdes uden for virksomheden *)

Den selvstændige beskattes af den private kørsel i virksomhedens bil efter reglerne i LL § 16, stk. 4

Virksomheden godtgør de faktiske omkostninger ved den erhvervsmæssige kørsel

Virksomheden godtgør omkostninger ved erhvervsmæssig kørsel efter Skatterådets satser for erhvervsmæssig kørsel i egen bil

A) Samtlige omkostninger inklusiv de fulde afskrivninger fratrækkes ved opgørelsen af virksomhedens overskud

A) Den del af de samlede driftsomkostninger inklusiv afskrivning, der svarer til den erhvervsmæssige andel af den samlede kørsel, fragår ved opgørelse af virksomhedens overskud

A) Et beløb, der svarer til værdien af den erhvervsmæssige kørsel opgjort efter Skatterådets satser for kørsel i egen bil fratrækkes ved opgørelsen af virksomhedens overskud

B) Et beløb, der svarer til værdien af fri bil til rådighed opgjort efter reglerne i LL § 16, stk. 4, medregnes ved opgørelsen af virksomhedens overskud

B) Beløbene refunderes den selvstændige. Beløbene overføres på linje med andre udlæg, som han eller hun måtte have for virksomheden

B) Beløbet overføres skattefrit til den selvstændige

C) Beløbet anses for overført fra virksomheden til den selvstændige

C) Beløbene medregnes ved opgørelse af den selvstændiges personlige indkomst

D) Beløbene i A fratrækkes ved opgørelsen af den selvstændiges personlige indkomst

 

*) anvendes bilen udelukkende til erhvervsmæssig kørsel, kan bilen ikke holdes udenfor ordningen, da det ikke er et blandet, men derimod et rent erhvervsmæssigt driftsmiddel.