Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for delvist ophør af virksomhed, når den selvstændige har valgt beskatning efter virksomhedsskattelovens afsnit 1.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Overførsel af en del af indskudskontoen til mellemregningskontoen.

Regel

Reglerne om delvis afståelse af en virksomhed gælder også ved delvist ophør af en af flere virksomheder. Se VSL § 15 a, stk. 3.

Det er en betingelse, at virksomheden er ophørt, men ikke afstået. Hvis virksomheden er afstået i forbindelse med ophøret, finder reglerne om delvis afståelse af virksomhed anvendelse. Se VSL § 15 a, stk. 1 og 2. Reglerne om delvis afståelse er nærmere omtalt i afsnit C.C.5.2.13.2.

Ved delvist ophør af virksomhed kan den selvstændige overføre et beløb fra indskudskontoen til mellemregningskontoen uden om hæverækkefølgen.

Overførsel af en del af indskudskontoen til mellemregningskontoen

Ved delvis afståelse af en virksomhed har den selvstændige mulighed for at overføre det kontante nettovederlag til mellemregningskontoen uden om hæverækkefølgen. Se VSL § 15 a, stk. 1.

Fordi den selvstændige ikke modtager en salgssum, kan en del af indskudskontoen i stedet blive overført til mellemregningskontoen ved delvist ophør af en eller flere virksomheder. Se VSL § 15 a, stk. 3.

Den selvstændige kan overføre den del kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for ophørsåret, der vedrører den ophørte virksomhed. Beløbet bliver beregnet efter forholdet mellem værdien af aktiverne i den ophørte virksomhed ved udløbet af indkomståret forud for ophørsåret og samtlige aktiver, der er indskudt i virksomhedsordningen.

Der skal ses bort fra finansielle aktiver ved beregningen af den forholdsmæssige andel.