Indhold

Dette afsnit beskriver konjunkturudligningsordningen og hvilke typer af virksomheder og selvstændigt erhvervsdrivende, der kan anvende ordningen.

Afsnittet indeholder:

 • Hovedregel
 • Behandlingen af ægtefæller i konjunkturudligningsordningen
 • Begrænsninger i forhold til virksomhedsordningen.

Hovedregel

Både fuldt og begrænset skattepligtige, der er selvstændigt erhvervsdrivende og bruger kapitalafkastordningen, kan henlægge til konjunkturudligning. Se VSL § 22 b.

I lighed med selvstændigt erhvervsdrivende, der bruger virksomhedsordningen, har de selvstændige, der bruger kapitalafkastordningen, mulighed for at udjævne den skattemæssige virkning af svingende indkomster.

En selvstændigt erhvervsdrivende, der bruger kapitalafkastordningen, og samtidig har lønindtægt, kan dels henlægge til konjunkturudligning dels indskyde på etableringskonto. Se ETBL.

Henlæggelser til konjunkturudligning skal trækkes fra ved opgørelsen af virksomhedens skattepligtige indkomst i henlæggelsesåret mod betaling af en foreløbig konjunkturudligningsskat. Konjunkturudligningsskatten udgør 22 pct. i 2016 og efterfølgende indkomstår.

Beløb, som er henlagt under konjunkturudligningsordningen, skal regnes med ved opgørelsen af virksomhedens skattepligtige indkomst, i det indkomstår hvor indskuddet hæves.

Den foreløbige konjunkturudligningsskat, der er betalt på en bogført indtægt, skal trækkes fra i slutskatten mv. for det indkomstår, hvor henlæggelsen er indtægtsført. Konjunkturudligningsskat, der ikke kan rummes i årets slutskat mv., bliver udbetalt kontant.

Se også

Se også afsnit

 • C.C.5.3.1.1 om hvilke personer, der kan anvende kapitalafkastordningen, og hvilke krav der stilles til at bruge kapitalafkastordningen
 • C.C.5.3.2.2.2 om henlæggelser til konjunkturudligning
 • C.C.5.3.2.2.3 om, hvordan henlæggelser skal indtægtsføres.

Behandlingen af ægtefæller i konjunkturudligningsordningen

Hvis begge ægtefæller anvender kapitalafkastordningen, kan de hver for sig og uafhængigt af hinanden henlægge til hver sin konjunkturudligningsordning.

Ægtefællen driver virksomheden

Overgår en virksomhed, som tidligere har været drevet eller i overvejende grad drevet af den ene ægtefælle, til at være drevet af ægtefællerne i fællesskab eller omvendt, kan den selvstændigt erhvervsdrivende fortsætte med kapitalafkastordningen. Se VSL § 22 b. Den ægtefælle, der overtager en del af driften af en virksomhed, skal tage stilling til, hvordan de henlæggelser til konjunkturudligning, der allerede er foretaget, skal fordeles.

En ægtefælle kan succedere i den anden ægtefælles henlæggelser til konjunkturudligning.

Ægtefællerne driver virksomheden i fællesskab

Ægtefæller kan bede Skattestyrelsen om at få fordelt resultatet af en fælles drevet virksomhed mellem sig, hvis fordelingen er sagligt begrundet i virksomhedens drift. Se KSL § 25 A, stk. 8.

Det er en forudsætning, at begge ægtefæller yder tilnærmelsesvist den samme arbejdsindsats i den enes eller begges virksomhed. Det er også en forudsætning, at de hæfter solidarisk for virksomhedens forpligtelser. Hvis ægtefællerne fordeler resultatet af virksomheden mellem sig, så skal aktiver og passiver i virksomheden fordeles mellem dem i samme forhold.

Driver ægtefællerne en virksomhed i fællesskab, fordeles henlæggelserne til konjunkturudligning på samme måde, som fordelingen af virksomhedens resultat. Driver ægtefællerne en af flere virksomheder i fællesskab, så fordeles henlæggelserne til konjunkturudligning på samme måde som fordelingen af kapitalafkast. Det vil sige på grundlag af fordelingen af erhvervsmæssige aktiver mellem ægtefællerne.

Se også

Se også afsnit C.C.5.3.1.2.2 om behandlingen af ægtefæller i kapitalafkastordningen

Begrænsninger i forhold til virksomhedsordningen

Set i forhold til virksomhedsordningens opsparingsdel er der nogle begrænsninger i den konjunkturudligningsordning, der knytter sig til kapitalafkastordningen.

Begrænsningerne er:

 • Henlæggelsen kan højst være 25 pct. 
 • Henlæggelsen skal mindst være 5.000 kr.
 • 78 pct. af det henlagte beløb - det vil sige det beløb, der er tilbage efter konjunkturudligningsskatten på 22 pct. - skal indsættes på en bunden bankkonto.
 • Beløb der indsættes på bankkontoen skal være bundet i 3 måneder
 • Et henlagt beløb skal indtægtsføres senest i det 10. år efter henlæggelsen.