Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for indtægtsføring af beløb, der er henlagt til konjunkturudligning.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • År med underskud.

Regel

Reglerne for indtægtsføring af beløb, der er henlagt til konjunkturudligning, står i VSL § 22 b, stk. 4.

Et beløb, der er henlagt til konjunkturudligning, regnes med ved opgørelsen af den skattepligtige personlige indkomst for det indkomstår, hvor beløbet bliver hævet.

Et indskud skal hæves senest i det 10. indkomstår efter henlæggelsesårets udløb. Hvis en henlæggelse ikke er blevet indtægtsført inden udløbet af denne frist, så skal beløbet regnes med ved opgørelsen af den selvstændiges personlige indkomst for det 10. indkomstår efter, at henlæggelsesåret er udløbet.

Hvis der er henlæggelser for flere indkomstår, skal beløbene indtægtsføres i den rækkefølge, de er henlagt i. Henlæggelser fra et tidligere år skal indtægtsføres, før henlæggelser fra et senere år kan indtægtsføres.

Henlæggelser til konjunkturudligning skal ikke bruges til bestemte formål, derfor kan beløbet anvendes både til private og erhvervsmæssige formål.

Beløb, der er henlagt over flere indkomstår, kan indtægtsføres og benyttes i et eller flere indkomstår. Beløb, der er henlagt i et indkomstår, kan indtægtsføres og benyttes over flere indkomstår.

Bemærk

Der er ingen regler om, at konjunkturudligningshenlæggelser og henlæggelser til etablerings- og iværksætterkonto skal hæves i en bestemt rækkefølge. Henlæggelser til etablerings- og iværksætterkonto for et senere indkomstår kan godt hæves før konjunkturudligningshenlæggelser for et tidligere indkomstår og omvendt.

Se også

Se også afsnit C.C.2.6.1, om etableringskontoloven.

År med underskud

Den selvstændige skal indtægtsføre tidligere års henlæggelser til konjunkturudligning, før han eller hun kan fratrække et underskud af virksomheden. De henlæggelser, som skal indtægtsføres, skal beløbsmæssigt svare til underskuddet af virksomheden. Underskuddet opgøres som den personlige indkomst fra virksomheden før fradrag af konjunkturudligningshenlæggelser og efter fradrag af kapitalafkast. Overførsel til medarbejdende ægtefælle skal fratrækkes ved opgørelsen af den personlige indkomst fra virksomheden. Se VSL § 22 b, stk. 7 og TfS 1994, 541.

Det er den fulde henlæggelse, der skal indtægtsføres. Det vil sige før fradrag af konjunkturudligningsskatten som i 2016 og efterfølgende indkomstår udgør 22 pct.

Henlæggelsen er personlig indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed, når den indtægtsføres. Det betyder, at det er summen af den indtægtsførte konjunkturudligningshenlæggelse og den personlige indkomst fra virksomhedens overskud, der skal beregnes skat og AM-bidrag af. Se TfS 1994, 541.

Den konjunkturudligningsskat, der svarer til den konjunkturudligningshenlæggelse, der indtægtsføres, bliver trukket fra i slutskatten. Se VSL § 22 b, stk. 5. Hvis konjunkturudligningsskatten af de indtægtsførte henlæggelser overstiger årets slutskat med tillæg af eventuel overført restskat mv., så får den selvstændige udbetalt den overskydende skat kontant. Det sker uden hensyn til opgørelsen af en eventuel ægtefælles slutskat. Udbetalingen sker som overskydende skat. Se KSL § 60, stk. 1, litra a. Den overskydende konjunkturudligningsskat kan også udbetales efter KSL § 55.

Den indtægtsførte konjunkturudligning og den konjunkturudligningsskat, der svarer til, regnes med ved opgørelsen af den personlige indkomst i maksimeringsreglen i forhold til kapitalafkastets størrelse. Se VSL § 22 a, stk. 3, nr. 1.

Henlæggelserne til konjunkturudligningsordningen indtægtsføres efter fifo-princippet, - først ind, først ud. Det vil sige, at de først henlagte beløb bliver de først indtægtsførte beløb. Se VSL § 22 b, stk. 4, 5. pkt.

Se også

Se også afsnit C.C.5.3.1.2.2 om maksimeringsreglen i forhold til kapitalafkastet.