Indhold

Dette afsnit indeholder regler for virksomhedernes opgørelse og afregning af fedtafgift.

Afsnittet indeholder:

 • Afgiftsperioden
 • Angivelsesfrist
 • Oplagshaveres opgørelse af afgiften
 • Varemodtageres opgørelse af afgiften
 • Opgørelse af afgift ved fjernsalg
 • Privatpersoners opgørelse af afgift
 • Fradrag
 • Afregning af afgift.

Afgiftsperioden

Afgiftsperioden for registrerede virksomheder er måneden, hvilket er i overensstemmelse med reglerne i opkrævningsloven. Se FAL § 14. Dette gælder, uanset om virksomhederne er registreret for fedtafgift eller dækningsafgift.

Angivelsesfrist

Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive og betale afgift. Se FAL § 14, stk. 2, og OPKL §§ 2 og 3. Dvs. at virksomhederne skal angive og betale afgift senest den 15. i den første måned efter udløbet af perioden.

Ved manglende angivelse eller regnskab finder opkrævningsloven også anvendelse. Se FAL § 14, stk. 3, jf. OPKL §§ 4 - 8.

Eksempel

Afgiftsperioden er marts måned. Angivelse og betaling skal ske senest den 15. april.

Oplagshaveres  og grossisters  opgørelse af afgift

Virksomheder, der er registreret som

 • oplagshavere
 • mellemhandlere
 • grossister
 • eksportører/non-food producenter

skal som udgangspunkt angive og betale afgift af fødevarer, der er udleveret fra virksomheden i perioden. Se FAL § 7, stk. 1 og 2.

Virksomheder, der er registreret som oplagshaver, grossist eller for sin eksport/non-food produktion, og som køber afgiftspligtige fødevarer med afgift til brug i deres produktion, fx fra en varemodtager, kan fradrage afgiften ved købet. Se bek. § 6.

Se om registrerings og angivelsesbestemmelser i nyhedsbrev af 15. november 2011, ny afgift på mættet fedt i fødevarer.

Bemærk

Grossistregistrerede skal afregne afgift af deres spild. Se afsnit E.A.2.1.4 Virksomheder omfattet af reglerne.

Et slagteri kan vælge at opgøre afgiftsgrundlaget for en afgiftsperiode på grundlag af slagtede dyr og foretage fradrag efter FAL § 7, stk. 1, og § 6, stk. 3, 2.pkt. Dvs. at afgiften angives og afregnes efter den periode, som dyret er slagtet i, frem for den periode kødet er udleveret i.

Baggrunden for dette er et ønske om tidlig afregning, da slagterierne afregner landbrugsafgifter på grundlag af slagtede dyr, og derfor forenkles deres administration.

Eksempel

Et slagteri slagter en del kvæg i marts måned, som udleveres i april måned. Efter hovedreglen skal der angives og betales afgift den 15. maj af det kød, der er udleveret i april. Slagteriet kan vælge i stedet at angive og betale afgift den 15. april på grundlag af dyr slagtet i marts måned.

 Særligt om fødevarer til eksport eller fødevarer uegnede til menneskeføde (non-food) 

En virksomhed, der er registreret for sin eksport eller non-food produktion, fordi den udelukkende eksporterer sine fødevarer eller udelukkende fremstiller non-food produkter, kan indkøbe afgiftspligtige fødevarer til sin produktion uden afgift.

Hvis virksomheden delvist eksporterer sine fødevarer eller delvist fremstiller non-food produkter, kan den indkøbe afgiftspligtige fødevarer til sin produktion uden afgift. Det er dog kun den andel af produktionen, der går til eksport eller til non-food produktion, som kan ske med afgiftsfri fødevarer. Derfor skal virksomheden afregne afgift af den andel af produktionen, der ikke går til eksport eller non-food produktion.

Fordelingen af produktionen på eksport/hjemmemarked/non-food/fødevarer sker på baggrund af virksomhedens faktiske andel af eksport eller non-food produktion det foregående kalenderår.

Er virksomheden nyetableret, eller har den ikke tidligere har haft eksport eller non-food produktion, skal den indkøbe afgiftspligtige fødevarer til sin produktion med afgift, men kan søge afgiften godtgjort efter lovens § 17, stk. 2.

En virksomhed, der har delvis eksport eller non-food produktion, skal afregne afgift for den andel, som ikke går til eksport eller non-food produktion for den periode, hvori den har indkøbt fødevarerne afgiftsfrit. Afregningen sker på den ordinære angivelse.

Når året er omme, skal virksomheden foretage en regulering, hvis årets faktiske andel af produktionen til eksport eller non-food afviger fra det foregående års andel. Reguleringen består i forskellen mellem den afregnede afgift og den afgift, som faktisk burde have været afregnet.

Reguleringen foretages på den ordinære angivelse for januar måned. Hvis virksomhedens andel af eksport eller non-food produktion overstiger foregående års andel, foretages et fradrag i afgiftsgrundlaget. Hvis virksomhedens andel af eksport eller non-food produktion er mindre end foregående års andel, foretages en forhøjelse af afgiftsgrundlaget.

Se bek. §§ 1 - 3.

Varemodtageres opgørelse af afgift

Virksomheder, der er registreret som varemodtagere, skal angive og betale afgift af fødevarer, der er modtaget eller indført fra udlandet i perioden. Se FAL § 7, stk. 3, og § 13, stk. 1.

 Salg i Danmark kan kun ske med afgift. 

Opgørelse af afgift ved fjernsalg

Udenlandske virksomheder, der er registreret for fjernsalg, skal angive og betale afgift af fødevarer, der er solgt ved fjernsalg her til landet i afgiftsperioden. Se FAL § 7, stk. 4, og § 13, stk. 3.

Privatpersoners opgørelse af afgift

Ikke erhvervsdrivende varemodtagere, der modtager varer fra et andet EU-land, skal også betale afgift/dækningsafgift efter reglerne i opkrævningsloven, hvilket vil sige, at de skal angive og betale senest ved modtagelsen af varerne. Udgør beløbet under 50 kr., kan betaling af afgift/dækningsafgift undlades.

Ikke erhvervsdrivende varemodtagere, der modtager varer fra et land uden for EU eller uden for EUs afgiftsområde, skal angive og betale afgift/dækningsafgift efter reglerne i toldloven, hvilket vil sige ved indførslen.

Se FAL § 15 og § 16.

Fradrag

Virksomheder, der er registrerede som oplagshavere, fordi de er fremstillere af råvarer, kan fradrage afgiften i afgiftsgrundlaget, når de udleverer fødevarerne, så der ikke angives og betales afgift ved udleveringen, men i et senere led. Se FAL § 17, stk. 1.

Oplagshavere kan fradrage:

 1. Afgiftspligtige fødevarer, der leveres til andre registrerede oplagshavere (herunder mellemhandlere, eksport/non-food registrerede)  og grossister 
 2. Afgiftspligtige fødevarer, der leveres til udlandet eller til non-food
 3. Afgiftspligtige fødevarer, der er fritaget som leverance til diplomater m.fl.
 4. Afgiftspligtige fødevarer, der hos oplagshaveren eller under transport til eller fra denne er gået tabt ved:
  -  Indbrud
  -  Brand
  -  Forlis
  -  Brækage.
 5. Afgiftspligtige fødevarer, der hos oplagshaveren eller under transport til eller fra denne er:
  -  Beskadiget
  -  Fordærvet
  -  Blevet uanvendelige.
 6. Afgiftspligtige fødevarer, der returneres til virksomheden, hvis køberen godtgøres fødevarens pris inklusiv afgift.

Virksomheder, der er registrerede som grossister eller for deres eksport/non-food produktion, kan i visse tilfælde også fradrage afgiftspligtige fødevarer ved udleveringen, når de leverer til andre registrerede oplagshavere, grossister eller eksportører/non-food producenter. Det er her en forudsætning, at de udleverede fødevarer skal anvendes til fødevareproduktion i virksomhederne, og ikke blot skal videresælges uden forarbejdning. Baggrunden er, at grossister, eksportører/non-food producenter kan indkøbe afgiftspligtige fødevarer til deres fødevareproduktion uden afgift. Se FAL § 5, stk. 1 og § 11, stk. 2.

Afregning af afgift

Registrerede virksomheder skal som udgangspunkt tilmelde sig og bruge TastSelv til angivelse. Indbetaling kan ske via netbank eller via Nets.

Bemærk

I FAL § 26 findes overgangsregler i forbindelse med lovens ikrafttrædelse. Heraf fremgår, at loven har virkning for fødevarer, der udleveres fra oplagshavere (herunder virksomheder registreret for eksport/non-food produktion, grossister og mellemhandlere) den 1. oktober 2011 eller senere.

For virksomheder, der er registreret som varemodtagere eller for fjernsalg, har loven virkning for fødevarer, der modtages eller indføres fra udlandet eller sælges ved fjernsalg her til landet den 1. oktober 2011 eller senere.

For privatpersoner har loven virkning for fødevarer, der modtages eller indføres fra udlandet her til landet den 1. oktober 2011 eller senere.