åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.H.3 Løbende indtægter og udgifter på fast ejendom" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit indeholder reglerne om den løbende beskatning af indtægter og udgifter ved driften og ejerens egen private benyttelse af fast ejendom.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om indtægter og udgifter på fast ejendom (C.H.3.1)
  • Udlejningsejendomme med videre (C.H.3.2)
  • Ejendomme med særlige forhold (C.H.3.3)
  • Udlejning af privat bolig (C.H.3.4)
  • Ejendomsværdiskat af bolig i egen ejendom (C.H.3.5).

 

Ved lov nr. 654 af 8. juni 2017 er der vedtaget en ny Ejendomsvurderingslov. Loven trådte i kraft den 1. januar 2018.

Det fremgår af EVL § 5, stk. 2, 1. pkt., at ejerboliger vurderes i lige år. Ejerboliger vurderes første gang per 1. september 2018. Dog vurderes ejerboliger i ulige år, hvis ejendommen udgør 2 ha eller mere, eller hvis der på ejendommen er registreret bygningsarealer til erhvervsmæssig anvendelse. Se EVL § 5, stk. 2, 2. pkt.

Andre ejendomme vurderes efter EVL i ulige år og derfor første gang i 2019. Se EVL § 5, stk. 2, 3. pkt. Det fremgår af ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne i kapitel 15 i EVL, at der per 1. oktober 2018 foretages en almindelige vurdering af andre ejendomme end ejerboliger ved en videreførelse af den seneste ansættelse efter VUL. Det fremgår desuden af § 81, stk. 3, at vurderinger foretaget i medfør af hidtidig lovgivning gælder, indtil vurdering efter EVL er foretaget.

Som en følge heraf vil der i teksten i dette afsnit blive henvist til den tidligere gældende VUL for de ejendomme, der først skal vurderes efter EVL per 1. september 2019 og til EVL for de ejendomme, der skal vurderes efter denne per 1. september 2018. 

For beskrivelse af reglerne efter den tidligere gældende vurderingslov henvises til Den juridiske vejledning 2017-2, afsnit H.A.