Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Typer af ejendomme, der er omfattet af ejendomsværdiskatteloven.

Typer af ejendomme, der er omfattet af ejendomsværdiskatteloven

De ejendomme, som er omfattet af ejendomsværdiskatten, er alle nævnt i EVSL § 4:

1.

Enfamiliehuse, sommerhuse, ejerlejligheder, som kun indeholder én selvstændig lejlighed.

2. Ejendomme med ejerboliger, der indeholder to selvstændige boligenheder, hvor der er foretaget fordeling af ejendomsværdien. Se EVL § 35, stk. 2.
3. Boliger tilhørende landbrugsejendomme, hvor der ansættes en særskilt ejendomsværdi og en særskilt grundværdi. Se EVL § 30, stk. 1, 1. pkt. 
4. Boliger tilhørende skovejendomme, hvor der ansættes en særskilt ejendomsværdi og en særskilt grundværdi. Se EVL § 30, stk. 1, 1. pkt.
5. Ejendomme, som indeholder en eller to selvstændige lejligheder, og hvor der foretages en ansættelse af ejendomsværdien for boligdelen efter EVL § 35, stk. 1.
6. Lejligheder i visse udlejningsejendomme, hvor ejeren selv bor i en lejlighed, og som ligger i en udlejningsejendom med 3 til 6 beboelseslejligheder, hvoraf højst én lejlighed er beboet af en eller flere ejere.

Det er en betingelse

  • at ejeren har bedt om en vurdering efter EVL § 27  eller efter § 33 A i den tidligere gældende lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30. august 2013, af den beboede lejlighed senest, når han eller hun afleverer selvangivelsen for det første indkomstår, hvor ejeren bor i lejligheden, og
  • at ejeren senest 3 måneder efter, at vurderingen foreligger, giver told- og skatteforvaltningen besked om, at den beboede lejlighed skal være omfattet af ejendomsværdiskatteloven. Ejerens valg gælder også for senere indkomstår.

Se mere om betingelserne i afsnit C.H.3.5.5.4.

7.

Lejligheder i visse udlejningsejendomme, som er beboet af en eller flere ejere, og som ligger i en udlejningsejendom med 3 til 6 beboelseslejligheder, hvor mere end én lejlighed var beboet af ejere den 27. april 1994.

Det er en betingelse

  • at der blev beregnet standardiseret lejeværdi for ejendommen i indkomståret 1999 efter LL § 15 C, og
  • at der er foretaget en vurdering efter EVL § 27 eller efter § 33 A i den tidligere gældende lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30. august 2013.

Se mere om betingelserne i afsnit C.H.3.5.5.4.

8. Lejligheder i visse udlejningsejendomme med flere end to beboelseslejligheder, som ejes og bebos af deltagere i et boligsameje, et boliginteressentskab, et boligkommanditselskab eller et andet fællesskab.

Det er en betingelse

  • at der blev beregnet standardiseret lejeværdi for ejendommen i indkomståret 1999 efter LL § 15 C, og
  • at ejendommen er vurderet efter EVL § 27 eller efter § 33 A i den tidligere gældende lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30. august 2013.

Se mere om betingelserne i afsnit C.H.3.5.5.4.

9. Landejendomme over 5.000 m2, der ligger helt eller delvist i landzone, og hvor ejendomsværdien fordeles på den del, der tjener til bolig for ejeren, og på den øvrige del af ejendommen. Se EVL § 36.
10.

Ejendomme med vindmølle, der er noteret på samme matrikel, og hvor ejendomsværdien fordeles på den del, der knytter sig til ejerboligen, og på den del, der knytter sig til vindmølleparcellen. Se EVL § 37, stk. 1.

Ejendomme, der er nævnt under punkt 1-5 og 9-10, og som ligger i udlandet, på Færøerne eller i Grønland, er omfattet af ejendomsværdiskat. Se EVSL § 4, nr. 11.

Ejendomme, der er nævnt i punkt 6, 7 og 8, og som ligger i udlandet, er ikke omfattet af ejendomsværdiskatteloven. Se EVSL § 4, nr. 11.

Se også

Se også afsnit C.H.3.5.5.4 om ejendomme med særlige forhold.