Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Personer, der er omfattet af reglerne for pensionister
  • Skattestoppet.

Regel

Ejendomsværdiskatteloven fastsætter en grænse for, hvor meget ejendomsværdiskatten kan stige fra det ene år til det andet for ejere, der er pensionister. Reglen findes i EVSL § 9.

Ejendomsværdiskatten må højst stige med 500 kr. fra det ene år til det andet. Ejendomsværdiskatten kan dog altid stige med 20 pct. minus 900 kr. Se EVSL § 9, stk. 2.

Ejendomsværdiskatten må maksimalt stige med 500 kr. i forhold til ejendomsværdiskatten for det forudgående år opgjort med nedslag. Nedsættelsen efter stigningsbegrænsningsreglen kan dog højst ske til et beløb, der svarer til det forudgående indkomstårs ejendomsværdiskat, beregnet efter reglerne om stigningsbegrænsning for pensionister med skattestoppet og forhøjet med 20 pct. og derefter nedsat med 900 kr. Det betyder, at ejendomsværdiskatten altid kan stige med 20 pct. fra år til år minus 900 kr.

Stigningsbegrænsningen for pensionister skal beregnes før en eventuel reduktion i nedslaget for pensionister efter EVSL § 8 som følge af høje indtægter. Se EVSL § 10.

Når ejendomsværdiskatten stiger, fordi pensionisten ændrer indkomstforhold i forhold til det foregående år, bliver stigningen derfor ikke omfattet af begrænsningsreglen i EVSL § 9.

Hvis ejeren i indkomståret er berettiget til pensionistnedslaget på 3,7 promille, men ikke har været det i det forudgående indkomstår, begrænses ejendomsværdiskatten i forhold til det forudgående indkomstårs ejendomsværdiskat nedsat med 3,7 promille. Se EVSL § 8.

Det sikrer, at ejeren ikke bliver afskåret fra at få begrænset ejendomsværdiskatten i de tilfælde, hvor han eller hun har betalt en højere ejendomsværdiskat i det forudgående indkomstår, fordi han eller hun ikke var pensionist. Det bliver især aktuelt i den situation, hvor ejeren eller ægtefællen går på pension.

Personer, der er omfattet af reglerne for pensionister

Stigningsbegrænsningsreglen for pensionister gælder disse personer:

  • Ejere, der inden udgangen af indkomståret har nået folkepensionsalderen.
  • Ejere, der inden udgangen af indkomståret er fyldt 60 år og modtager eller får forskud på førtidspension, seniorpension eller tidlig pension, eller modtager invaliditetsydelse med bistands- eller plejetillæg.
  • Ejere, der ved indkomstårets udgang modtager efterløn eller fleksydelse.
  • Ejere, der ved indkomstårets udløb lever sammen med en ægtefælle, der falder ind under en af de nævnte kategorier.

Se EVSL § 9, stk. 1.

Skattestoppet

Skattestoppet blev indført fra og med indkomståret 2002 og gælder for alle ejere, der ved årets begyndelse ejede og boede i ejendommen.

Det betyder, at der gives nedslag fra og med 2003 i ejendomsværdiskatten. For pensionister betyder det, at nedslaget svarer til det beløb, som ejendomsværdiskatten for 2002 eksklusive stigningsbegrænsning for pensionister overstiger ejendomsværdiskatten for 2002 inklusive stigningsbegrænsning for pensionister med.

Beløbet fratrækkes hvert år i ejendomsværdiskatten for ejendommen fra og med indkomståret 2003.

Fradraget gælder ikke for ejere, der erhverver ejendommen i indkomståret 2003 eller senere, medmindre erhvervelsen giver ret til at overtage nedsættelser på grund af ejerskifte mellem ægtefæller.

Skattestoppet træder i stedet for nedsættelsen af ejendomsværdiskatten efter reglerne om stigningsbegrænsning for pensionister.

Skattestoppet gælder for beregningen af ejendomsværdiskatten fra og med indkomståret 2002. Se EVSL § 9 b.