Efter LL § 7 A, stk. 1, nr. 1 skal værdien af den ret, som et selskab giver de ansatte til at købe eller tegne aktier eller andelsbeviser i selskabet, ikke medregnes i de ansattes skattepligtige indkomst. Medarbejderen kan modtage aktier eller købe- og tegningsretter.

For at der kan være tale om et favørelement, skal det være muligt at købe eller tegne aktier til en kurs, der er lavere end markedskursen på aktien.

For at tildelinger af aktier eller købe- eller tegningsretter kan omfattes af skattefriheden efter LL § 7 A, stk. 1, nr. 1, skal alle de generelle betingelser også være opfyldt.

Desuden skal de specielle betingelser, som følger af de kommende afsnit være opfyldt.

Reglen omfatter aktieselskaber, anpartsselskaber og andelsselskaber.

Se også

Se også afsnit C.A.5.17.8.4 om de generelle betingelser.