Indhold

Dette afsnit beskriver betingelsen om, at favørelementet højst må udgøre 10 pct. af den ansattes årsløn.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Det er en betingelse for skattefriheden, at favørelementet ikke overstiger 10 pct. af den ansattes årsløn. Favørelementet opgøres som forskellen mellem markedskursen på aktien, eller den underliggende aktie, og den pris, medarbejderen skal betale for at købe eller tegne aktien. Medarbejderens betaling skal ske med beskattede midler.

Ved opgørelsen af favørelementet er det muligt at vælge mellem to forskellige tidspunkter for vurderingen.

Det tidligste tidspunkt for vurdering af favørelementet er på det tidspunkt, hvor det endeligt er besluttet at gennemføre ordningen. Den endelige beslutning om gennemførelsen anses for truffet på datoen for selskabets generalforsamling.

Hvis generalforsamlingen kun vedtager at bemyndige bestyrelsen til at træffe beslutning om gennemførelse af en medarbejderaktieordning, betragtes den endelige beslutning om gennemførelse af medarbejderaktieordningen for truffet på den dato, hvor bestyrelsen udnytter generalforsamlingens bemyndigelse.

Et senere tidspunkt er det tidspunkt, hvor det endeligt aftales at gennemføre medarbejderaktieordningen. Det vil sige på det tidspunkt, hvor medarbejderen accepterer tilbuddet om at købe eller tegne aktier mv., altså på tidspunktet for aftalens indgåelse. Se SKM2001.3.LR og SKM2001.4.LR.

Når tidspunktet for vurdering af favørelementet er valgt, er det ikke muligt at vælge et andet tidspunkt, selvom det efterfølgende konstateres, at det ville være mere fordelagtigt at vælge det andet tidspunkt.

Tidspunktet for vurdering kan kun benyttes til måling af, hvorvidt 10 pct. grænsen er overskredet. Ved opgørelse af anskaffelsessummen og tidspunktet for selskabets fradragsret er udgangspunktet stadig retserhvervelsestidspunktet.

Se også

Se også afsnit C.A.5.17.7.3.1 om beløbsgrænse på 10 pct. af årslønnen for tildelinger omfattet af LL § 7 H.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet og Ligningsrådet

SKM2001.4.LR

Ligningsrådet blev spurgt, om der ved beregningen af det maksimale antal aktier, den enkelte medarbejder kunne tegne, kunne tages udgangspunkt i aktiernes handelskurs på tidspunktet for bestyrelsens beslutning om at sælge medarbejderaktier. Ligningsrådet svarede, at selv om udgangspunktet ved beregningen af skatten er kursen på retserhvervelsestidspunktet, så kunne beregningen af, hvor mange aktier medarbejderne kunne tegne, godt ske med udgangspunkt i kursen på tidspunktet for bestyrelsens beslutning, når bestyrelsen var blevet bemyndiget af generalforsamlingen. Ligningsrådet fandt også, at en model for beregningen af årslønnen, hvor der skete en omregning af den i året optjente bruttoindtægt til helårsindkomst, var i overensstemmelse med LL § 7 A. Bestyrelsens beslutning.

 

SKM2001.3.LR

Favørelementet blev opgjort på tidspunktet for bestyrelsens beslutning om at gennemføre medarbejderaktieordningen, og årslønnen blev beregnet som 12 gange en repræsentativ månedsløn før fradrag af ATP, AM-bidrag, A-skat og lønmodtagerbidrag til pensionsordning. Bestyrelsen var blevet bemyndiget af generalforsamlingen til at træffe beslutningen om tildelingen. Bestyrelsens beslutning.