Indhold

Dette afsnit handler om, hvordan årslønnen opgøres.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Personalegoder, pensionsindbetalinger og feriepenge
 • Forventet årsløn
 • Kollektiv opgørelse ikke tilladt
 • Orlov
 • Sæsonarbejde og arbejdsfordeling
 • Sømænd på DIS-ordningen
 • Bonus og provision
 • Årslønnen opgjort i udbetalingsåret
 • Udenlandske medarbejdere
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

For at kunne beregne om favørelementet opfylder betingelsen om ikke at overstige 10 pct. af årslønnen, er det vigtigt at kunne opgøre årslønnen.

Beregningen af årslønnen skal foretages efter objektive kriterier, der sikrer en realistisk opgørelse af lønnen for det år, hvori medarbejderaktieordningen tilbydes.

Personalegoder, pensionsindbetalinger og feriepenge

Ved opgørelse af årslønnen er det tilladt at medregne værdien af personalegoder og pensionsindbetalinger til den samlede løn.

I en sag godkendte Ligningsrådet, at årslønnen blev beregnet som bruttoløn, eksklusiv provisioner og bonusordninger, men inklusiv eget pensionsbidrag, ATP-bidrag, faste A-skattepligtige personalegoder, som fx fri bil og fri telefon, samt feriepenge for timelønnede. Se SKM2001.4.LR.

I en anden sag fandt Skatterådet, at medarbejdernes egne indbetalinger og selskabets indbetalinger på en arbejdsgiveradministreret pensionsordning kunne medregnes ved opgørelse af årslønnen i relation til LL § 7 A. Se SKM2006.426.SR.

I en tredje sag nåede Skatterådet frem til, at der i beregningen af årslønnen kunne indgå feriepenge. Se SKM2007.744.SR.

Forventet årsløn

Når årslønnen opgøres, kan der tages udgangspunkt i den forventede årsløn.

I en sag bekræftede Skatterådet, at den økonomiske ramme på 10 pct. af årslønnen skulle opgøres på baggrund af den forventede samlede faste årsløn og den forventede samlede variable årsløndel. Skatterådet bekræftede også, at et favørelement på over 10 pct., jf. LL § 7 A og LL § 7 H, ikke ville få den konsekvens, at bestemmelserne ikke kunne anvendes på de beskrevne aktielønsordninger. Se SKM2006.725.SR.

Det er ved opgørelsen af årslønnen også tilladt at anvende en enkelt måned som grundlag for den samlede skønnede årsløn. Det er en betingelse, at lønnen ikke varierer meget fra måned til måned.

I en sag blev årslønnen opgjort som 12 gange lønnen i den måned, hvori beslutning om ordningen blev truffet. Det var oplyst, at alle medarbejderne var ansatte med en fast månedsløn. Der var ingen sæsonarbejdere eller provisionslønnede, og der var ikke udbetalt særlige bonusordninger i den måned, der lå til grund for beregningen. Selve lønnen blev opgjort af bruttolønnen før fradrag af A-skat, ATP, AM-bidrag og eventuelt lønmodtagerbidrag til pensionsordning. Se SKM2001.3.LR.

Også Ligningsrådet godkendte, at årslønnen blev fundet ved omregning af årets til dato optjente bruttoindkomst til helårsindkomst. Se SKM2001.4.LR.

I en tredje sag godkendte Skatterådet, at opgørelse af årslønnen for medarbejdere med varierende løn kunne ske på baggrund af den faktiske månedsløn for én bestemt måned multipliceret med 12, forudsat at lønnen ikke varierede meget fra måned til måned. Se SKM2007.744.SR.

Kollektiv opgørelse ikke tilladt

Det er ikke tilladt at anvende den gennemsnitlige løn for en hel medarbejdergruppe som grundlag for beregning af den enkeltes årsløn.

I en sag afviste Skatterådet, at årslønnen kunne beregnes individuelt for medarbejderne i en gruppe af medarbejdere ved at fordele gruppens samlede årsløn lige på alle gruppemedlemmerne (gennemsnitsløn). Se SKM2007.744.SR.

Orlov

For ansatte, der var på ulønnet orlov, anvender man den senest optjente fulde månedsløn. Se SKM2007.122.SR.

Sæsonarbejde og arbejdsfordeling

I en sag fandt Ligningsrådet, at der ved opgørelsen af årslønnen kunne reguleres for en midlertidig tvungen nedgang i den faktiske lønudbetaling, der var en konsekvens af en "arbejdsfordelingsordning", fordi kriteriet for fastlæggelsen af årslønnen er at sikre en realistisk opgørelse af lønnen for det år, hvori medarbejderaktieordningen tilbydes. Se SKM2003.68.LR.

Sømænd på DIS-ordningen

For sømænd, der er ansat på DIS-ordningen, udgøres årslønnen af DIS-indkomsten.

Bonus og provision

Det er ikke tilladt at medregne en bonus i årslønnen, hvilket fremgår af SKM2001.4.LR.

Skatterådet har i en række afgørelser tilladt, at bonus og provision kan medregnes i årslønnen, når det skal afgøres om 10 pct.-grænsen i § 7 A, stk. 1, nr. 1, er opfyldt. Se SKM2010.261.SR, hvor Skatterådet fastslog, at det er den udbetalte årsløn i tildelingsåret, der skal lægges til grund, og SKM2006.725.SR, hvor Skatterådet fastslog, at betingelsen skal vurderes på baggrund af den forventede samlede faste årsløn og den forventede samlede variable årsløndel.

Skatterådet har også accepteret en ordning, hvor den aftalte lønnedgang udgjorde 9 pct. af den faktiske løn, herunder provisionen. Se SKM2007.460.SR.

Som det indledningsvist er anført ovenfor i dette afsnit, er det afgørende, at beregningen af årslønnen skal foretages efter objektive kriterier, der sikrer en realistisk opgørelse af lønnen for det år, hvor medarbejderaktieordningen tilbydes.

Årslønnen opgjort i udbetalingsåret

I en sag fandt Skatterådet, at den årsløn, der skal bruges, er den udbetalte årsløn i det år, hvor der erhverves endelig ret til en Deferel Right/optionen. Se SKM2010.261.SR.

Udenlandske medarbejdere

Hvis medarbejdere, der ikke er skattepligtige til Danmark, ønskes omfattet af en medarbejderaktieordning efter LL § 7 A, gælder de objektive krav også for dem. Ligningsrådet fandt, at årsløn for udenlandske medarbejdere i udenlandske selskaber skal opgøres på samme måde som for danske medarbejdere i danske selskaber. Udenlandske medarbejdere kan derfor kun tildeles et favørelement, der udgør 10 pct. af deres indkomstskattepligtige løn tillagt værdien af eventuelle indkomstskattepligtige personalegoder. Se SKM2001.579.LR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet og Ligningsrådet

SKM2010.261.SR

Skatterådet blev spurgt, om de 10 pct. i LL § 7 H skal vurderes i forhold til lønnen i udbetalingsåret.

Skatterådet nåede frem til, at den løn, der skulle lægges til grund ved beregningen af, om 10 pct. grænsen var overholdt, er den udbetalte løn i det år, hvor der erhverves ret til den i sagen omhandlede Deferal Right.

Da der var erhvervet ret til en Deferal Right i det indkomstår, hvor tildelingen blev meddelt, var det lønnen i dette år, der skulle lægges til grund ved vurdering af 10 pct. grænsen.

Opgørelse på tidspunktet hvor tildelingen meddeles.

 

SKM2007.744.SR

Skatterådet bekræftede, at feriepenge kan medregnes i årslønnen. Det blev også bekræftet, at årslønnen kan opgøres som et gennemsnit, hvis beregningsgrundlaget er repræsentativt. Feriepenge medregnes.

 

SKM2007.460.SR

Skatterådet bekræftede, at betingelsen i LL § 7 A, stk. 1, nr. 3 om, at værdien af obligationen inklusive afgift ikke må overstige 10 pct. af den ansattes løn, er opfyldt, når der aftales en kontantlønnedgang svarende til 9 pct. af medarbejderens løn, herunder provision, i et helt kalenderår. Provision medregnes.

 

SKM2007.122.SR

Efter en konkret vurdering bestemtes, at medarbejderens løn kunne beregnes som 12 x månedslønnen for januar i det pågældende år. Forventet årsløn.

 

SKM2006.725.SR

Skatterådet bekræftede, at den økonomiske begrænsning på 10 pct. af årslønnen skulle opgøres på baggrund af den forventede samlede faste årsløn og den forventede samlede variable årsløndel.

De i sagen omhandlede årslønninger kunne ikke fastlægges præcist ved tildelingen, men arbejdsgiver forsøgte at foretage en realistisk beregning heraf. Skatterådet fastslog, at et favørelement på over 10 pct. ikke ville få den konsekvens, at LL § 7 A og § 7 H ikke kunne finde anvendelse på de i sagen omhandlede aktielønsordinger.

Forventet fast årsløn og forventet variabel årsløn.

SKM2006.426.SR

Et selskab, der hvert år udbød en obligationsordning til sine medarbejdere, ønskede bindende svar på, om medarbejderens egne indbetalinger og selskabets indbetalinger på en arbejdsgiveradministreret pensionsordning kunne medregnes ved opgørelse af årslønnen i relation til LL § 7 A. Skatterådet svarede ja til begge spørgsmål. Pensionsindbetalinger medregnes.

 

SKM2003.68.LR

Ligningsrådet blev ved en bindende forhåndsbesked bedt om at tage stilling til fastlæggelsen af begrebet "årsløn" i LL § 7 A. Der blev spurgt, om et selskab ved opgørelsen af medarbejdernes årsløn i relation til LL § 7 A, stk. 1, nr. 1, kunne regulere for en midlertidig tvungen nedgang i lønnen, som var forårsaget af en såkaldt "arbejdsfordelingsordning". Ligningsrådet fandt, at der ved opgørelsen af årslønnen kunne reguleres for den nedgang i den faktiske lønudbetaling, der var en konsekvens af arbejdsfordelingsordningen. Der blev lagt vægt på, at kriteriet for fastlæggelsen af årslønnen i relation til 10 pct. grænsen i LL § 7 A, stk. 1, nr. 1, er at sikre en realistisk opgørelse af lønnen for det år, hvori medarbejderaktieordningen tilbydes, og at arbejdsfordelingsordningens påvirkning af de berørte medarbejderes faktiske årsløn, skulle betragtes som et enkeltstående udsving. Fastlæggelse af begrebet "årsløn". Opgørelse af årsløn for medarbejdere på arbejdsfordelingsordninger.

 

SKM2001.579.LR

Opgørelse af årsløn for udenlandske medarbejdere i udenlandske selskaber skulle ske efter samme principper som opgørelsen for danske medarbejdere. Ligningsrådet tilkendegav, at de objektive betingelser i LL § 7 A også gælder for medarbejdere, der ikke er skattepligtige til Danmark. En overskridelse af de objektive betingelser kan i nogle tilfælde medføre beskatning af en overskydende del, i andre tilfælde et bortfald af ordningens skattefrihed. Det afgøres efter en konkret vurdering. Udenlandske medarbejdere.

 

SKM2001.4.LR

Ligningsrådet fandtogså, at en model for beregningen af årslønnen, hvor der skete en omregning af den i året optjente bruttoindtægt til helårsindkomst, var i overensstemmelse med LL § 7 A. Endelig fandt Ligningsrådet, at en medarbejderaktieordning, hvor de ansatte i et udenlandsk datterselskab fik aktier på noget andre vilkår end andre medarbejdere, ikke var i strid med kravet om, at ordningen skal tilbydes alle ansatte. Omregning til helårsindkomst. Udenlandsk datterselskab.

 

SKM2001.3.LR

I en bindende forhåndsbesked blev Ligningsrådet bedt om at tage stilling til, hvorvidt en konkret medarbejderaktieordning var omfattet af LL § 7 A. Særligt for ordningen var bl.a., at man ønskede at tilbyde udstationerede medarbejdere med ret til genansættelse, aktier på lige fod med andre ansatte. Favørelementet blev opgjort på tidspunktet for bestyrelsens beslutning om gennemførelse af medarbejderaktieordningen og årslønnen som 12 gange en repræsentativ månedsløn før fradrag af ATP, AM-bidrag, A-skat og lønmodtagerbidrag til pensionsordning. Der blev svaret bekræftende. Udstationerede medarbejdere.