Indhold

Dette afsnit handler om båndlæggelsesperioden for favørkursaktier, LL § 7 A, stk. 1, nr. 1.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Salg efter båndlæggelsen
  • Anskaffelsestidspunktet for aktierne.

Regel

Det er en ufravigelig betingelse, at der ikke kan ske overdragelse, pantsætning eller anden råden over aktierne før 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor erhvervelsen har fundet sted. Se LL § 7 A, stk. 1, nr. 1.

Aktierne mv. kan dog stilles til sikkerhed efter reglerne i ABL § 39, stk. 3, når der er ydet henstand med betalingen af skatter pålignet efter ABL § 38. Det betyder, at også ansatte, hvis skattepligt til Danmark ophører som følge af en udstationering, og som opnår henstand med betalingen af den udløste skat, kan lægge deres medarbejderaktier til sikkerhed for betalingen af skatten, uanset båndlæggelseskravet.

Båndlæggelsen opretholdes ikke for medarbejdere, der ikke er skattepligtige.

Salg efter båndlæggelsen

Ved en senere afståelse anses aktierne for anskaffet til den pris, som de ansatte har erhvervet dem for, jf. dog modifikationerne i afsnit C.A.5.17.8.4.5 om de generelle betingelser for båndlæggelsen og salg efter båndlæggelsen.

Anskaffelsestidspunktet for aktierne

Hvis en medarbejder er blevet tildelt allerede eksisterende aktier, anses disse for anskaffet på det endelige aftaletidspunkt. Hvis medarbejderen har modtaget nyudstedte aktier, er anskaffelsestidspunktet tegningsdagen.

Se også

Se også afsnit C.A.5.17.8.4.5 om de generelle betingelser for båndlæggelsen.