Skattefritagelse efter LL § 7 A, stk. 1, nr. 1, er betinget af, at selskabet senest den 20. januar i året efter tildelingen oplyser om, at en medarbejderaktieordning er etableret og angiver ordningens nærmere indhold. Oplysningerne skal forsynes med en attestation fra virksomhedens revisor eller advokat om rigtigheden og indsendes til skatteforvaltningen.

Hvis den 20. januar er en lørdag eller søndag, skal oplysningerne indsendes senest den efterfølgende hverdag, jf. LL § 7 A, stk. 4. Redegørelsen skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at vurdere, om medarbejderaktieordningen opfylder betingelserne i LL § 7 A.

For ordninger, der er omfattet af LL § 7 A, stk. 1, nr. 1, skal der indsendes oplysninger om:

  • Tegningskursen i forhold til markedskursen på erhvervelsestidspunktet samt den nominelle værdi af det tildelte aktiebeløb og aktiernes stykstørrelse
  • Aktiernes rettigheder i forhold til andre aktieklasser
  • Principper for opgørelse af medarbejderens årsløn
  • Den tildelte værdi i forhold til medarbejderens årsløn
  • Eventuelle begrænsninger i retten til at erhverve aktier
  • Hvorvidt medarbejderen på erhvervelsestidspunktet er ansat i det selskab, hvorfra køberetter eller tegningsretter erhverves eller modtages, eller i dette selskabs datter- eller datterdatterselskab, herunder disses udenlandske filialer
  • Tidspunktet for båndlæggelsen, båndlæggelsens omfang og det pengeinstitut, hvor aktierne er båndlagt

Se også

Se også afsnit C.A.5.17.8.4.7 om de generelle betingelser for selskabets oplysningspligt.