Skatterådet har i en række afgørelser accepteret aftaler om lønomlægning, ofte kaldet bruttotrækordninger, som kombineres med en medarbejderordning omfattet af LL § 7 A.

Der stilles efter praksis betingelser for, at skattemyndighederne ikke tilsidesætter ændringer af en allerede eksisterende vederlagsaftale, der indebærer en fremtidig lavere kontant løn samtidig med, at den ansatte får stillet et personalegode til rådighed af arbejdsgiveren.

Skatteministeriet har opstillet tre generelle betingelser, der skal være overholdt før en aftale om lønomlægning kan lægges til grund for den skatteretlige vurdering. De tre generelle betingelser er udlægninger af generelt relevante regler og principper.

Betingelserne er at:

  • Aftalen om omlægning af lønnen skal være civilretlig gyldig
  • Aftaletidspunktet, hvor der sker ændring i lønnens sammensætning, skal ligge før det tidspunkt, hvor man får ret til den løn, som aftalen vedrører. Se retserhvervelsesprincippet i SL § 4.
  • Aftalen om lønomlægning skal være en reel ændring af lønnes sammensætning og må ikke indebære en betaling for et rent privat gode med ubeskattede midler.

Se også

Se afsnit C.A.5.1.7 om lønomlægning.