Der er en lempelig overgangsregel for medarbejderaktier, som indgår i en godkendt medarbejderaktieordning efter LL § 7 A, og som var båndlagt den 19. maj 1993. Overgangsreglen omfatter også medarbejderaktieordninger, som var godkendt inden den 19. maj 1993, men hvor den egentlige båndlæggelse først har fundet sted efter denne dato. Se TfS 1994, 448 LR. Overgangsreglen gælder dog ikke, hvis der er tale om hovedaktionæraktier. Overgangsreglen kan ikke benyttes for fondsaktier udstedt efter den 19. maj 1993, selvom de tildeles på grundlag af en moderaktie, der var båndlagt den 19. maj 1993. Se SKM2001.468.LSR.

For medarbejderaktier, som er erhvervet som led i en ordning, godkendt i henhold til LL § 7 A, og som var båndlagt den 19. maj 1993, kan man vælge at anvende aktiernes handelsværdi ved båndlæggelsens ophør i stedet for anskaffelsessummen, hvis den ansatte var minoritetsaktionær den 18. maj 1993. Se ABL § 46 stk. 5.

Se også

Se også afsnit

  • C.B.2.2.2 om afståelse af medarbejderaktier
  • C.B.2.2.3.2.2 om overgangsreglen for medarbejderaktieordninger godkendt før den 19. maj 1993

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2001.468.LSR

Medarbejdere i et selskab tegnede i 1993 nom. 2 mio. kr. medarbejderaktier, som sammen med 2 mio. kr. fondsaktier tildelt i 1995 har været båndlagt til ultimo 1998. Børskursen ultimo 1998 kunne ikke anvendes som anskaffelsessum for fondsaktierne ved salg efter båndlæggelsesperiodens udløb.

 

Skatterådet og Ligningsrådet

TfS 1994, 448 LR

Ligningsrådet fandt, at en medarbejderaktieordning, som var godkendt inden den 19/5 1993, men hvor den egentlige båndlæggelse først fandt sted efter denne dato, var omfattet af overgangsreglen i § 19, stk. 4, 1. pkt., i lov nr. 421 af 25/6 1993. Det var dog en betingelse, at den skattepligtige ikke i båndlæggelsesperioden tegner nye aktier til overkurs i forhold til aktiernes handelsværdi.