Indhold

Dette afsnit handler om, hvordan og hvornår medarbejderen beskattes.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Aktiernes anskaffelsessum
  • Aktiernes anskaffelsestidspunkt/retserhvervelsestidspunkt
  • Uudnyttede købe- og tegningsretter
  • Samspillet med andre skatteregler
  • Genoptagelse af årsopgørelsen
  • Fraflytning.

Regel

Hovedprincippet i en medarbejderaktieordning efter LL § 7 H er, at der først skal ske beskatning, når de erhvervede aktier sælges.

Medarbejderen skal ikke medregne værdien ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst på retserhvervelses- eller udnyttelsestidspunktet. Det modtagne vederlag skal altså ikke beskattes som løn.

Først ved salget af de aktier, der modtages direkte eller erhverves på grundlag af de tildelte købe- og tegningsretter, skal der ske beskatning efter aktieavancebeskatningslovens almindelige regler, da LL § 7 H ikke indeholder en selvstændig beskatningshjemmel.

Se også

Se også afsnit C.B.2 om beskatning af aktier efter aktieavancebeskatningsloven.

Aktiernes anskaffelsessum

Aktierne anses som udgangspunkt for anskaffet til den værdi, som medarbejderen betaler for aktien med beskattede midler. Hvis medarbejderen får udloddet aktierne uden betaling, er anskaffelsessummen 0 kr.

Aktier, der er købt eller tegnet på baggrund af købe- og tegningsretter, anses for anskaffet til udnyttelseskursen med tillæg af en eventuel egenbetaling for købe- og tegningsretterne.

Aktiernes anskaffelsestidspunkt/retserhvervelsestidspunkt

Aktier, der er købt eller tegnet på baggrund af købe- og tegningsretter, anses for anskaffet på udnyttelsestidspunktet. Det er de samme principper som gælder i KGL § 33, stk. 1, sidste pkt.

Hvis medarbejderen har modtaget aktier og ikke købe- og tegningsretter, anses aktien for anskaffet på tildelingstidspunktet.

Uudnyttede købe- og tegningsretter

Hvis en tegningsret, der er omfattet af LL § 7 H, stk. 1, udløber uudnyttet, bortfalder en eventuel beskatning efter aktieavancebeskatningslovens bestemmelser, jf. LL § 7 H, stk. 5.

For køberetter følger det allerede af den gældende kursgevinstlov, at der ikke skal ske beskatning, hvis der ikke sker udnyttelse, jf. KGL § 30, stk. 1, nr. 5, jf. stk. 3 (leveringskravet anses for opfyldt, selv om køberetten udløber uudnyttet).

Se også

Se også afsnit C.B.1.8 om KGL § 30.

Samspillet med andre skatteregler

Reglen i LL § 7 H går forud for reglerne i LL §§ 16 og 28 om beskatning som løn på retserhvervelses- eller udnyttelsestidspunktet og de hertil knyttede regler om fradragsret for selskabet, jf. SL § 6, stk. 1, litra a.

Reglen i LL § 7 H skal ikke anvendes, hvis tildelingen af aktierne m.v. er omfattet af reglerne i LL § 7 A om generelle medarbejderaktieordninger.

Reglen i SL § 6, stk. 1, litra a betyder, at modtagne aktier, køberetter eller tegningsretter enten er omfattet af LL § 7 A, LL § 7 H eller reglerne om beskatning på udnyttelses- eller retserhvervelsestidspunktet, se reglerne i LL § 16, SL § 4 og LL § 28.

Det følger af LL § 7 H, stk. 9, at i de tilfælde, der er omfattet af LL § 7 H, stk. 1-7, finder reglerne i LL § 16 eller LL § 28, jf. SL § 4, ikke anvendelse, jf. dog stk. 8 (differenceafregning af køberetter). LL § 7 H, stk. 1-7 skal ikke anvendes, hvis tildelingen af aktier mv. er omfattet af LL § 7 A.

Der er ikke noget til hinder for, at et selskab fx i samme år både etablerer en generel ordning omfattet af LL § 7 A, og yder aktier mv., der er omfattet af LL § 7 H. Der er eksempelvis heller intet til hinder for, at den samme ansatte i samme år både modtager købe- eller tegningsretter for 10 pct. af årslønnen efter LL § 7 A og købe- eller tegningsretter for 10 pct. af årslønnen efter LL § 7 H. Altså kan den ansatte modtage købe- eller tegningsretter til en værdi svarende til 20 pct. af årslønnen.

Genoptagelse af årsopgørelsen

Hvis det efter retserhvervelsesåret bliver konstateret, at den foreslåede LL § 7 H alligevel ikke kan anvendes, og modtagne aktier, mv. derfor skal beskattes på retserhvervelsestidspunktet, skal årsopgørelsen for retserhvervelsesåret genoptages med henblik på beskatning af aktierne (som løn).

Tilsvarende vil selskabet kunne få genoptaget sin årsopgørelse med henblik på at få fradrag for den modsvarende udgift. Genoptagelse vil kunne ske inden for den ordinære ligningsfrist på tre år med hjemmel i SFL § 26. Efter den ordinære frist vil genoptagelse kunne ske med hjemmel i SFL § 27.

Se også

Se også afsnit

Fraflytning

Det følger af LL § 7 H, stk. 8, at reglerne i LL § 28 finder anvendelse for købe- og tegningsretter omfattet af reglerne i LL § 7 H, stk. 1-7, hvis den ansattes skattepligt her til landet ophører, jf. LL § 28, stk. 4 og 5.

Hvis skattepligten ophører og købe- og tegningsretterne dermed omfattes af LL § 28, indebærer det samtidig, at selskabet vil få fradragsret for udgiften til tildeling af købe- og tegningsretter efter reglerne i SL § 6, stk. 1, litra a.

Se også

Se også afsnit C.A.5.17.4.2 om selskabets fradragsret.