Indhold

Dette afsnit handler om beskatning af selskabet.

 Afsnittet indeholder:

  • Skattepligtig indkomst
  • Selskabets fradragsret
  • Genoptagelse af selskabets årsopgørelse
  • Selskabets avanceopgørelse.

Skattepligtig indkomst

Se afsnit C.A.5.17.4.1 om det forhold, hvor en medarbejder betaler en præmie for modtagelse af købe- eller tegningsretten, og købe- eller tegningsretten udløber uudnyttet.

Selskabets fradragsret

Selskabet kan ikke få fradragsret efter SL § 6, stk. 1, litra a, af værdien af de aktier, køberetter eller tegningsretter, der er skattefri efter LL § 7 H, stk. 1. Se LL § 7 H, stk. 6. Bestemmelsen er begrundet i, at der ikke skal være adgang til at fradrage den modsvarende udgift, når der ydes aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier til en beskatning som aktieavance. Ved den modsvarende udgift forstås værdien af de ydede aktier, køberetter og tegningsretter.

Bortfaldet af fradragsretten gælder for det første for det selskab, der har ydet aktierne eller køberetterne. For det andet gælder bortfaldet af fradragsretten i forhold til arbejdsgiverselskabets ret til at fradrage en betalt godtgørelse og i forhold til arbejdsgiverselskabets ret til at fradrage et beløb svarende til det skattepligtige tilskud m.m., hvor der ikke betales en godtgørelse.

Der vil fortsat være fradragsret for andre omkostninger, der er forbundet med ydelsen af aktier mv., hvis der i øvrigt er lovhjemmel hertil efter SL § 6, stk. 1, litra a.

Genoptagelse af selskabets årsopgørelse

Hvis det efter retserhvervelsesåret bliver konstateret, at LL § 7 H alligevel ikke kan anvendes, og modtagne aktier, mv. herefter omfattes af LL § 28 eller LL § 16, skal der ske en genoptagelse af årsopgørelsen for retserhvervelsesåret med henblik på gennemførelse af beskatningen (som løn).

Tilsvarende vil selskabet kunne få genoptaget årsopgørelsen med henblik på at opnå fradrag for den modsvarende udgift. Genoptagelse vil kunne ske inden for den ordinære ligningsfrist på tre år med lovhjemmel i SFL § 26. Efter den ordinære frist vil genoptagelse kunne ske med lovhjemmel i SFL § 27.

Se også

Selskabets avanceopgørelse

Ved afståelse af aktier m.v., der er skattefri for modtageren efter LL § 7 H, stk. 1, og afståelse af aktier til opfyldelse af tildelte køberetter, der er skattefri for den ansatte efter samme bestemmelse, skal aktierne m.v. ved opgørelse af gevinst og tab efter aktieavancebeskatningsloven henholdsvis kursgevinstloven anses for afstået til handelsværdien på afståelsestidspunktet. Se LL § 7 H, stk. 6. Det vil sige, at selskabet kun har et tabsfradrag svarende til det tab, der kunne opnås ved et salg til tredjemand. Der kan altså hverken efter aktieavancebeskatningsloven eller kursgevinstloven opnås fradrag for den del af tabet, der skyldes, at aktierne m.v. afstås til en kurs under markedskursen.