Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for afdragsordninger fastsat på basis af tabellen i gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1 (som ændret ved BEK nr. 1600 af 10. november 2020 i § 1, nr. 4 og nr. 5).

Afsnittet indeholder:

 • Regelgrundlag
 • Varsel om afdragsordning
 • Aktuelle satser
 • Ændring af afdrag pga. ændrede økonomiske forhold
 • Andre inddrivelsesskridt samtidig med afdragsordning
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit G.A.3.1.1.1.2.1 om indkomstbegrebet, som beskriver, hvordan restanceinddrivelsesmyndigheden opgør den årlige indkomst, hvor restanceinddrivelsesmyndigheden finder indkomstoplysningerne, og hvilke oplysninger restanceinddrivelsesmyndigheden benytter til indkomstberegningen.

Regelgrundlag

Restanceinddrivelsesmyndigheden fastsætter det beløb, som en skyldner skal afdrage årligt med udgangspunkt i tabellen i gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1 (som ændret ved BEK nr. 1600 af 10. november 2020 i § 1, nr. 4 og nr. 5). Restanceinddrivelsesmyndigheden regulerer hvert år pr. 1. januar beløbsgrænserne for nettoindkomstintervallet. Satserne offentliggøres i en SKM-meddelelse. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 45.

Hvis en skyldners nettoindkomst ikke overstiger den fastsatte nedre nettoindkomstgrænse, kan der som hovedregel ikke fastsættes afdragsordning eller træffes afgørelse om lønindeholdelse. Der er dog i gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 14 en særlig adgang til at foretage særskilt indeholdelse i løn m.v. for specifikke typer af gæld, hvor skyldners indkomst ikke overstiger den fastsatte nedre nettoindkomstgrænse. Se afsnit G.A.3.1.2.9 for mere information om særskilt lønindeholdelse.

Det månedlige beløb, som en skyldner skal afdrage, svarer til den beregnede årlige betalingsevne delt med 12 og afrundet nedad til nærmeste hele eller halve hundrede kroner. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 2.

Når afdragsordningen er fastsat efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsen § 10, stk.1 (som ændret ved BEK nr. 1600 af 10. november 2020 i § 1, nr. 4 og nr. 5), anses skyldneren for at have overladt et rimeligt rådighedsbeløb til sig og sin familie. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 3.

Varsel om afdragsordning

Restanceinddrivelsesmyndigheden skal skriftligt varsle skyldneren om, at der vil blive truffet afgørelse om en afdragsordning, medmindre det som følge af forudgående dialog med skyldner må anses for ubetænkeligt at træffe en afgørelse uden forinden at varsle skyldneren herom. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1, 3 pkt.

Hvad skal varslet indeholde?

Varslet skal angive:

Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1, 4 pkt.

Herudover skal varslet indeholde:

 • Oplysning om, at skyldneren kan udfylde og indsende et udfyldt budgetskema, og at oplysningerne vil indgå i en betalingsevnevurdering.
 • Oplysning om frist på mindst 14 dage til indsendelse af budgetskemaet.
 • Oplysning om, at restanceinddrivelsesmyndigheden efter fornyet varsel kan ændre afdragsbeløbet, hvis skyldners økonomiske forhold ændrer sig før eller efter iværksættelsen af afdragsordningen.

Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1, 4-6 pkt.

Hvordan forholder restanceinddrivelsesmyndigheden sig efter et varsel

Hvis skyldner ikke indsender et budget

Hvis skyldner ikke indsender budgetskemaet, kan restanceinddrivelsesmyndigheden træffe en afgørelse om afdragsordning i overensstemmelse med oplysningerne i varslet. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 7 (som ændret ved BEK nr. 832 af 10. juni 2020 i § 1, nr. 3). Restanceinddrivelsesmyndigheden underretter straks skyldner om afgørelsen. Underretningen skal være skriftlig og angive gældens art og størrelse og tidspunkt for betaling af første afdrag.

Hvis skyldner indsender budget

Hvis skyldner indsender budgetskemaet, foretager restanceinddrivelsesmyndigheden en betalingsevnevurdering på baggrund af budgettet og vurderer, om denne skal træde i stedet for den fastsatte afdragsordning efter tabeltræk. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 6.

Se afsnit G.A.3.1.2.4.3 om betalingsevnevurdering

Aktuelle satser

Skemaet nedenfor giver et overblik over de aktuelle satser for 2022. Se SKM2021.630.GÆLDST.

Ikke forsørgerpligt overfor børn

Forsørgerpligt overfor børn

Afdragsprocent

Indkomstinterval per år

Indkomstinterval per år

Afdragsprocent

5%

125.310

156.259

0%

6%

156.260

165.109

4%

7%

165.110

173.949

4%

8%

173.950

182.799

4%

9%

182.800

191.639

4%

10%

191.640

200.489

5%

11%

200.490

209.329

6%

12%

209.330

218.179

7%

13%

218.180

227.019

8%

14%

227.020

235.869

9%

15%

235.870

244.709

10%

16%

244.710

253.559

11%

17%

253.560

262.399

12%

18%

262.400

271.249

13%

19%

271.250

280.089

14%

20%

280.090

288.939

15%

21%

288.940

297.779

16%

22%

297.780

306.629

17%

23%

306.630

315.469

18%

24%

315.470

324.319

19%

25%

324.320

333.159

20%

26%

333.160

342.009

21%

27%

342.010

350.849

22%

28%

350.850

359.699

23%

29%

359.700

368.539

24%

30%

368.540

377.379

25%

31%

377.380

386.229

26%

32%

386.230

395.069

28%

33%

395.070

403.919

29%

34%

403.920

412.759

30%

35%

412.760

421.609

31%

36%

421.610

430.449

32%

37%

430.450

439.299

33%

38%

439.300

448.139

34%

39%

448.140

456.989

35%

40%

456.990

465.829

36%

40%

465.830

474.679

37%

40%

474.680

483.519

38%

40%

483.520

492.369

39%

40%

492.370

og derover

40%

Bemærk

Forældre til børn under 18 år betragtes som forsørgere. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 8.

Fradrag af udgifter til offentlige transportmidler

I 2022 kan månedlige udgifter til offentlige transportmidler ud over 820 kr. fradrages efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 19, stk. 4, nr. 3, og SKM2021.630.GÆLDST.

Rådighedsbeløb

Efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 2, nr. 2, kan nettoudgifter til husstandens mindreårige hjemmeboende børn fradrages. Nettoudgifterne er den mængde af husstandens udgifter til pasning af barnet, udgifter i forbindelse med et mindreårigt barns samvær med anden forælder for barnet ikke har folkeregisteradresse, udgifter til barnets særlige behov sammenlagt med et fastsat rådighedsbeløb, der til sammen overstiger husstandens indtægter i form af børne- og ungeydelse, børnetilskud, børnebidrag, børnepension og andre indtægter, der vedrører barnet og ikke hidrører fra barnets personlige formue eller selvstændige arbejdsindsats.

Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 21.

De ovenfor nævnte fastsatte rådighedsbeløb er afhængige af det hjemmeboende barns alder og udgør i 2022:

 • 1.850 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år
 • 2360 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år
 • 3.400 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.

Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 21. Se yderligere de aktuelle satser for 2022 i SKM2021.630.GÆLDST.

Efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 2, nr. 7, kan et fastsat rådighedsbeløb fratrækkes skyldnerens nettoindkomst.

I 2022 udgør dette fastsatte rådighedsbeløb 6.790 kr. om måneden. Har skyldneren en ægtefælle eller samlever, forhøjes rådighedsbeløbet med 4.720 kr. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 26 og SKM2021.630.GÆLDST.

Ændring af afdrag pga. ændrede økonomiske forhold

Når skyldners økonomiske forhold ændres, kan restanceinddrivelsesmyndigheden træffe afgørelse om at ændre afdragsbeløbet i en eksisterende afdragsordning. Hvis ændringen medfører en forhøjelse af afdragsprocenten eller det beløb, skyldner afdrager, skal restanceinddrivelsesmyndigheden varetage regler om varsel som beskrevet i gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1 (som ændret ved BEK nr. 1600 af 10. november 2020 i § 1, nr. 4 og nr. 5). Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 10, 2 pkt.

Andre inddrivelsesskridt samtidig med afdragsordning

En afdragsordning der overholdes af skyldner, er ikke til hinder for, at restanceinddrivelsesmyndigheden kan foretage og realisere udlæg, foretage modregning, indtrædelse og gennemføre særskilt lønindeholdelse. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 12.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:
Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
SKM-meddelelser
 SKM2021.630.GÆLDST Offentliggørelse af beløbssatserne for beregningen af betalingsevnen for 2022, jf. gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 45. Denne SKM regulerer de gældende satser vedrørende bl.a. tabeltræk, fradrag af udgifter og rådighedsbeløb.