Indhold

Dette afsnit beskriver reglen i KGL § 24 A hvorefter gevinst og tab på fordringer vedrørende ikke indbetalt selskabskapital ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Reglens indhold
  • Ikrafttrædelse.

Regel

Gevinst og tab på fordring på en kapitalejer vedrørende ikke indbetalt selskabskapital, skal ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se KGL § 24 A.

Reglens indhold

Efter selskabslovens § 33 er der mulighed for, at en del af indbetalingen af selskabskapitalen kan udskydes. Hermed stiftes en fordring for selskabet på kapitalejeren svarende til den ikke indbetalte kapital. Hvis selskabet ikke kan inddrive den indkaldte kapital hos kapitalejeren og derfor nedskriver fordringen, vil selskabet være nødsaget til at nedsætte kapitalen.

Efter de almindelige regler i kursgevinstloven ville selskabets tab på fordring på kapitalejeren være fradragsberettiget efter KGL § 3 (udenfor koncernforhold). KGL § 24 A bestemmer imidlertid, at et sådant tab er selskabets indkomstopgørelsen uvedkommende.

Bemærk

Kapitalejerens gevinst på gæld skal ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Der er således symmetri i beskatningen. Se afsnit C.B.1.3.4.4 om tab på gæld vedrørende ikke indbetalt selskabskapital.

Ikrafttrædelse

KGL § 24 A har virkning fra den 1. marts 2011.