Indhold

Dette afsnit beskriver håndteringen af den særlige situation, hvor en skyldners gæld er stiftet før samlivet mv.

Afsnittet indeholder:

  • Regelgrundlag

Regelgrundlag

Det månedlige afdrag udgør skyldnerens nettoindkomst med fradrag af udgifterne til ydelser på anden gæld efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 2 nr. 9 samt med fradrag af halvdelen af udgifterne i gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 2, nr. 1-7, herunder udgifter til bolig, hjemmeboende børn, særlige behov mv., når én af følgende betingelser er opfyldt:

  1. Skyldnerens gæld er i al væsentlighed stiftet før påbegyndelse af samlivet med ægtefællen. Se nærmere nedenfor.
  2. Der samtidig træffes afgørelse om eftergivelse. Se nærmere nedenfor.
  3. Der samtidig afsiges gældssaneringskendelse vedrørende skyldnerens ægtefælle.
  4. Ægtefællen afdrager offentlig gæld.

Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 4.

Med ægtefælle sidestilles en samlevende. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 29, stk. 1.

Det er en forudsætning for anvendelse af ovenstående, at ægtefællerne/de samlevende har samme folkeregisteradresse og dermed anses for samlevende ved betalingsevnevurderingen, se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 29, stk. 2.

Angående betingelse 1

Betingelsen i gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 4, nr. 1 om, at skyldnerens gæld i al væsentlighed skal være stiftet før påbegyndelse af samlivet med ægtefællen, gælder ikke, hvis ægtefællens nettoindkomst er lavere end halvdelen af udgifterne efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 2, nr. 1-7.

Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 5, 1. pkt.

Angående betingelse 2

Betingelsen i gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 4, nr. 2, finder ikke anvendelse, hvis skyldnerens eller ægtefællens nettoindkomst er lavere end summen af den pågældendes udgifter efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 2, nr. 9, og halvdelen af udgifterne efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 2, nr. 1-7.

Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 5, 2. pkt.

I disse tilfælde betales alene afdrag vedrørende den gæld, der påhviler den af ægtefællerne, hvis nettoindkomst er tilstrækkelig til at dække summen af den pågældendes udgifter efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 2, nr. 9, og halvdelen af udgifterne efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 2, nr. 1-7.

Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 6.