Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Om arbejdsmarkedsbidragsloven
  • Lovændringer
  • Skematisk oversigt over hjemmel til at straffe overtrædelser af arbejdsmarkedsbidragsloven

Om arbejdsmarkedsbidragsloven

Den tidligere gældende arbejdsmarkedsbidragslov, lov nr. 961 af 25. september 2008 blev ophævet med virkning pr. 1. januar 2011. Den tidligere gældende lov blev erstattet af en ny arbejdsmarkedsbidragslov, lov nr. 471 af 12. juni 2009, der har virkning fra indkomståret 2011.

I den tidligere gældende arbejdsmarkedsbidragslov fandtes hjemlen til at straffe overtrædelser i selve lovteksten. Efter vedtagelsen af den nye arbejdsmarkedsbidragslov bliver overtrædelser af loven fra indkomståret 2011 behandlet efter straffebestemmelserne i den øvrige skattelovgivning.

Dette gælder:

Se A.C.3.5.2.1 om beregning af normalbøde i skatte-, moms- og lønsumsafgiftsstraffesager.
 

Overtrædelser, der er fuldbyrdet før den nye arbejdsmarkedsbidragslovs ikrafttræden, kan straffes efter bestemmelserne i den tidligere gældende arbejdsmarkedsbidragslov, jf. STRFL § 3, stk. 1, 2. punktum.

Se også

Se afsnit A.B.4.1.1 Indeholdelse, beregning, indberetning og betaling af A-skat og am-bidrag.  

Lovændringer

Der er i 2008 og 2009 sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr. og dato Ændring og baggrund for ændringen Hvor i loven
LBK nr. 961 af 25. september 2008 Arbejdsmarkedsbidragsloven erstatter arbejdsmarkedsfondsloven, jf. LBK nr. 1018 af den 10. oktober 2006. Arbejdsmarkedsbidraget blev ændret fra et socialt bidrag til en bruttoskat. Straffebestemmelsen blev ikke ændret, og har således samme ordlyd, selvom der faktisk er tale om et andet gerningsindhold.  
Lov nr. 471 af 12. juni 2009 Den hidtil gældende arbejdsmarkedsbidragslov erstattes af en ny arbejdsmarkedsbidragslov. Straffebestemmelserne i den hidtil gældende lov ophæves med virkning pr. 1. januar 2011, hvorefter overtrædelse af arbejdsmarkedsbidragsloven skal behandles efter straffebestemmelserne i henholdsvis skattekontrolloven, kildeskatteloven og opkrævningsloven. Der er sket en materiel ændring af loven, men gerningsindholdet er uændret.  
Lov nr. 521 af 12. juni 2009 Ændring af kildeskatteloven, således at lovens straffebestemmelser også omfatter arbejdsmarkedsbidrag. §§ 74 og 75

Skematisk oversigt over hjemmel til at straffe overtrædelser af arbejdsmarkedsbidragsloven

Dette afsnit indeholder en skematisk oversigt over hjemmel til at straffe overtrædelser, der bedømmes efter ikrafttrædelse af den nye arbejdsmarkedsbidragslov.

  Unddragelser foretaget i indkomstårene før 2008 Unddragelser foretaget i indkomstårene 2008 til og med 2010 Unddragelser foretaget i indkomståret 2011
og fremefter
Lovgivning LBK nr. 1018 af 10. oktober 2006 (arbejdsmarkeds-fondsloven) LBK nr. 961 af 25. september 2008 (arbejdsmarkeds-bidragsloven) Lov nr. 471 af 12. juni 2009 og Lov nr. 521 af 12. juni 2009
(arbejdsmarkeds-
bidragsloven og ændring af KSL).

Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger om
bidragsgrundlaget
IndeholdelsespligtigeLønmodtagere mv. og selvstændigt erhvervsdrivende

AMFL § 18, stk. 1, litra a, med henvisning til straffelovens § 3, stk. 1, 2. punktum.


AMFL § 18, stk. 1, litra a


AMFL § 18, stk. 1, litra a, 

AMBL § 18, stk. 1, litra a, henvisning til straffelovens § 3, stk. 1, 2. punktum.


AMBL § 18, stk. 1, litra a


AMBL § 18, stk. 1, litra a,
OPKL § 17, stk. 1, nr. 2


SKL-Lbk 1264 § 13

SKL § 82

Undladelse af indeholdelse af bidrag AMFL § 18, stk. 1, litra b, AMBL § 18, stk. 1, litra b  KSL § 74, stk. 1, nr. 1 og KSL § 75, stk. 1, nr. 1.

Se i øvrigt Den juridiske vejledning 2018-2 afsnit A.C.3.2.1.7