Dato for udgivelse
18 Aug 2011 11:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Aug 2010 11:36
SKM-nummer
SKM2011.523.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
9. afdeling, S-288-10
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Valuta, 10.000, euro, bødeniveau, hvidvaskning, terrorbekæmpelse
Resumé

T havde i forbindelse med udrejse fra det danske toldområde undladt at angive overfor SKAT, at han medtog 20.000 euro.

T erkendte at han forsøgte at udføre 20.000 euro fra Danmark uden at angive det til SKAT, men han troede grænsen var 20.000 euro. De 20.000 euro skulle anvendes til et legalt formål.

Byretten fastsatte bøden til 18.500 kr., jf. toldlovens § 79, nr. 3, jf. § 23, stk. 4.

Landsretten fastsatte bøden til 25 % af det ikke-deklarerede beløb, som oversteg 10.000 euro, afrundet til 18.500 kr. Ved bødefastsættelsen inddrog landsretten blandt andet oplysninger om bødeniveauet i andre EU-lande og i sager om overtrædelse af hvidvaskningsloven.

Reference(r)

Toldloven § 79, nr. 3, jf. § 23, stk. 4
EF-forordning nr. 1889/2005, artikel 3
EF-forordning nr. 1889/2005, artikel 9

Henvisning
 

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Thorkild Høyer, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Karen-Anke Tørring, Inge Neergaard Jessen og Rasmus Kieffer Kristensen (kst.) med domsmænd).

-----------

Byrettens dom af 15.januar 2010, SS 2-1660 1/2009

Sagens baggrund og parternes påstande

Anklageskrift er modtaget den 13. juli 2009.

T er tiltalt for overtrædelse af

toldlovens § 79, nr. 3, jf. § 23, stk. 4

ved i forbindelse med indrejse i eller udrejse fra det danske toldområde at have medtaget likvide midler, der svarer til værdien af 10.000 euro eller derover, uden at angive samtlige medtagne likvide midler over for told-og skatteforvaltningen, idet han den 21. august 2008 i forbindelse med udrejse fra lufthavnen undlod at angive over for told- og skatteforvaltningen, at han medtog 20.000 euro.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf på 18.500 kr..

Tiltalte har erkendt sig skyldig i at have udført beløbet. Tiltalte har påstået frifindelse, idet det ikke var hans hensigt at overtræde reglen, subsidiært rettens mildeste dom.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte.

Tiltalte har til retsbogen afgivet følgende forklaring

"Tiltalte vedstod sin forklaring afgivet til politiet den 14. april 2009. Tiltalte forklarede supplerende, at det var NS, der gav ham pengene 2 dage før afrejsen. Han har tidligere modtaget penge fra den samme kvinde. Han troede, at grænsen var 20.000 euro. Han husker ikke, hvor han havde hørt dette. Måske er det banken eller nogle venner, der har fortalt ham det. De 20.000 euro skulle anvendes til et legalt formål. I lufthavnen sagde han til medarbejderen fra SKAT, at han havde fået pengene af NS. Når han tidligere har fået penge fra hende, har han overført pengene til Spanien via banken. Foreholdt, at han overfor SKAT ifølge rapport af 21. august 2008 skulle have oplyst, at pengene var lånt i hans egen bank for cirka 2 år siden og efterfølgende var opbevaret i hjemmet, forklarede tiltalte, at han ikke har oplyst dette. Han har ikke haft pengene liggende hjemme i 2 år, men fik dem af NS som forklaret i dag. H1 International A/S er et selskab, som er stiftet i Spanien i hans navn med det formål at bygge helårshuse. Det var meningen, at projektet skulle fortsætte for både ham og NS. Det endte med, at de tabte rigtig mange penge og i dag har en stor gæld. H2 International A/S er et firma, som han har i Danmark. Det har eksisteret i nogle år. Han er nu freelance tolk. Betalingerne går ind over det pågældende selskab. Ude i lufthavnen bemærkede han ikke skiltningen fra SKAT vedrørende udførsel af penge."

Personlige oplysninger

Tiltalte er efter det oplyste ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har erkendt, at han forsøgte at udføre 20.000 euro fra Danmark uden at angive det overfor SKAT. Det er herefter bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes til en bøde på 18.500 kr., jf. toldlovens § 79, nr. 3, jf. § 23, stk. 4. Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

Retten har følgende bemærkninger vedrørende bødefastsættelsen

Reglen i toldlovens § 23, stk. 4, har følgende ordlyd

"Personer, der ved indrejse i eller udrejse fra det danske toldområde medtager likvide midler, der svarer til værdien af 10.000 euro eller derover, skal uopfordret standse op for kontrol og har pligt til over for told- og skatteforvaltningen at angive samtlige medtagne likvide midler."

Deklarationspligten blev indført i toldloven i 2002 (L 2002 307) som et led i terrorpakken (på dette tidspunkt var deklarationspligten de penge, som oversteg modværdien af 15.000 EUR). I bemærkningerne til lovforslaget (nr. 30 af 13. december 2001) fremgår bl.a. følgende:

"...

Den internationale terrorisme har medført et behov for en forstærket indsats over for kontrollen med de penge m.v., som personer medtager ved indrejse i og udrejse fra Danmark. Det kan befrygtes, at pengene m.v. enten kan stamme fra overtrædelser af straffeloven eller blive brugt til overtrædelser af straffeloven, herunder til finansiering af terrorisme.

..."

Efter toldlovens § 79, nr. 3, straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder reglen i toldlovens § 23, stk. 4. Bødeniveauet er ikke berørt i lovforslaget.

For så vidt angår de EU-eksterne grænser blev der indført EU-regler med virkning fra den 15. juni 2007, således at EU nu generelt er et område med deklarationspligt ved disse grænser. Følgende fremgår af artikel 3 og artikel 9 i forordning (EF) nr. 1889/2005 om kontrol med likvide midler, der indføres til eller forlader Fællesskabet:

"Artikel 3

Angivelsespligt

  1. Alle fysiske personer, som rejser ind i eller forlader Fællesskabet med likvide midler af en værdi på 10.000 EUR eller derover, skal angive dette beløb til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, gennem hvilken den pågældende person rejser ind i eller forlader Fællesskabet, i overensstemmelse med denne forordning. Angivelsespligten er ikke opfyldt, hvis oplysningerne er ukorrekte eller ufuldstændige.
  2. ...
  3. ...

Artikel 9

Sanktioner

  1. Hver medlemsstat skal indføre sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af, at den i artikel 3 fastsatte angivelsespligt ikke opfyldes. Sådanne sanktioner skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.
  2. Medlemsstaterne underretter senest den 15. juni 2007 Kommissionen om de sanktioner, der finder anvendelse, såfremt den i artikel 3 fastsatte anmeldelsespligt ikke overholdes."

Toldlovens § 23, stk. 4, fik sin nuværende ordlyd ved L 2006 1573 med ikrafttræden den 15. juni 2007. Danmark valgte at bibeholde deklarationspligten også for de interne grænser i EU.

Reglen i toldlovens § 23, stk. 4, skal sikre, at pengene afsætter transaktionsspor i form af en deklaration til SKAT. Reglen er alene en formel regel, som skal give myndighederne kontrolmulighed med henblik på at bekæmpe smugling af penge til finansiering af terrorisme og hvidvaskning. Det er derfor uden betydning for bødens fastsættelse, hvad tiltalte har forklaret om pengenes oprindelse og formål.

For at sikre en effektiv og afskrækkende virkning kræver en lovovertrædelse af den foreliggende art, hvor baggrunden for bestemmelsen er at bekæmpe hvidvaskning af penge og forhindre finansiering af terrorisme, at der idømmes meget følelige bøder afpasset efter størrelsen af det ikke-deklareret beløb, som overstiger 10.000 LUR, der lovligt kan udføres af landet. Bøden bør derfor i nærværende sag, som er en førstegangsovertrædelse, fastsættes til 25 % af det ikke-deklareret beløb, som overstiger 10.000 EUR, hvilket svarer til en bøde på 18.500 kr.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med en bøde på 18.500 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Østre Landsrets dom af 25. august 2010, 9. Afdeling, S-288-10

Byrettens dom af 15.januar 2010 (SS 2-1660 1/2009) er anket af T med påstand om formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Tiltalte har i landsretten om sine personlige forhold forklaret, at han i dag er ruineret. Han er blevet smidt ud af sin lejlighed, fordi han ikke kan betale for den. Tiltalte har i øvrigt forklaret, at firmaet i Spanien, som har givet store tab, er ved at blive Lukket.

Landsrettens begrundelse og resultat

Der er i byrettens dom gjort rede for det regelgrundlag, som har betydning for strafudmålingen.

Af en oversigtsrapport fra EU af 22. september 2008, som er fremlagt af anklagemyndigheden, fremgår, at strafniveauet for tilsvarende lovovertrædelser medio 2008 varierer noget inden for EU. Bødeniveauet er i flere lande fastsat med udgangspunkt i niveauet 20-25 % af det ikke deklarerede beløb.

Som anført i byrettens dom er formålet med bestemmelsen i toldlovens § 23, stk. 4, at give myndighederne kontrolmulighed med henblik på at bekæmpe smugling af penge til finansiering af terrorisme og hvidvaskning.

Landsretten finder, at der ved straffastsættelsen generelt må lægges vægt på, at den adfærd, som kriminaliseres, er undladelse af at deklarere også fuldt legale beløb. Samtidig tiltræder landsretten, at der ved strafudmålingen tillige skal lægges betydelig vægt på, at formålet med bestemmelsen som nævnt er at bekæmpe hvidvaskning af penge og forhindre finansiering af terrorisme. Under hensyn til bestemmelsens karakter og baggrunden for deklarationsreglen er også bødeniveauet i andre EU-lande vedrørende tilsvarende overtrædelser indgået i landsrettens overvejelser om straffastsættelsen for overtrædelse af toldlovens § 23, stk. 4. Endelig har landsretten også henset til bødeniveauet i sager om overtrædelse af hvidvaskloven.

Landsretten tiltræder, at der ikke er grundlag for at bringe straffelovens § 82, nr. 4, i anvendelse.

På denne baggrund findes den af byretten udmålte bøde passende fastsat til 25 % af det ikke-deklarerede beløb, som overstiger 10.000 euro, svarende til en bøde på 18.500 kr.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

Henset til sagens karakter, herunder at sagen af anklagemyndigheden er udvalgt som prøvesag med henblik fastlæggelse af niveau for straffastsættelsen i sager af denne type, skal statskassen uanset sagens udfald betale sagens omkostninger for landsretten.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.