Dato for udgivelse
02 Sep 2011 11:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 Jun 2011 15:35
SKM-nummer
SKM2011.577.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
10-02461
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Indkomstarter
Emneord
Skattepligt, godtgørelse, andelsboligforening, bestyrelsesmedlemmer
Resumé

Der kunne ske udbetaling af skattefri godtgørelser for udgifter til telefon og administration til en andelsboligforenings bestyrelsesmedlemmer og suppleanter efter ligningslovens § 7 M.

Reference(r)

Kildeskatteloven §§ 43 og 46
Ligningsloven § 7 M

Henvisning

-

Sagen vedrører, hvorvidt der kan ske udbetaling af skattefri godtgørelser for udgifter til telefon og administration til foreningens bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i henhold til ligningslovens §7 Mi en andelsboligforening, der driver virksomhed med udlejning af fast ejendom.

Landsskatterettens afgørelse
SKAT har anset foreningen for indeholdelsespligtig i relation til udbetaling af godtgørelser for udgifter til telefon og administration til foreningens bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således at foreningen ikke anses for indeholdelsespligtig i relation til udbetalte godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer efter ligningslovens §7 M.

Sagens oplysninger
Foreningen er stiftet den 1. januar 1991 og er en privat andelsboligforening, der har til formål at eje og drive ejendommene Y1, Y2 og Y3. Foreningen er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6. Af årsrapporten for 2008 fremgår, at foreningens skattepligtige resultat opgøres som resultat af udlejning til andre end andelshaverne. Der har for det omhandlede indkomstår været boligafgifter på ca. 1,5 mio. kr. fra andelshavere og skattepligtige lejeindtægter på ca. 540.000 kr. fra ikke-medlemmer. Den skattepligtige indkomst er for indkomståret 2008 opgjort med leje, udgifter fordelt på leje og anvendt underskud fra tidligere år på henholdsvis 543.882 kr., 539.217 kr. og 4.665 kr., hvilket giver en skattepligtig indkomst på i alt 0 kr.

Videre fremgår det bl.a. af årsrapporten for 2008, at der har været afholdt udgifter til igangværende byggesag med 410.717 kr., samt vedligeholdelsesudgifter med 115.294 kr. For indkomståret 2009 har der været afholdt udgifter til istandsættelse af gård, kælder, opgange og varmecentral med ca. 2,7 mio. kr.

Der har i indkomstår 2008 været afholdt administrationsudgifter med i alt 149.548 kr., hvoraf 22.400 kr. vedrører skattefri godtgørelsesbeløb til telefon og administration til foreningens 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter med lige store beløb på 3.200 kr. til hver. Beløbene er ikke lønangivet, idet foreningen har anset beløbene for skattefri efter ligningslovens §7 M.

Skattecentrets afgørelse
SKAT har anset foreningen for indeholdelsespligtig i relation til udbetaling af godtgørelser for udgifter til telefon og administration til foreningens bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

For at kunne modtage godtgørelse skattefrit i henhold til ligningslovens §7 Mer det for det første en betingelse, at der er tale om personer, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed. De personer, der har modtaget godtgørelsen fra foreningen, opfylder ikke denne betingelse, idet foreningen ikke er skattefri.

At foreningen for en dels vedkommende har indtægter og udgifter, som ikke er omfattet af den objektive skattepligt og dermed ikke skal indgå i opgørelsen af foreningens skattepligtige indkomst, bevirker ikke, at foreningen kan anses for en skattefri virksomhed, eftersom mere end 25 % af indtægterne er skattepligtige.

De afholdte udgifter fra foreningen til dækning af telefon mv. indgår i de samlede udgifter, der skal fordeles mellem erhvervsindkomsten og den del, som ikke er omfattet af den objektive skattepligt. Foreningens revisor viser dermed, at omkostningerne indgår i den blandede virksomhed, hvor noget af resultatet for driften for foreningen skal selvangives som følge af skattepligt.

Det vil ikke være muligt for foreningen at udskille, hvornår der er dækning til den del af virksomhedens resultat, der skal selvangives overfor den del af foreningens resultat, der ikke skal selvangives.

Derudover er det en betingelse, at der ikke inden for et indkomstår er refunderet efter regning samtidig med, at der skulle være udbetalt godtgørelser skattefrit. Princippet gælder hver udgiftstype for sig. Efter vores opfattelse har foreningen dækket udgifter, som kommer under kategorien af andre udgifter, som omhandler udokumenterede udgifter.

I denne sag fremgår det, at der fra formandens kassebeholdning har været dækning af faktiske udgifter til bestyrelsesmøder, og der har været udgifter til printerpatron. Disse udgifter må anses for at falde ind under kategorien andre udgifter. Der kan derfor ikke fra foreningen ydes skattefri godtgørelse til dækningen af andre udgifter, idet udgifterne allerede har været dækket af foreningen efter regning.

Der skal derudover være afholdt en udgift, som kan sandsynliggøres, før der kan modtages skattefri godtgørelse omfattet af ligningslovens §7 M, idet der skal være tale om dækning af udgifter. Det må derfor betyde, at der skal være en sammenhæng mellem godtgørelse og afholdte udgifter, selvom beløbet kan udbetales uden dokumentation. Såfremt udbetalingen ikke dækker en reel udgift, må der være tale om løn, som ikke er omfattet af ligningslovens §7 M.

Det samme forhold vil gøre sig gældende for den resterende andel af udgifterne. Det kan ikke anses for at være sandsynliggjort, at alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skulle have haft et merforbrug på 2.000 kr. pr. person som følge af deres bestyrelsesarbejde under hensyn til, at bestyrelsesmedlemmerne bor tæt på hinanden, og der jævnligt er bestyrelsesmøder. Det forhold, at et medlem har anvendt sin private telefon et mindre antal gange medfører ikke, at der automatisk kan godtages en godtgørelse på 2.000 kr., idet der skal være tale om dækning af udgifter. Beløb, der ligger udover dækning af udgifter, har karakter af løn.

Endvidere er det et krav, at foreningens midler ved opløsning skal tilgå almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, hvilket ikke er tilfældet, hvorfor foreningen ej heller af denne grund kan udbetale skattefrie godtgørelser efter ligningslovens §7 M.

Det har ingen betydning i relation til anvendelsen af ligningslovens §7 M, om bestyrelsesmedlemmerne har anvendt meget tid i foreningen.

Det tillægges heller ikke vægt, at der har været udgifter til transport, idet godtgørelsesområdet vedrørende rejseudgifter er beskrevet som et selvstændigt punkt, og der skulle have været udarbejdet et selvstændigt bilag og udbetaling efter gældende regler herfor. Transportudgifter indgår derfor ikke i opgørelsen af andre udgifter.

Klagerens påstand og argumenter
Foreningens repræsentant har fremsat påstand om, at foreningen skal anses for at have opfyldt betingelserne for udbetaling af skattefri godtgørelse og administrationsudgifter til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Der er henvist til de gældende vejledninger for ligningslovens §7 Msamt SKATs sædvanlige praksis i relation til den pågældende bestemmelse.

Betingelsen om at der skal foreligge et almennyttigt formål mv. relaterer sig alene til, hvorvidt foreningen har adgang til at foretage skattemæssige hensættelser og/eller kan fritages for at indsende selvangivelse. Det har imidlertid ingen betydning for, om der kan udbetales skattefri godtgørelse efter ligningslovens §7 M.

Derudover er godtgørelsen ydet inden for den skattefrie aktivitet, idet bestyrelsesmedlemmerne netop varetog medlemmernes interesser og i den forbindelse fik udbetalt skattefri godtgørelse. Repræsentanten har ordensmæssigt tiltrådt, at der naturligvis ikke er fradrag for en andel af udgifter vedrørende den skattefrie aktivitet, og dette derfor kan godkendes korrigeret ved opgørelsen af foreningens skattepligtige indkomst. Det forhold, at SKAT ikke ønsker at korrigere herfor, har repræsentanten ikke nogen indvendinger imod, men det ændrer ikke det faktum, at godtgørelserne er udbetalt til den skattefrie aktivitet.

Der er redegjort for det betydelige arbejde, som bestyrelsen har haft i forbindelse med de ekstraordinære arbejder. Det fremgår af gældende praksis, at der kan udbetales skattefri godtgørelse for en indsats af det pågældende niveau.

Foreningens bestyrelsesformand har netop sikret, at udbetaling af godtgørelse er sket til de medlemmer, der de facto har haft private udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet og har således ikke blot ladet udbetale de maksimale godtgørelsesbeløb. I samme forbindelse kan det oplyses, at revisoren har konstateret, at der har været en betryggende forretningsgang i den lille forening, og at betingelserne således er opfyldt.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse
Af kildeskattelovens § 46, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14. november 2005 med senere ændringer, fremgår, at i forbindelse med enhver udbetaling af A-indkomst skal den, for hvis regning udbetalingen foretages, indeholde foreløbig skat i det udbetalte beløb. Indeholdelsespligten ved udbetaling af A-indkomst efter § 43, stk. 2, litra h, påhviler den, for hvem arbejdet udføres. Indeholdelsen foretages ved, at den indeholdelsespligtige beregner det beløb, der skal indeholdes, og tilbageholder dette beløb i A-indkomsten.

Det fremgår af kildeskattelovens § 43, at til A-indkomst henregnes enhver form for vederlag i penge samt i forbindelse hermed ydet fri kost og logi for personligt arbejde i tjenesteforhold.

Af ligningslovens §7 Mfremgår, at godtgørelser, der af en forening udbetales til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed, er skattefri for modtageren. Skattefriheden er betinget af, at godtgørelsen udbetales til dækning af udgifter, som modtageren afholder på foreningens vegne, samt at godtgørelsen ikke overstiger satser, der fastsættes af Skatterådet.

Den daværende skatteminister har i et svar til Folketingets Skatteudvalg, der er offentliggjort i TfS 1994.474, på spørgsmål om, hvorvidt der i henhold til ligningslovens §7 Mkan udbetales skattefri godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer i for eksempel andelsboligforeninger, svaret, at: Ja, foreninger, der udøver skattefri virksomhed, kan udbetale skattefri godtgørelser efter reglerne i ligningsloven §7 Mmv., uanset at foreningen samtidig udøver næringsvirksomhed eller anden forretningsmæssig virksomhed.

Som sagen foreligger oplyst, må de omhandlede udbetalte godtgørelser anses for omfattet af ligningslovens §7 M, således at foreningen ikke har været forpligtet til at indeholde A-skat af beløbene. Der er herved henset til, at der er tale om en forening, der udøver skattefri virksomhed, og som har en betydelig omsætning med medlemmer. Videre er der henset til, at der er tale om godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer til dækning af udgifter afholdt af disse på vegne af foreningen som led i foreningens skattefrie virksomhed, og som ikke overstiger Skatterådets takster.

Den påklagede afgørelse ændres i overensstemmelse hermed.