Indhold

Afkastet af de ordninger, der er omfattet af PBL kapitel 1, er skattepligtigt efter PAL § 1, stk. 1, nr. 1.

Det drejer sig om følgende ordningstyper:

 • Pensioner med løbende udbetalinger (livrenter)
 • Ratepensionsordninger
 • Kapitalpensionsordninger
 • Alderspensionsordninger (fra 2013)

De ordninger, der er skattepligtige efter PAL § 1, stk. 1, nr. 1, jævnfør PBL kapitel 1, skal være oprettet i penge- og pensionsinstitutter, som har tilladelse til at udbyde pensionsordninger efter pensionsbeskatningsloven.

Fælles for ordningerne er, at udbetalinger fra ordningerne som hovedregel tidligst kan begynde ved efterlønsalderen. Undtagelser hertil kan være ved kritisk sygdom, invaliditet og død. Det er desuden fælles for alle tarifmæssigt opbyggede ordninger, at der er en entydig sammenhæng mellem den enkeltes pensionstilsagn og det løbende pensionsbidrag.

Definition på tarifmæssigt opbygget ordning

En tarifmæssig opbygning betyder, at der er en entydig sammenhæng mellem den enkeltes pensionstilsagn og det løbende pensionsbidrag. Et eksempel på en tarifmæssig opbygget pensionsordning er en livrente i et forsikringsselskab, hvor ydelserne er afhængige af indbetalinger, omkostninger og afkastet af den opsparede kapital.

Definition på efterlønsalder

Ved efterlønsalder forstås den alder, der er nævnt i arbejdsløshedsforsikringslovens § 74, nævnte alder. Efterlønsalderen opnås i øjeblikket som udgangspunkt den dag, man fylder 60 år. Se nærmere om efterlønsalder i arbejdsløshedsforsikringsloven § 74, herunder om efterlønsalderen for personer som er født efter den 1. januar 1954.

Pensioner med løbende udbetalinger (livrenter)

Indehaveren af en pensionsordning med løbende udbetalinger (livrenter) er skattepligtig af ordningens afkast efter PAL § 1, stk. 1, nr. 1, 1. pkt.

En pensionsordning med løbende udbetalinger beskrives i PBL § 2 og karakteriseres ved at ordningen går ud på at sikre pension i form af løbende ydelser, der bortfalder ved den pensionsberettigedes død, og som udbetales

 • af det offentlige som følge af tidligere ansættelse i statens, folkeskolens, folkekirkens, regionernes eller kommunernes tjeneste,
 • i henhold til pensionsordninger, der modtager statsstøtte,
 • fra Arbejdsmarkedets Tillægspension,
 • fra en pensionskasse eller
 • fra et forsikringsselskab.

Det er en betingelse at

 • ordningen er tarifmæssigt opbygget og
 • ordningen har karakter af alderspension, hvor udbetalingerne sker over mindst ti år og tidligst begynder ved efterlønsalderen.

Nærmeste pårørende kan også indsættes som begunstiget. Dvs. at ordningen også kan have karakter af ægtefælle- eller samleverpension eller børnepension. Desuden kan ordningen have karakter af invalidepension.

Ratepensioner

Indehaveren af en ratepensionsordning er skattepligtig af ordningens afkast efter PAL § 1, stk. 1, nr. 1, 1. pkt.

Ratepensionsordninger er opdelt i rateforsikringer i pensionsøjemed, se PBL § 8 og rateopsparinger i pensionsøjemed, se PBL § 11A.

En rateforsikringsordning er oprettet i et forsikringsselskab eller i en pensionskasse og en rateopsparingsordning er oprettet i et pengeinstitut.

En ratepensionsordning er bl.a. karakteriseres ved:

 • Forsikringssummen eller opsparingen skal udbetales i rater over mindst ti år.
 • Ordningen skal være tarifmæssigt opbygget.
 • Ordningen skal senest være oprettet 15 år efter kunden når efterlønsalderen.
 • Udbetaling kan som hovedregel tidligst påbegyndes, når efterlønsalderen er opnået. Det kan også aftales, at udbetaling kan ske ved nedsat arbejdsevne med videre.
 • Sidste udbetaling skal ske senest 25 år efter, at kunden har nået efterlønsalderen.
 • Nærmeste pårørende kan indsættes som begunstigede.

Kapitalpensioner

Indehaveren af en kapitalpensionsordning er skattepligtig af ordningens afkast efter PAL § 1, stk. 1, nr. 1, 1. pkt.

Kapitalpensionsordninger er opdelt i kapitalforsikringer i pensionsøjemed, se PBL § 10 og opsparing i pensionsøjemed, se PBL § 12.

En kapitalpensionsordning er bl.a. karakteriseres ved:

 • Forsikringssummen eller opsparingen skal udbetales som engangsbeløb.
 • Ordningen skal være tarifmæssigt opbygget.
 • Udbetaling kan tidligst ske, når kunden når efterlønsalderen, og senest 15 år efter kunden har nået efterlønsalderen. Det kan også ske i tilfælde af varigt nedsat funktionsevne eller i tilfælde af livstruende sygdom.
 • Nærmeste pårørende kan indsættes som begunstigede.

Alderspensioner

Indehaveren af en alderspensionsordning er skattepligtig af ordningens afkast efter PAL § 1, stk. 1, nr. 1, 1. pkt.

Alderspensionsordninger er opdelt i aldersforsikringer, se PBL § 10 A og aldersopsparing, se PBL § 12 A.

En alderspensionsordning er bl.a. karakteriseres ved:

 • Forsikringssummen eller opsparingen skal udbetales som engangsbeløb.
 • Ordningen skal være tarifmæssigt opbygget.
 • Udbetaling kan tidligst ske, når kunden når efterlønsalderen, og senest 15 år efter kunden har nået efterlønsalderen. Det kan også ske i tilfælde af varigt nedsat funktionsevne eller i tilfælde af livstruende sygdom.
 • Nærmeste pårørende kan indsættes som begunstigede.
 • Indbetalinger er ikke fradragsberettigede og normal udbetaling er ikke afgiftspligtig.