Dato for udgivelse
20 Sep 2011 09:18
SKM-nummer
SKM2011.598.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
11-01181
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Angivelse og betaling
Emneord
Likvidation, fritagelse, A-skat, AM-bidrag, moms, nulindberetning
Resumé

Et selskab i likvidation kunne hverken fritages for betaling af renter af for sent betalt moms eller for afgift for foreløbig fastsættelse af A-skat og AM-bidrag.

Reference(r)

Opkrævningsloven §§ 2, 3, 4, 7 og 8

Henvisning
-

Klagen vedrører fritagelse for betaling af afgift og renter.

Landsskatterettens afgørelse
Betalingscentret har ikke imødekommet selskabet H1 ApS' (herefter benævnt selskabet) anmodning om fritagelse for betaling af renter af for sent betalt moms og afgift for foreløbig fastsættelse af A-skat og AM-bidrag.

Landsskatteretten stadfæster Betalingscentrets afgørelse.

Sagens oplysninger
Selskabet var tidligere et datterselskab under selskabet H2 A/S.

Selskabet angav momstilsvar kvartalsvist. Endvidere var selskabet registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for udbetaling af A-skat og AM-bidrag.

Selskabets angivelses- og betalingsfrist for moms for 2. kvartal 2009 var den 1. september 2009. Da angivelsen ikke var modtaget inden fristens udløb, foretog SKAT foreløbig fastsættelse af momstilsvaret den 30. september 2009. Selskabet angav og betalte herefter et momstilsvar på 113.930 kr. den 6. oktober 2009.

Som følge af den for sene betaling pålagde SKAT selskabet en rente på 1.139 kr. for hver af månederne september og oktober 2009.

På en generalforsamling den 8. oktober 2009 vedtog selskabets anpartshavere likvidation af selskabet, og selskabets advokat blev valgt som likvidator. Samtidig indgik selskabet en aktivhandelsaftale med H2 A/S om overdragelse af selskabets aktiver og passiver pr. 8. oktober 2009. Endvidere havde selskabets revisor udarbejdet en foreløbig likvidationsbalance pr. 18. september 2009.

Likvidationen blev anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og registreret den 16. oktober 2009.

Selskabets angivelsesfrist for A-skat og AM-bidrag for august 2009 var den 10. september

 2009. Da angivelsen ikke var modtaget inden fristens udløb, foretog SKAT foreløbig fastsættelse af A-skat og AM-bidrag den 26. oktober 2009. Desuden blev selskabet pålagt en afgift på 800 kr. for den foreløbige fastsættelse den 9. november 2009. Angivelsen for august 2009 blev herefter modtaget i SKAT den 17. november 2009 i form af nulangivelse.

Selskabet modtog den 15. december 2009 skattekvittance fra SKAT, hvoraf det blandt andet fremgik, at selskabet ikke skulle betale selskabsskatter ud over de skatter, der allerede var pålignet, og skatterne i forbindelse med den sidste ordinære periode og den afsluttende periode.

Selskabet blev opløst på en ekstraordinær generalforsamling den 17. august 2010, og afmelding af registreringen for moms og A-skat skete pr. samme dato. Selskabet blev efterfølgende slettet hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 13. september 2010.

Selskabet indsendte ikke angivelser af A-skat og AM-bidrag for oktober til december 2009 og januar til august 2010 på blanketter eller elektronisk. Da angivelserne ikke var modtaget inden fristens udløb for de pågældende måneder, foretog SKAT foreløbige fastsættelser af A-skat og AM-bidrag. Desuden blev selskabet pålagt en afgift på 800 kr. for hver af månederne.

Selskabets advokat har i forbindelse med sagens behandling for Landsskatteretten fremlagt kopi af breve til SKAT Betalingscentret vedrørende angivelse af skat.

Af brev af 16. november 2009 fremgår:

"Likvidation af Selskabet (...)

Hoslagt fremsendes giroindbetalingskort med angivelse af kr. 0.

(...)"

Af brev af 17. september 2010 fremgår:

"Likvidation af Selskabet (...)

Ovennævnte selskab har været under likvidation, og der er udstedt skattekvittance den 15.12.2009.

Selskabet er nu endeligt opløst, og jeg vedlægger kopi af selskabsrapport fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Jeg har modtaget flere opkrævninger af aconto skat, og jeg anmoder om, at der ikke fremsendes yderligere opkrævninger, da selskabet er opløst.

(...)"

Af brev af 26. oktober 2010 fremgår:

"Likvidation af Selskabet (...)

Under henvisning til den af SKAT fremsendte opkrævning vedrørende A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, jf. vedlagte kopi fremsender jeg hoslagt kopi af bevis for ophør af CVR-nr. (...).

Jeg tillader mig herefter at gå ud fra, at jeg ikke modtager flere opkrævninger til det ophørte selskab.

(...)"

Selskabets advokat har oplyst, at han den 25. oktober 2010 blev kontaktet af SKAT, og at han desuden drøftede sagen med en medarbejder i SKAT.

Selskabets angivelser af A-skat og AM-bidrag for oktober til december 2009 og januar til august 2010 blev efterfølgende modtaget i SKAT den 10. november 2010 i form af nulangivelser.

Selskabets advokat anmodede den 6. december 2010 Betalingscentret om fritagelse for betaling af renter og afgifter på i alt 11.878 kr. med henvisning til, at den opståede restance alene skyldtes rykkergebyr for acontoopkrævning af A-skat og AM-bidrag fremsendt til selskabet som acontoopkrævninger til trods for, at selskabet var under likvidation. Endvidere var opkrævningerne sendt til advokatens tidligere adresse.

SKAT Betalingscentrets afgørelse
Anmodningen om fritagelse for betaling af renter og afgifter er ikke imødekommet.

Selskabet opfylder ikke betingelserne, fordi der ikke er angivet og betalt for sent på grund af en pludseligt opstået hændelse.

Angivelserne af A-skat er ikke modtaget få dage for sent, idet de alle kom flere måneder for sent.

Betalingen af momstilsvaret for 2. kvartal 2009 er heller ikke modtaget efter få dage, da den kom 35 dage for sent.

Der er heller ikke tale om, at selskabet har overtrådt fristen på grund af et undskyldeligt forhold. Derfor kan selskabet ikke fritages for betaling af afgifter og renter.

Så længe en virksomhed er tilmeldt pligter som arbejdsgiver og moms, skal der angives for alle perioder. Frister kan ses på SKATs hjemmeside. I eIndkomstsystemet kan man altid se, om der eventuelt mangler angivelse for en periode.

Klagerens påstand og argumenter
Selskabets advokat har fremsat påstand om, at anmodningen om fritagelse for betaling af renter og afgifter imødekommes.

Sagen drejer sig alene om pålignede renter og afgifter over for et selskab, som var under solvent likvidation. Der har aldrig været restancer eller rater, der reelt skulle betales, og der har derfor aldrig været tale om reelle restancer eller beløb, der skulle betales til SKAT.

Der påløb ingen gæld, og der blev ikke anmeldt tilgodehavender fra kreditorer i likvidationsperioden, og alt mellemværende med kreditorer overgik til det andet selskab, H2 A/S, ifølge overdragelsesaftalen. Tilbage var så alene at afvente tidsfristerne og derefter afslutte likvidationen.

Selskabet fik desuden skattekvittance fra SKAT, hvor SKAT bekræftede, at selskabet ikke skulle betale mere i selskabsskat.

Efter den ekstraordinære generalforsamling i selskabet den 17. august 2010, hvor det blev besluttet at begære selskabet opløst, blev selskabet slettet i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Samtidig bekræftede SKAT, at selskabet var ophørt hos SKAT.

Grundet likvidationen og skattekvittancen var selskabets advokat, som likvidator, af den opfattelse, at opkrævninger blot kunne returneres til SKAT med angivelse af, at betalingen skulle være 0 kr.

Skatten/momsen skulle betales af H2 A/S, som naturligvis betalte alle forfaldne ydelser præcist og til tiden.

Selskabet skulle under likvidationen ikke betale noget, og af denne grund returnerede likvidator adskillige gange opkrævningerne til SKAT. Likvidator hørte ikke fra SKAT i den anledning og tog dette som udtryk for, at det herefter var i orden.

Først den 25. oktober 2010 fik likvidator oplyst, at den såkaldte nulangivelse skulle ske ved fremsendelse af en særlig blanket, hvilket likvidator herefter gjorde for hele perioden den 2. november 2010.

Selv om det aldrig har været meningen, at der skulle betales de fremsendte indbetalingskort, fastholder SKAT, at der skal betales løbende renter og afgifter af beløb, som aldrig har skullet betales.

Den eneste grund hertil er, at der ikke er indsendt de særlige blanketter til indberetning, hvorimod likvidator gentagne gange har skrevet til SKAT herom, og uagtet at der er meddelt skattekvittance, hvorefter der ikke skal betales skat.

Der anmodes derfor om fritagelse for betaling af renter og afgifter i sagen på i alt 11.878 kr.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse
Selskabet var registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for moms, A-skat og AM-bidrag og skulle derfor angive og betale i overensstemmelse med opkrævningslovens § 2 og § 3, indtil registreringen ophørte den 17. august 2010, uanset at selskabets generalforsamling traf beslutning om at træde i likvidation den 8. oktober 2009.

Det fremgår af § 1, stk. 1 og stk. 3, i den dagældende bekendtgørelse nr. 1521 af 14. december 2006 til opkrævningsloven, at skatter og afgifter mv. (tilsvaret) skal angives på blanketter udsendt af told- og skatteforvaltningen eller elektronisk på nærmere fastsatte vilkår.

Opkrævningslovens § 7, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:

"§ 7. Betales et beløb ikke rettidigt, eller er der ydet henstand med betalingen, skal der betales en månedlig rente som fastsat efter stk. 2 med tillæg af 0,8 procentpoint for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales. For indeholdelsespligtige omfattet af § 2, stk. 5, betales renten efter 1. pkt. vedrørende A-skat og arbejdsmarkedsbidrag dog for hver påbegyndt måned regnet fra den første i måneden efter sidste rettidige indbetalingsdag. Renten kan ikke fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 2. Renten fastsættes for kalenderåret. Renten offentliggøres senest femtesidste børsdag forud for det år, hvor den skal have virkning. Renten for et år beregnes på grundlag af et simpelt gennemsnit opgjort med to decimaler af en af Københavns Fondsbørs dagligt udregnet effektiv obligationsrente for de seneste 20 børsdage forud for den 15. december i det foregående år. Den effektive obligationsrente opgøres med to decimaler for fastforrentede kroneobligationer i åbne serier, der noteres på Københavns Fondsbørs, bortset fra konverterbare obligationer noteret over pari samt indeksregulerede obligationer. Renten udgør den gennemsnitlige obligationsrente, der er udregnet efter 4. pkt., oprundet til nærmeste halve procentpoint, divideret med 24, afrundet til 1 decimal. "

Da selskabets indbetaling af momstilsvaret for 2. kvartal 2009 blev modtaget i SKAT den 6. oktober 2009, men skulle have været modtaget senest den 1. september 2009, er det med rette, at SKAT har pålagt selskabet at betale renter for september og oktober måned 2009, i alt 2.278 kr. Det bemærkes i øvrigt, at de pålagte renter vedrører en periode, der ligger forud for tidspunktet for beslutningen om likvidation af selskabet.

Opkrævningslovens § 4, stk. 1 og 2, har følgende indhold:

"§ 4. Har told- og skatteforvaltningen efter afleveringsfristens udløb ikke modtaget angivelse for en afregningsperiode, kan de fastsætte virksomhedens tilsvar af skatter og afgifter m.v. foreløbigt til et skønsmæssigt beløb. Tilsvarende gælder, hvis indkomstregisteret efter udløbet af fristen for indberetning til indkomstregisteret for en afregningsperiode ikke har modtaget indberetning af indeholdte beløb omfattet af § 2, stk. 1, 4. pkt. Tilsvaret betales senest 14 dage efter påkrav.

Stk. 2. Virksomheden skal betale en afgift på 800 kr. for en foreløbig fastsættelse. Foretages der en foreløbig fastsættelse for både A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, betales dog kun én afgift pr. afregningsperiode."

Selskabet indberettede ikke A-skat og AM-bidrag for august 2009 og for perioden fra oktober 2009 til august 2010 rettidigt.

Det er derfor med rette, at SKAT foretog foreløbige fastsættelser for de pågældende måneder, og at selskabet som følge heraf blev pålagt 800 kr. i afgift for hver af månederne, i alt 9.600 kr.

Efter opkrævningslovens § 8, stk. 1, nr. 1 og 3, kan told- og skatteforvaltningen meddele fritagelse for betaling af afgift for foreløbig fastsættelse af tilsvar efter opkrævningslovens § 4, stk. 2, og renter efter opkrævningslovens § 7, når det på grund af særlige omstændigheder findes rimeligt.

Af forarbejderne til opkrævningslovens § 8 fremgår følgende:

"Bestemmelsen, der skal administreres restriktivt, anvendes til at fritage virksomheder, der hidtil har betalt rettidigt, for betaling af renter og afgifter ved for sen betaling, når det på grund af særlige omstændigheder findes rimeligt. (...) Herudover er det en betingelse, at fristoverskridelsen er kortvarig"

I § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1255 af 9. november 2010 om opkrævning af skatter og afgifter m.v., er fastsat nærmere regler om anvendelsen af opkrævningslovens § 8. Bestemmelsen lyder således: 

"Told- og skatteforvaltningen kan fritage en virksomhed for betaling af afgift for foreløbige fastsættelser, gebyrer og renter, som nævnt i opkrævningslovens § 8, stk. 1, såfremt

1) overskridelse af angivelses- indberetnings- og/eller betalingsfristen skyldes pludseligt opståede hændelser, som virksomheden ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse, og virksomheden straks efter hindringens ophør indgiver angivelse, foretager indberetning og/eller indbetaler tilsvaret, eller

2) overskridelse af angivelses- indberetnings- og/eller betalingsfristen er på få dage, og der er tale om et førstegangstilfælde og/eller der foreligger undskyldelige forhold."

Det forhold, at selskabet ikke angav rettidigt, fordi selskabets likvidator returnerede tilsendte giroindbetalingskort fra SKAT, skyldes ikke en pludseligt opstået hændelse, som selskabet ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse. Der kan derfor ikke ske fritagelse for betaling af afgift efter bekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 1.

Der er endvidere ikke tale om overskridelse af betalings- og angivelsesfristerne på få dage. Der kan derfor heller ikke ske fritagelse for betaling af afgift og renter efter bekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 2.

Reglerne om, at skatter og afgifter mv. skal angives på blanketter eller elektronisk, fremgår af § 1, stk. 1 og stk. 3, i den dagældende bekendtgørelse nr. 1521 af 14. december 2006 til opkrævningsloven. Det kan ikke anses som et undskyldeligt forhold, at selskabets likvidator ikke var bekendt hermed.

Endvidere kan det ikke anses som et undskyldeligt forhold, at likvidator antog, at det ikke var nødvendigt at indsende angivelser, når selskabet havde modtaget skattekvittance. Skattekvittance vedrører imidlertid selskabets restancer til SKAT, men ikke selskabets forpligtelser til at angive moms, A-skat og AM-bidrag mv., hvis selskabet er tilmeldt herfor hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Det er derfor med rette, at Betalingscentret ikke har imødekommet selskabets anmodning om fritagelse for betaling af renter og afgifter.

Landsskatteretten stadfæster derfor Betalingscentrets afgørelse.