Dato for udgivelse
21 Sep 2011 13:23
SKM-nummer
SKM2011.608.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
10-03776
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Angivelse og betaling
Emneord
Renter, omregistrering af virksomheder
Resumé

Selskabet blev omregistreret fra lille virksomhed til stor virksomhed, og som følge heraf skulle selskabet afregne efter de fremrykkede betalingsfrister for store virksomheder. Selskabet fortsatte imidlertid med at afregne efter betalingsfristerne for små virksomheder, og selskabet blev derfor pålagt renter vedrørende for sent indbetalt A-skat og AM-bidrag. Der var ikke grundlag for hverken fritagelse eller eftergivelse af disse renter, idet omregistreringen ikke kunne anses for en pludseligt opstået hændelse uden for selskabets indflydelse, ligesom der ikke forelå undskyldelige forhold, og der heller ikke var tale om, at der var begået myndighedsfejl. Det påhvilede således ikke SKAT i denne situation at underrette selskabet om, at selskabet fejlagtigt løbende indbetalte A-skat og AM-bidrag for sent.

Reference(r)

Opkrævningsloven § 7, stk. 1 og 2.

Opkrævningsloven § 8, stk. 1, nr. 3

Inddrivelseslovens § 13, stk. 6

Henvisning
-

Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet caféen H1 ApS' (herefter benævnt selskabet) anmodning om fritagelse for betaling af 9.803 kr. i renter af for sent indbetalt A-skat og AM-bidrag for januar måned til og med december måned 2009.

Landsskatterettens afgørelse
SKAT har ikke imødekommet selskabets anmodning om fritagelse for betaling af 9.803 kr. i renter.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Sagens oplysninger
Selskabet er efter oplysningerne i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) stiftet den 20. august 2004. Selskabet er registreret i CVR med branchekode for caféer, værtshuse og diskoteker mv.

Den 5. november 2008 udsendte SKAT meddelelse til selskabet om, at selskabet var omregistreret vedrørende A-skat og AM-bidrag fra lille virksomhed til stor virksomhed, således at selskabet fra den 1. januar 2009 skulle angive og afregne A-skat og AM-bidrag den sidste hverdag i måneden.

Fristerne for betaling af indeholdt A-skat og AM-bidrag blev ændret ved lov nr. 175 af 12. marts 2009 og senere ændret ved lov nr. 526 af 12. juni 2009 og lov nr. 1133 af 4. december 2009. Fristen for angivelse af A-skat og AM-bidrag var uændret. Herefter var fristerne for afregning af A-skat og AM-bidrag i 2009 følgende:

Periode

Store virksomheder

Små virksomheder

Januar 2009

30. januar 2009

10. februar 2009

Februar 2009

31. marts 2009

14. april 2009

Marts 2009

30. april 2009

11. maj 2009

April 2009

29. maj 2009

10. juni 2009

Maj 2009

30. juni 2009

10. juli 2009

Juni 2009

31. juli 2009

10. august 2009

Juli 2009

31. august 2009

10. september 2009

August 2009

24. september 2009

5. oktober 2009

September 2009

19. oktober 2009

28. oktober 2009

Oktober 2009

12. november 2009

23. november 2009

November 2009

14. december 2009

22. december 2009

December 2009

12. januar 2010

22. januar 2010

Selskabet afregnede via sit lønbureau - G1 - A-skat og AM-bidrag til SKAT. Selskabet afregnede imidlertid A-skat og AM-bidrag omkring 10 dage for sent for hver eneste periode i 2009. Selskabet afregnede således fortsat som om, at selskabet var registreret som lille virksomhed.

Den 11. november 2009 meddelte SKAT selskabet, at selskabet nu var omregistreret fra stor virksomhed til lille virksomhed, således at selskabet fra den 1. januar 2010 skulle angive og afregne i overensstemmelse hermed.

Ved rykkerskrivelse af 10. maj 2010 meddelte SKAT selskabet, at selskabet var i restance med blandt andet renter af A-skat og AM-bidrag med 9.378 kr.

SKAT pålagde selskabet renter af for sent indbetalt A-skat og AM-bidrag for hver måned i perioden fra januar måned 2009 til og med december måned 2009. De pålagte renter for perioden udgjorde i alt 9.803 kr.

Selskabet skrev den 24. maj 2010 til SKAT og anmodede om fritagelse for betaling af de pålagte renter. Af selskabets anmodning fremgår blandt andet følgende:

"(...)

Vi har modtaget rykkerskrivelse vedr. ovenstående CVR. Jeg har talt med SB og fået oplyst at opkrævningen omhandler for sen betaling af A-skat og AM-bidrag i det H1 er gået fra alm. afregningsform til fremrykket. Det forekommer mig helt uacceptabelt at vi først nu bliver gjort opmærksom på at vores indbetalinger af A-skat samt AM-bidrag ikke er indbetalt til tiden.

Jeg har d.d. taget kontakt til G1, og sørget for at vores fremtidige indbetalinger vil ske rettidigt

(...)

Hvorledes skal jeg forholde mig til rentebeløbet, når jeg først bliver gjort opmærksom på restancen i forbindelse med rykkerskrivelsen afsendt fra SKAT 10. maj 2010

(...)"

SKAT har i forbindelse med sin udtalelse til Landsskatteretten i anledning af klagen fremlagt eksempler på kvitteringer vedrørende indberetninger med betalingsoplysninger, herunder betalingsfrist, ligesom SKAT har fremlagt en opgørelse over den foretagne renteberegning.

SKATs afgørelse
Selskabets anmodning om fritagelse for betaling af renter er ikke imødekommet.

Renterne er pålagt efter opkrævningslovens § 7. Reglerne om fritagelse for betaling af renter fremgår af opkrævningslovens § 8, stk. 2, og § 3 i bekendtgørelse nr. 1521 af 14. december 2006 om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

Efter disse regler er der mulighed for at fritage for betaling af renter, hvis fristen for betaling overskrides grundet pludseligt opståede hændelser, som man ikke har haft indflydelse på, og som man ikke har kunnet forudse. Det er også en betingelse, at man har betalt, så snart det kunne lade sig gøre. Der er ligeledes mulighed for fritagelse for betaling af renter, hvis man kun har overskredet fristen med få dage, og det er første gang, man gør det, eller man gør det på grund af undskyldelige forhold.

Af forarbejderne til loven fremgår, at denne fritagelsesmulighed skal administreres restriktivt. Efter SKATs opfattelse og praksis på området kan den forsinkelse, som selskabet beskriver den, ikke begrunde fritagelse for betaling af renter.

Samtlige betalinger er sket omkring 10 dage efter sidste betalingsfrist, f.eks. er betalingen vedrørende februar måned 2009 modtaget den 15. april 2009, men skulle have været modtaget senest den 31. marts 2009.

SKAT er ikke forpligtet til at udsende opkrævninger eller rykkerskrivelser. SKAT har dog gjort selskabet opmærksom på omregistreringen af selskabet fra lille virksomhed til stor virksomhed ved brev sendt til selskabet den 5. november 2008. Derudover har SKAT informeret selskabet via de kvitteringer, som eIndkomst-systemet danner, idet systemet ved hver indberetning sender en kvittering med betalingsoplysninger, herunder betalingsdatoer, til den, som har foretaget indberetningen. Selskabet burde derfor også af denne grund være bekendt med betalingsfristerne. Da angivelsesdatoerne ligger omkring halvanden måned før end betalingsdatoerne, havde selskabet også tid til at indrette sig efter betalingsdatoerne.

Det forhold, at selskabet måtte have overset meddelelsen om omregistreringen eller måtte have glemt at informere selskabets lønbureau herom, kan ikke begrunde fritagelse for betaling af renter. Det er et mellemværende mellem selskabet og selskabets lønbureau, som er SKAT uvedkommende. På samme måde er det SKAT uvedkommende, hvis selskabets lønbureau ikke har informeret selskabet om betalingsfristerne.  

SKAT har således lagt vægt på, at overskridelsen af betalingsfristerne ikke skyldes undskyldelige forhold eller pludseligt opståede hændelser, som selskabet ikke har haft indflydelse på, ligesom overskridelsen af betalingsfristerne ikke er på få dage.

Selskabets påstand og argumenter
Selskabet har nedlagt påstand om, at anmodningen om fritagelse for betaling af renter imødekommes.

Selskabet stiller sig uforstående over for, at SKAT sender rykkerskrivelse den 10. maj 2010, som omhandler for sen betaling tilbage fra februar måned 2009. Hvis selskabet var blevet gjort opmærksom på fejlen tilbage i februar 2009, var denne selvfølgelig blevet rettet dengang.

Da selskabet omregistreres fra lille til stor virksomhed, modtager selskabet desværre ikke meddelelsen herom fra SKAT. Selskabet kunne derfor heller ikke informere selskabets lønbureau om de ændrede betalingsfrister. Da selskabet anvender et lønbureau, modtager selskabet ikke de af SKAT nævnte kvitteringer vedrørende indberetninger med betalingsinformationer. Hvis selskabet havde modtaget disse kvitteringer, havde selskabet naturligvis betalt rettidigt, som selskabet i øvrigt altid har gjort. Selskabet er derfor fortsat af den opfattelse, at der er underligt, at SKAT ikke er forpligtet til at fremsende rykkerskrivelser løbende ligesom andre virksomheder, så det er muligt at få rettet en fejl.

Renterne bliver således først opkrævet med rykkerskrivelsen af 10. maj 2010, hvorfor selskabet ikke inden rykkerskrivelsen har vidst eller haft mulighed for at vide, at selskabet overhovedet havde et udestående med SKAT.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse
Efter opkrævningslovens § 7, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 1402 af 7. december 2010), skal der, hvis et beløb ikke betales rettidigt, betales en månedlig rente, som fastsat efter opkrævningslovens § 7, stk. 2, for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales.

Selskabet indbetalte A-skat og AM-bidrag for januar måned 2009 til og med december måned 2009 efter de tidsfrister, der var gældende for små virksomheder.

Det må imidlertid efter de foreliggende oplysninger lægges til grund, at SKAT ændrede selskabets registrering for A-skat og AM-bidrag med virkning fra den 1. januar 2009, således at selskabet fremover skulle indbetale efter de tidsfrister, der var gældende for store virksomheder, og at SKAT udsendte meddelelse til selskabet herom i november 2008.

Tidsfristen for store virksomheders indbetaling af A-skat og AM-bidrag lå ca. 10 dage tidligere end fristen for små og mellemstore virksomheder. Da selskabet indbetalte efter fristerne for små virksomheder, skete selskabets indbetalinger således for sent.

Det er derfor med rette, at selskabet er pålagt 9.803 kr. i renter af for sent indbetalt A-skat og AM-bidrag for perioden fra januar 2009 til og med december 2009.

Efter opkrævningslovens § 8, stk. 1, nr. 3, kan told- og skatteforvaltningen meddele fritagelse for betaling af renter efter opkrævningslovens § 7, når det på grund af særlige omstændigheder findes rimeligt.

Af forarbejderne til opkrævningslovens § 8 fremgår følgende:

"Bestemmelsen, der skal administreres restriktivt, anvendes til at fritage virksomheder, der hidtil har betalt rettidigt, for betaling af renter og afgifter ved for sen betaling, når det på grund af særlige omstændigheder findes rimeligt. (...) Herudover er det en betingelse, at fristoverskridelsen er kortvarig"

I § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1255 af 9. november 2010 om opkrævning af skatter og afgifter m.v., er fastsat nærmere regler om anvendelsen af opkrævningslovens § 8. Bestemmelsen lyder således: 

"Told- og skatteforvaltningen kan fritage en virksomhed for betaling af afgift for foreløbige fastsættelser, gebyrer og renter, som nævnt i opkrævningslovens § 8, stk. 1, såfremt

1) overskridelse af angivelses- indberetnings- og/eller betalingsfristen skyldes pludseligt opståede hændelser, som virksomheden ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse, og virksomheden straks efter hindringens ophør indgiver angivelse, foretager indberetning og/eller indbetaler tilsvaret, eller

2) overskridelse af angivelses- indberetnings- og/eller betalingsfristen er på få dage, og der er tale om et førstegangstilfælde og/eller der foreligger undskyldelige forhold."

På tidspunktet for selskabets anmodning om fritagelse for betaling af renter fandtes denne regel i § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1521 af 14. december 2006 om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

Da selskabet efter de foreliggende oplysninger må anses for i november 2008 at være blevet gjort bekendt med, at selskabet fra den 1. januar 2009 skulle afregne A-skat og AM-bidrag efter fristerne for store virksomheder, er der ikke tale om, at selskabet har overskredet betalingsfristerne grundet en pludseligt opstået hændelse, som selskabet ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse. Det påhviler selskabet at sikre, at der sker rettidig afregning til SKAT af A-skat og AM-bidrag. Når selskabet har tilrettelagt afregningen til SKAT under anvendelse af et lønbureau, må selskabet derfor også sikre sig, at selskabets lønbureau har de korrekte oplysninger om frister mv. Der kan således ikke ske fritagelse efter bekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 1.

Der påhviler ikke SKAT en pligt til at underrette borgere og virksomheder om disses eventuelle fejlindberetninger, fejlindbetalinger m.v. til SKAT. SKAT har derfor heller ikke haft pligt til at underrette selskabet på et tidligere tidspunkt om de for sene indbetalinger af A-skat og AM-bidrag, og det forhold, at SKAT rent faktisk ikke på et tidligere tidspunkt har gjort selskabet opmærksom på de for sene indbetalinger af A-skat og AM-bidrag, udgør derfor ikke en undskyldelig omstændighed.

Det påhviler - som anført ovenfor - selskabet at sikre rettidig afregning til SKAT, også når selskabet anvender et lønbureau. Manglende kommunikation eller misforståelser mellem selskabet og selskabets lønbureau er derfor SKAT uvedkommende. Det forhold, at selskabet ikke har informeret selskabets lønbureau om de ændrede betalingsfrister, udgør således ikke et undskyldeligt forhold. Det samme gør sig gældende for lønbureauets manglende information af selskabet om indholdet af betalingsoplysningerne i de modtagne kvitteringer for angivelserne i eIndkomst-systemet.

Der er endvidere ikke tale om en overskridelse af betalingsfristerne på få dage. Der kan således heller ikke ske fritagelse efter bekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 2.

Det er derfor med rette, at selskabets anmodning om fritagelse for betaling af renter af for sent betalt A-skat og AM-bidrag ikke er imødekommet.

Inddrivelseslovens § 13, stk. 6, (lov nr. 1333 af 19. december 2008) har følgende ordlyd:

"Eftergivelse kan i øvrigt, når sociale eller andre forhold i særlig grad taler derfor, meddeles personer, selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde el.lign."

Af forarbejderne til bestemmelsen fremgår bl.a. følgende:

"Den nuværende adgang til eftergivelse i tilfælde af myndighedsfejl, force majeure og force majeure lignende forhold foreslås opretholdt. Herudover kan særlige forhold f.eks. også være situationer, hvor det, selvom der ikke foreligger økonomisk trang på grund af sociale forhold eller andre særlige forhold, vil være urimeligt at give afslag på en ansøgning om eftergivelse og dermed opretholde skyldforholdet."

Som anført ovenfor, påhviler der ikke SKAT en pligt til at underrette borgere og virksomheder om fejlindbetalinger m.v. til SKAT. Det er derfor ikke en myndighedsfejl, at SKAT ikke på et tidligere tidspunkt underrettede selskabet om, at selskabet ikke indbetalte rettidigt i henhold til de betalingsfrister, der fulgte af SKATs omregistrering af selskabet. Der foreligger således ikke forhold, der i særlig grad taler for eftergivelse af de renter, som selskabet er pålagt vedrørende for sen indbetaling af A-skat og AM-bidrag.

Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse.