Dato for udgivelse
09 Jan 2012 09:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
09 Jan 2012 09:22
SKM-nummer
SKM2012.16.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
2010-261-0161
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift + Told
Overemner-emner
Tarifering + Øl, vin og spiritus
Emneord
Told, tarifering, punktafgifter, spiritus,
Resumé

Gærede alkoholholdige produkter der som følge af en efterfølgende rensning og filtrering, fremstår som en farveløs og klar væske, der lugter af alkohol, skal tariferes under KN pos. 2208, uanset hvor produktet oprindeligt var tariferet i KN. Såfremt produktet tariferes i pos. 2208, skal der afregnes punktafgift efter spiritusafgiftslovens § 1.

Reference(r)

Spiritusafgiftsloven § 1

Henvisning

Den juridiske vejledning, afsnit E.A.3.1

1. Baggrund 

Ved dom af 14. juli 2011 har EU-Domstolen i sag C-196/10, Paderborner Brauerei fastslået, at "malt beer base" med et alkoholindhold på 14 % vol. fremstillet af brygget øl, som renses og undergives ultrafiltrering, hvorved ingredienser som bitterstoffer og proteiner fortyndes, skal tariferes under pos. 2208 i EU´s Kombinerede Nomenklatur (KN).

2. Filtrering

Ultrafiltrering, hvorved gæret alkohol mister sin organoleptiske karakteristika og efterfølgende fremstår som en farveløs og klar væske, benævnes også med henvisning til andre dele af processen som fx omvendt osmose, nanofiltrering og mikrofiltretring. Det afgørende ved filtrering af gæret alkohol er ikke hvordan processen benævnes, men om produktet efterfølgende fremstår som en farveløs og klar væske, der svarer til de objektive egenskaber og kendetegn ved ethanol, der henhører under KN pos. 2208.

En rensning, der blot fjerner uklarheder i produktet, men ikke ændre produktets karakter (organoleptiske karakteristika), påvirker ikke tariferingen af produktet.

3. Konsekvenser af EU-domstolens dom - ændring af praksis

Som følge af EU-Domstolens dom ændres praksis, således at gærede alkoholholdige produkter der som følge af en efterfølgende rensning og filtrering, fremstår som en farveløs og klar væske, der lugter af alkohol, skal tariferes under KN pos. 2208, uanset hvor produktet oprindeligt var tariferet i KN.

4. Tarifering

EU-Domstolens dom i sag C-196/10, Paderborner Brauerei har betydning for tarifering, både af gærede alkoholholdige drikkevarer, som efterfølgende er renset og filtreret, og for blandingsdrikkevarer.

4.1 Gærede drikkevarer som efterfølgende er renset og filtreret

Ved bestemmelse af om et produkt, der indeholder alkohol fra gæring og som efterfølgende er renset og filtreret, hører under KN pos. 2203-2206 eller pos. 2208, skal følgende fremover tages i betragtning:

  • Er produktet beregnet til konsum jf. præmis 34.
  • Produktets objektive kendetegn jf. præmis 37 

Påtænkt anvendelse

I den endelige vurdering skal der tages hensyn til den planlagte anvendelse af produktet. Et produkt som er renset og filtreret vil normalt betegnes som et halvfabrikat, der skal anvendes til fremstillingen af en blandingsdrikkevare og dermed ikke er et færdigt produkt bestemt til konsum.

Hvis det rensede og filtrerede produkt ikke kan betegnes som et færdigt produkt bestemt til konsum, opfylder produktet ikke definitionen som drikkevare og kan derfor ikke tariferes i KN pos. 2203-2206.

Objektive kendetegn

Produktet skal undersøges med henblik på at fastslå, om de objektive kendetegn ved det pågældende produkt, svarer til et produkt, som tariferes i pos. 2203-2206 eller pos. 2208 i KN.

I sag C-196/10, Paderborner Brauerei fremstod det pågældende produkt som en farveløs og klar væske, der lugtede af alkohol og havde en let bitter smag med et alkoholindhold på 14%. Visuelt lignede det ikke øl, og det havde heller ikke den bitre smag, der er karakteristisk for øl.

Disse særlige objektive egenskaber og kendetegn svarer ikke til de særlige objektive egenskaber og kendetegn ved øl, der henhører under KN pos. 2203, men derimod til de særlige objektive egenskaber og kendetegn ved ethanol (ethylalkohol), der henhører under pos. 2208, eller som under alle omstændigheder minder meget om dem.

4.2 Blandingsdrikkevarer

Drikkevarer som er baseret på renset og filtreret alkohol tariferet i KN pos. 2208 skal også tariferes i KN pos. 2208. Dette gælder fx alkoholsodavand, alko-pops og lignende produkter, hvis de er baseret på renset alkohol.

For alkoholholdige produkter, som består af en blanding af gærede drikkevarer tariferet i pos. 2203-2206 og renset alkohol tariferet i KN pos. 2208, skal det endelige produkt tariferes i overensstemmelse med af EU-Domstolens dom i sag C-150/08, Siebrand.

Se SKM.2010.157.SKAT, Ændring af praksis som følge af sag C-150/08, Siebrand.

5. Punkafgiftsmæssige konsekvenser.

Den punktafgiftsmæssige klassifikation af et givet produkt bestemmes af, hvordan produktet er blevet tariferet. De punktafgiftsmæssige konsekvenser af sag C-196/10, Paderborner Brauerei  er derfor, at en række produkter som tidligere har været afgiftspligtige ifølge Øl- og vinafgiftsloven, nu er afgiftspligtige som spiritus (pos. 2208) jf spiritusafgiftsloven § 1.

5.1 Varetyper

Praksisændringen som følge af sag C-196/10, Paderborner Brauerei får betydning for produkter med en alkoholprocent mellem 1,2% vol. og 22% vol., som indeholder gærede produkter, der er renset og filtreret.

Produkterne kan fx. være:

  • Maltbaserede alkoholsodavand som betegnes forfriskende øl
  • Vinbaserede alkoholsodavand som betegnes cider.

5.2 Afgiftens størrelse

Produkter som tidligere har været pålagt afgift efter Øl- og vinafgiftsloven, skal som følge af denne praksisændring beskattes som et spiritusprodukt med 150 kr. pr. liter ren ethanol og for spiritusbaserede alkoholsodavand en tillægsafgift på 3,15 kr. pr. liter færdigvare.

For eksempler på beregning af spiritusafgift, se Den juridiske vejledning, afsnit E.A.3.1.5.

5.3. Registrering efter spiritusafgiftsloven

Produkter af den ovenfor nævnte type, som befinder sig på et ubeskattet lager eller er under transport fra udlandet skal fra den 1. juli 2012, beskattes som et spiritusprodukt og beholderen skal være forsynet med banderole. Virksomheder, som forsat ønsker at kunne modtage og/eller oplægge disse ubeskattede produkter, skal derfor autoriseres som oplagshavere jf. § 7, stk. 2 i spiritusafgiftsloven. Virksomheder og institutioner m.v., der ikke er autoriseret som oplagshaver, samt privatpersoner, der fra andre lande får tilført eller erhverver afgiftspligtige produkter, skal fra den 1. juli 2012 være registreret som midlertidig varemodtager jf. § 7, stk. 4 i spiritusafgiftsloven.

5.4. Levering inden 1. juli 2012

Produkter leveret eller overgået til forbrug inden den 1. juli 2012 beskattes efter Øl- og vinafgiftsloven. Produkter, som er overgået til forbrug og derfor allerede er afgiftsberigtiget inden den 1. juli 2012, kan sælges efter 1. juli 2012 uden opkrævning af yderligere afgift.

6. Ikrafttrædelse

Denne praksisændring har virkning fra 1. juli 2012.