Ved ankomst sikrer Manifestsystemet, at der er angivet summariske indgangsangivelser (ENS’er) for alle varer, der ankommer direkte fra ikke-EU-lande, og sikrer, at alle T1-varer, der losses fra skibe og fly, bliver toldbehandlet.

Ved afgang sikrer Manifestsystemet, at der er foretaget en risikovurdering af varer, der udføres til ikke-EU-lande, og giver automatisk udpassageattest.

Log på Manifestsystemet

Hvis du importerer varer, skal du være opmærksom på, at registrering af MIO'er (angivelser til midlertidig opbevaring) er flyttet fra Importsystemet til Manifestsystemet.

For at få adgang til Manifestsystemet, kræver det at din virksomhed har et EORI-nummer og en digital signatur. Det er herefter muligt at anvende vores onlineløsning eller etablere en FTP-løsning med henblik på filoverførsel.

Filoverførsler vedrørende MIO skal indsendes til Manifestsystemet i XML format. Det vil derfor ikke længere være muligt at anvende de nuværende EDI eller EDIFACT formater.

De fleste virksomheder der eksporterer varer skal ikke selv bruge det nye Manifest system. Vi opfordrer dog til, at du sikrer dig at dine transportører er klar til at anvende Manifestsystemet hvis du eksporterer varer med skib eller fly.

Hvis dine transportører ikke er klar til at indsende afgangsdeklarationer og afgangsmeddelelser i Manifestsystemet kan det betyde, at transportmidlet ikke må afgå og at dine varer derfor ikke kommer frem til tiden.

Samtidig er det vigtigt at du husker, at det stadig er dig som eksportør, der har ansvaret for, at der bliver indsat en ankomstmeddelelser i e-Export når dine varer ankommer til udgangstoldstedet. Dette gælder også selv om du har for eksempel en speditør til at indsætte den for dig.

Hvis der mangler en ankomstmeddelelser i e-Export betyder det, at varerne på din eksportangivelse ikke er klar til at blive sendt ud af EU endnu. Det vil i praksis betyde enten, at dine varer ikke kommer med det transportmiddel der var meningen og dermed bliver forsinket eller, at dine varer er skyld i, at transportmidlet ikke kan få lov til at afgå.

Hvis du opbevarer varer på midlertidigt oplag (MIO), skal du være opmærksom på, at registrering af angivelser til MIO er flyttet fra Importsystemet til Manifestsystemet. Det samme gælder for rettelser og ændringer, eksempelvis ændring af opbevaringsadresse. Fortoldning af varer på MIO skal dog fortsat ske ved en standardfortoldning i Importsystemet.

En MIO kan ikke længere lukkes med en udførselsangivelse ved genudførsel. Ved genudførsel skal en MIO afsluttes ved opstart af en forsendelsesangivelse eller ved indskrivning i et skib eller flys afgangsdeklaration (afgangsmanifest). Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig at MIO'ens referencenummer overdrages til transportøren.

Skal du benytte Manifestsystemet, eksempelvis fordi du selv registrerer angivelser eller ønsker forespørgselsadgang, kræver det at din virksomhed har et EORI nummer og en digital signatur. Det er herefter muligt at anvende vores onlineløsning eller etablere en FTP-løsning med henblik på filoverførsel.

Filoverførsler vedrørende MIO skal indsendes til Manifestsystemet i XML format. Det vil derfor ikke længere være muligt at anvende de nuværende EDI eller EDIFACT formater.

Hvis du opbevarer varer på ordningen for bred grænse skal du være opmærksom på at denne ordning er blevet erstattet af MIG (midlertidig opbevaring på grænsen), og at varerne skal angives i Manifestsystemet.

Du skal være opmærksom på at varer, der ankommer på en forsendelseangivelse til en havn eller lufthavn, hvor varerne skal omlades til et skib eller fly, også skal angives til MIG.

Det er en betingelse for at kunne opbevare varer midlertidigt på grænsen, at den, der er ansvarlig for opbevaringen på grænsen, er importørregistreret og har tilladelse til MIG.

Tilladelse til MIG gives til rederier, agenter for rederier, skibsmæglere, stevedorevirksomheder, luftfartsselskaber, handlingagenter og lignende virksomheder, der kan påvise et særligt behov for midlertidig opbevaring i i toldhavne og toldlufthavne. 
 
Du skal kun søge tilladelse til MIG, hvis du ikke allerede har tilladelse til bred grænse.  

Når varerne ankommer til opbevaringsstedet med skib eller fly, dannes angivelsen til MIG automatisk af Manifestsystemet på grundlag af de oplysninger fra skibets eller flyets ankomstdeklaration. Hvis varerne i stedet ankommer til opbevaringsstedet med bil eller jernbane, så skal der indsendes en angivelse til Manifestsystemet.

For at få adgang til Manifestsystemet skal din virksomhed have et EORI-nummer og en digital signatur. Det er herefter muligt at anvende vores onlineløsning eller etablere en FTP-løsning med henblik på filoverførsel.

Såfremt ufortoldede varer, der skal losses eller omlades i en havn eller lufthavn, ikke kan angives til MIG på grund af manglende oplysninger, vil det kunne medføre at transportmidlet ikke får tilladelse til at losse, eller at varerne ikke bliver frigivet. 

Hvis du er ansvarlig for et fragtskib, et fiskefartøj hjemmehørende uden for EU, der medfører varer som ladning, eller et luftfartøj, der medfører varer som ladning, skal du være opmærksom på, at du i de fleste tilfælde elektronisk skal anmelde transportmidlets ankomst og afgang til Toldstyrelsen. Endvidere skal du sikre dig, at der også indsendes oplysninger om transportmidlets last.

Ankomst- og afgangsmeddelelse
Anmeldelse af transportmidlets ankomst sker ved at indsende en ankomstmeddelelse til Manifestsystemet, og er obligatorisk i følgende tilfælde:

  • Fragtskibe, der ankommer fra tredjelande, uanset om skibet medfører varer som ladning eller ankommer uden last
  • Fragtskibe, der ankommer fra et sted i EU, og som skal losse ufortoldede varer
  • Fiskefartøjer, der skal losse ufortoldede fangster
  • Luftfartøjer, der ankommer fra tredjelande, og som medfører varer som ladning, uanset om disse varer skal losses eller forblive om bord
  • Luftfartøjer, der ankommer fra et sted i EU, og som skal losse ufortoldede varer

Skibe må først losse, når ankomstmeddelelsen er indsendt. Det samme gælder luftfartøjer, der ankommer fra tredjelande. Luftfartøjer, der ankommer fra et sted i EU, må gerne losse inden indsendelse af ankomstmeddelelsen, men varerne kan ikke frigives, før ankomstmeddelelsen er indsendt.

Anmeldelse af transportmidlets afgang sker ved at indsende en afgangsmeddelelse til Manifestsystemet, og er obligatorisk i følgende tilfælde:

  • Fragtskibe, der efter lastning, afsejler til tredjelande
  • Fragtskibe, der efter lastning af ufortoldede varer, eller varer, der er bestemt til udførsel af EU, afsejler til et sted i EU
  • Fiskefartøjer, der afsejler efter lastning af ufortoldede varer eller varer, der er bestemt til udførsel af EU
  • Luftfartøjer, der afgår efter lastning af ufortoldede varer eller varer, der er bestemt til udførsel af EU
  • Transportmidlet må ikke afgå før afgangsmeddelelsen er indsendt.

Ankomst- og afgangsdeklaration
For transportmidler, der skal indsende en ankomstmeddelelse eller afgangsmeddelelse, skal der også indsendes oplysninger om ladningen til Toldstyrelsen. Dette sker ved indsendelse af en deklaration ved ankomst og afgang til Manifestsystemet. I deklarationen skal der for hver manifestpost henvises til eventuelle påkrævede summariske indgangs- og udgangsangivelser samt toldangivelser.

Ansvaret for indsendelse af deklarationen er ikke pålagt en bestemt person. Deklarationen vil som oftest blive indsendt af den ansvarlige for transportmidlet eller dennes repræsentant, fx skibsmægler eller handling agent. I tilfælde af sharing eller charter af transportmidlet kan deklarationen indsendes af den, der har udstedt fragtbrev for varerne. Deklarationen kan også indsendes af ladningsejer eller importøren, hvis det er mest hensigtsmæssigt, fx i forbindelse med bulkladninger.

Den ansvarlige for transportmidlet skal imidlertid være opmærksom på, at ankomstmeddelelsen og afgangsmeddelelsen ikke kan indsendes, før ankomstdeklarationen eller afgangsdeklarationen er indsendt.

Det er derfor særdeles vigtigt, at den ansvarlige for transportmidlet sikrer sig, at der inden indsendelse af ankomst- eller afgangsmeddelelsen er indsendt en specifikation af ladningen i form af en eller flere deklarationer til Manifestsystemet.

Hvis de krævede oplysninger ikke indsendes, vil det ved ankomst kunne medføre, at transportmidlet ikke får tilladelse til at losse, eller at varerne ikke bliver frigivet. Ved afgang vil det kunne medføre, at transportmidlet ikke får tilladelse til at afgå.

For at få adgang til Manifestsystemet skal din virksomhed være registreret med et SE-, CVR- eller EORI-nummer og have en digital signatur. Det er herefter muligt at anvende vores onlineløsning eller at etablere en FTP-løsning med henblik på filoverførsel.

Hvis lokale PC og/eller netværksproblemer kan udelukkes, kan det betyde, at portalen er nede. Tjek i første omgang driftsinformation for toldsystemerne, hvor information om aktuelle driftsproblemer vil være tilgængelig.

Hvis lokale PC og/eller netværksproblemer kan udelukkes, kan det betyde, at der er problemer med FTP gateway'en (afhængig af typen af fejl). Tjek i første omgang driftsinformation for toldsystemerne, hvor information om aktuelle driftsproblemer vil være tilgængelig.

Installationen kan fejle af forskellige årsager. Hvis du har brug for hjælp til at løse det, kan du læse mere om krav til din computer.

Der er flere forskellige situationer, som kan resultere i at der ikke modtages svarfiler. Der findes ikke en entydig løsning på problemet, da det manglende svar kan skyldes mange forskellige faktorer. Men, statusfilerne kan som regel give en god indikation af om det manglende svar skyldes en systemfejl (f.eks. nedbrud), midlertidige netværksproblemer eller f.eks. datafejl i den/de indsendte filer.

Kontakt Toldstyrelsen

Du er velkommen til at ringe til Toldstyrelsens Vejledning på telefon 72 22 12 02, hvis du har spørgsmål om Manifestsystemet.

Oplever du problemer med at logge på onlineløsningen, kan du kontakte Servicedesk på telefon
70 15 73 01 eller servicedesk@skat.dk.