Dato for udgivelse
11 Oct 2011 12:58
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11 Oct 2011 12:58
SKM-nummer
SKM2011.668.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
2011-390-0084
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Overdragelse, aktier, lån, aktielån, shortselling
Resumé

Styresignal om praksisændring vedrørende kravet om maksimalt 6 måneders løbetid for aktielån som følge af Skatterådets bindende svar offentliggjort som SKM2011.667.SR

Reference(r)

Lovbekendtgørelse nr. 796 af 20/6 2011

Henvisning

Den juridiske vejledning 2011-2 C.B.2.1.4.11

Praksis hidtil

Ligningsrådet og Skatterådet har i en række afgørelser taget stilling til, hvornår overdragelse af aktier skattemæssigt skal betragtes som lån (aktielån) og ikke afståelse.

En af betingelserne for at betragte en overdragelse af aktier som et aktielån var hidtil, at låneperioden højst var 6 måneder, jf. Ligningsrådets afgørelser offentliggjort som TfS 1999, 408 og SKM2002.402.LR samt Skatterådets afgørelse offentliggjort som SKM2009.65.SR.

Skatterådets afgørelse offentliggjort som SKM2011.667.SR

Den 20. september 2011 blev Skatterådet forelagt en anmodning om bindende svar vedrørende aktielån.

Spørger havde indgået aftaler om lån af aktier med henblik på spekulation i kursfald.

Låneaftalerne indeholdt ikke et bestemt udløbstidspunkt, men långiver kunne i henhold til aftalevilkårene opsige lånene til ophør 3 bankdage efter den dag, opsigelsen kom låntageren i hænde. Låntager kunne opsige lånene til ophør den næstfølgende bankdag.

Skatterådet vedtog, at overdragelse af aktier på de aftalte vilkår skulle betragtes som lån og ikke afståelse.

Skatterådet vedtog desuden at ændre praksis for så vidt angår aftaler om aktielån, hvor opsigelse kan ske på tilsvarende vilkår som i den forelagte sag.

Praksis efter Skatterådets afgørelse

Skatterådets afgørelse betyder, at det i praksis opstillede krav om maksimalt 6 måneders løbetid for aktielån er ændret.

Praksisændringen vedrører aftaler om aktielån, som er indgået på opsigelsesvilkår, der svarer til opsigelsesvilkårene i den sag, som Skatterådet fik forelagt.

Praksisændringen betyder, at aftaler om lån af aktier, hvor der ikke på forhånd er aftalt et udløbstidspunkt for aftalen, men hvor aftalen af både långiver og låntager kan opsiges med få dages varsel, fremover kvalificeres som lån af aktier og ikke som afståelse af aktier, hvis aftalen i øvrigt må karakteriseres som lån, herunder at aktierne er overført fra långiver til låntager uden vederlag eller mod andet vederlag end købesummen for aktierne. Låntager skal endvidere være forpligtet til at tilbagelevere aktier af samme mængde og art til långiver ved låneperiodens udløb.

Virkningstidspunkt for praksisændringen

Praksisændringen har virkning for aktielånsaftaler, der indgås pr. 11. oktober 2011.

Se om aktielån på Skats hjemmeside, www.skat.dk, Den juridiske vejledning, afsnit C.B.2.1.4.11.