Indhold

Dette afsnit handler om beskatningsgrundlaget for den supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister og kapitalpensionsfonde.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Beskrivelse af ordninger i Den supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister, bortset fra ordninger i ATP
  • Beskrivelse af ordninger i kapitalpensionsfonde.

Regel

For Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister bortset fra ordninger i ATP og kapitalpensionsfonde opgøres beskatningsgrundlag som forskellen mellem

  • værdien af indeståendet ved indkomstårets udgang med tillæg af udbetalinger i årets løb og
  • værdien af indeståendet ved indkomstårets begyndelse med tillæg af indbetalinger i årets løb.

 

Beskrivelse af ordninger i Den supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister bortset fra ordninger i ATP

Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister (SUPP) er en ren opsparingsordning uden forsikringselement. SUPP-midler i ATP administreres sammen med midlerne i SP.

Førtidspensionister, der ønsker at indbetale bidrag til SUPP kan vælge at indbetale til et andet pensionsinstitut end ATP. SUPP-konti i ATP kan ikke flyttes til andre institutter, ligesom SUPPP-konti hos andre pensionsinstitutter ikke kan flyttes til ATP.

SUPP-midler i ATP 

SUPP-midler, der er forvaltet af ATP overføres til ATP-ordningen ved kontohaverens 65. år og konverteres til en livsvarig ATP-pension, der beskattes efter PAL § 6. Fra og med indkomståret 2013 bliver SUPP-midler, der forvaltes af ATP, ikke længere individbeskattet efter reglerne i PAL § 1, stk. 1. Fra og med indkomståret institutbeskattes SUPP-midler i ATP derimod sammen med ATP´s øvrige midler efter PAL § 6. Se § 16 i lov nr. 1380 af 25. december 2012.

SUPP-midler i andre pensionsinstitutter end ATP 

Den pensionsberettigede beskattes af tilvæksten på SUPP-konti i andre pensionsinstitutter end ATP efter PAL § 5.

Beskrivelse af ordninger i kapitalpensionsfonde i Danmark

Kapitalpensionsfonde er selvejende institutioner, der forvalter opsparing i pensionsøjemed efter aftale mellem en arbejdstager og dennes arbejdsgiver. Alle indbetalinger i fonden foretages af arbejdsgiveren.    

I fonden foretages en fælles forvaltning af alle medlemmernes midler.    

Kapitalpensionsfonden skal føre en konto for hvert medlem over medlemmets andel af fondens midler. Alle indbetalinger skal tilskrives denne konto, og ved årets udgang skal kontoen tilskrives en forholdsmæssig andel af fondens overskud. Ordningen er hermed en ren opsparingsordning uden forsikringsmæssigt element.