Indhold

Dette afsnit beskriver, hvad institutter nævnt i PAL § 1, stk. 2, nr. 1, 2, 7 og 8, skal regne med til beskatningsgrundlaget.

Regel

Pensionskasser med videre nævnt i PAL § 1, stk. 2, nr. 1, 2, 7 og 8, skal regne alle former for formueafkast med til beskatningsgrundlaget.

Beskatningsgrundlaget omfatter også beløb, der hidrører fra rabat, provision og lign. fra formueforvaltere mv. (kickback og lign.), og beløb, der udgør fortjeneste ved formueforvaltning af de pensionsberettigedes midler (indregnet fortjeneste og lign.). Se PAL § 7, stk. 1.
Alle sådanne beløb skal indregnes, uanset om betalingerne sker i forbindelse med formueforvaltning af investeringsaktiver, der ligger til dækning for fx pensionskassens egenkapital, ufordelte midler, gennemsnitsrenteordninger eller markedsrenteordninger m.v.
Beskatningen af indregnet fortjeneste og lign. skal ske i det år, hvor instituttet eller markedsrentekunden får fradrag for betalingen af formueforvaltningsomkostningerne, mens kickback og lign. beskattes i det år, hvor beløbet retserhverves.

Med virkning fra 1. januar 2022 er beskatningen omlagt fra, at kickback, indregnet fortjeneste og lign. modregnes i fradraget for formueforvaltningsomkostninger til, at disse beløb tillægges beskatningsgrundlaget efter § 7 samtidig med, at fradraget for den afholdte omkostning bibeholdes. Se lov nr. 2610 af den 28. december 2021. Ændringen skal derfor ses i sammenhæng med ændringen af fradraget efter PAL § 9, stk. 2. I afsnit C.G.2.6.3. ses en samlet beskrivelse af den skattemæssige behandling af kickback, indregnet fortjeneste og lign.

Når pensionskasser med videre skal opgøre beskatningsgrundlaget kan følgende fradrages, jf. PAL § 7, stk. 2:

 1. Beløb, der hensættes individuelt som rente med videre til dækning af forpligtelser over for pensionsordninger omfattet af PAL § 1, stk. 1. 
 2. Beløb, der hensættes individuelt som rente med videre til pensionsberettigede, hvis pensionsordninger er omfattet af PBL §§ 53 A og 53 B
 3. Beløb til forsikringer, der ikke er omfattet af PBL, og som alene kan udbetales i tilfælde af den forsikredes sygdom, invaliditet eller død inden forsikringens aftalte udløbstidspunkt, hvis det aftalte udløbstidspunkt ikke ligger senere end første policedag efter den forsikredes fyldte 80. år
 4. Beløb til forsikrings- og pensionsaftaler med kommuner for disses tjenestemandsforpligtelser
 5. Beløb til børneopsparingsordninger omfattet af PBL § 51
 6. Beløb til livrenter uden ret til bonus tegnet før den 1. maj 1982
 7. Direkte udbetalinger af formueafkast til de pensionsberettigede anført i nr. 1-6
 8. Beløb, der hensættes til pensionsordninger omfattet af PBL § 15 D
 9. Beløb, der hensættes til pensionsordninger omfattet af PBL § 53
 10. Beløb, der hensættes til pensionsordninger, der er tegnet i selskabets filial i et andet land end Danmark eller på Færøerne eller i Grønland. Det er en betingelse, at ejer enten 
  1. ikke er skattepligtig efter KSL § 1, eller
  2. er skattepligtig efter KSL § 1, men efter bestemmelserne i en DBO er hjemmehørende i et andet land end Danmark eller er hjemmehørende på Færøerne eller i Grønland.
 11. Beløb, der hidrører fra rabat, provision og lign. fra formueforvaltere m.v. (kickback og lign.), og beløb der udgør fortjeneste ved formueforvaltning af de pensionsberettigedes midler (indregnet fortjeneste og lign.), og som beskattes efter PAL § 4 eller § 4 a.

Bemærk:

Fradraget efter PAL § 7, stk. 2, har det sigte, at den samlede pensionsafkastskat, der svares af en pensionskasse m.v. efter § 7 og af dens medlemmer m.v. efter § 4 eller § 4a under ét skal svare nogenlunde til den skat pensionskasserne m.v. betalte under de dagældende regler før 2010, hvor det samlede formueafkast udelukkende blev institutbeskattet hos pensionskassen m.v. Såfremt der overføres et positivt beløb til medlemmerne m.v. medfører bestemmelsen, at institutskatten formindskes, idet det positive beløb fratrækkes, jf. PAL § 7, stk. 2, således at der ikke reelt sker dobbeltbeskatning af det samme formueafkast. Såfremt der overføres et negativt beløb til medlemmerne m.v. (fx hvis der overføres et negativt formueafkast til markedsrenteprodukter) medfører bestemmelsen at institutskatten gøres større, idet det negative beløb, der overføres til medlemmerne m.v. tillægges institutbeskatningen efter PAL § 7, stk. 2, således at der ikke reelt sker dobbelt fradrag af det samme negative formueafkast. Dette er præciseret i en ny affattelse af PAL § 7, stk. 4, indsat ved lov nr. 1883 af 29. december 2015. Efter PAL § 7, stk. 4, er det præciseret, at ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget tillægges negativt formueafkast, der overføres til pensionsordninger og forsikringer som nævnt i PAL § 7, stk. 2.  

Det er ved lov nr. 1500 af 18. december 2013 præciseret at fradraget i institutbeskatningen efter PAL § 7, stk. 2, nr. 7, ikke er afhængigt af, om det formueafkast, der udbetales til kunden, stammer fra indkomstårets formueafkast eller fra tidligere års formueafkast. Det er således præciseret, at der ikke er tvivl om, at pensionskassen m.v. også får fradrag efter PAL § 7, stk. 2, nr. 7, i institutskatten, hvis den f.eks. udbetaler pensionisttillæg til pensionsopsparere, der er opbygget af tidligere indkomstårs formueafkast.

Se også

Beskatningsgrundlaget skal opgøres efter PAL §§ 13-16 jævnfør PAL § 12. Se afsnit C.G.3.2 om opgørelse af beskatningsgrundlaget for ordninger i penge- og kreditinstitutter samt skattepligtige pensionsinstitutter og afsnit C.G.3.3 om særlige bestemmelser vedrørende opgørelsen af beskatningsgrundlaget.

KGL §§ 4, 5 og 8 anvendes på samme måde. Se afsnit C.G.2.5.1 om beskatningsgrundlaget for institutter nævnt i PAL § 1, stk. 2, nr.3-6 og 9.

Særligt vedrørende overførsel efter PBL § 41

Regel

Den afgivende pensionskasse m.v. kan ved en overførsel efter pensionsbeskatningslovens § 41, alene fradrage beløb efter pensionsafkastbeskatningslovens § 7, stk. 2, der optjenes før overførslen. Den modtagne pensionskasse m.v. kan alene fradrage det beløb m.v., der optjenes efter overførslen.

Baggrund

Det er ved lov nr. 398 af 9. maj 2012 præciseret, at fradraget for hensat rente m.v. efter PAL § 7, stk. 2, for den modtagende pensionskasse m.v. alene kan udgøre det beløb m.v., der optjenes efter overførslen. Det er endvidere præciseret, at fradraget for hensat rente m.v. efter PAL § 7, stk. 2, for den afgivende pensionskasse m.v., alene kan udgøre det beløb m.v., der optjenes før overførslen. Derved sikres det for både den afgivende og modtagende pensionskasse m.v., at der er symmetri mellem det formueafkast, som pensionskassen m.v. beskattes af, og det fradrag, som pensionskassen m.v. er berettiget til. Endvidere sikres det, at der ikke tages fradrag i både den afgivende og modtagende pensionskasse for den rente m.v., der optjenes før overførslen.

Eksempel

En pensionsordning i Pensionskasse A overføres pr. 1. juli 2013 til Pensionskasse B. I forbindelse med overførslen videregiver Pensionskasse A oplysninger om det skattepligtige afkast for perioden 1. januar 2013 - 30. juni 2013 (delperiode 1) til Pensionskasse B. Det skattepligtige afkast efter pensionsafkastbeskatningslovens § 4 er i delperiode 1: 4.500 kr. Hele pensionsordningen inkl. afkastet fra delperiode 1 overføres til Pensionskasse B.

I perioden 1. juli 2013 - 31. december 2013 opgør Pensionskasse B det skattepligtige afkast efter pensionsafkastbeskatningslovens § 4 til 5.500 kr. Den modtagende Pensionskasse B indberetter og afregner skatten af det samlede skattepligtige afkast på 10.000 kr., og medlemmet orienteres først om det samlede afkast og skatten heraf på dette tidspunkt.

Den afgivende Pensionskasse A kan alene fradrage 4.500 kr. efter pensionsafkastbeskatningslovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Den modtagende Pensionskasse B kan alene fradrage 5.500 kr. efter pensionsafkastbeskatningslovens § 7, stk. 2, nr. 1.