Indhold

Dette afsnit handler om selskabsskattepligtige livsforsikringsselskaber.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Hvordan foretages lempelsen? 
  • Nettoprincippet

Regel

Skattepligtige livsforsikringsselskaber efter SEL, kan ved opgørelse af PAL-skatten efter PAL § 8 foretage fradrag for skat betalt til andet land end Danmark og skat betalt til Færøerne eller Grønland efter PAL § 20, stk. 1. 

Dette gælder dog kun, hvis livsforsikringsselskabet ikke har foretaget fradrag i skatten efter SEL.

Selskaberne kan frit vælge, om de vil fradrage den udenlandske skat i PAL-skatten eller skatten efter SEL.

Hvordan foretages lempelsen?

I PAL-opgørelsen foretages lempelse for skat betalt til andet land end Danmark eller betalt til Færøerne eller Grønland efter LL § 33. Se PAL § 20, stk. 1.

Lempelse for udenlandsk skat i den danske skat beregnes, uanset om det sker efter PAL eller SEL,  efter de almindelige regler om credit i LL § 33.  

 

 

Nettoprincippet

Uanset om der sker lempelse efter en DBO eller PAL § 20, jf. principperne i LL § 33, skal nettoprincippet, som beskrevet i LL § 33F også anvendes, når der sker lempelse for udenlandsk skat i PAL-skatten efter PAL § 8.

Skatterådet fandt i afgørelsen SKM2017.114.SR, at fradrag for hensættelser til de enkelte pensionsopsparere, ikke var en udgift i relation til LL § 33 F, når den lempelsesberettigede udenlandske indkomst opgøres. Skatterådet fandt dog, at beløb, der hensættes individuelt til ikke-pensionsafkastskattepligtige ordninger, og beløb, der hensættes individuelt til pensionsafkastskattepligtige ordninger og som relaterer sig til den del af opsparingen, der er foretaget før den 1. januar 1983, skulle fradrages efter principperne i ligningslovens § 33 F, stk. 2, når den lempelsesberettigede udenlandske indkomst opgøres, i overensstemmelse med den før 2010 gældende praksis.

Når de ufordelte midler, der indgår i beskatningsgrundlaget efter PAL § 8, stk. 4, gøres op, ses der bort fra ufordelte midler, knyttet til ordninger, der ikke er omfattet af PAL §§ 4 eller 4a, jf. PAL § 8, stk. 6. Den del af indkomstårets ændring i ufordelte midler, der knytter sig til ikke-pensionsafkastskattepligtige ordninger, skal således ikke beskattes.   

I ovennævnte afgørelse blev der ikke spurgt til, hvorvidt beløb, der hensættes kollektivt (til ufordelte midler) knyttet til pensionsopsparere med ikke-pensionsafkastskattepligtige ordninger, jf. PAL § 8, stk. 6, skulle betragtes som en udgift i relation til LL § 33 F. Skatterådet besvarede derfor heller ikke dette spørgsmål.

Det er Skatterådets opfattelse, at såvel beløb som hensættes individuelt som kollektivt til ikke-pensionsafkastskattepligtige ordninger skal fradrages efter principperne i ligningslovens § 33 F, stk. 2, når den lempelsesberettigede udenlandske indkomst opgøres.  

De efter pensionsafkastbeskatningslovens § 8 beskattede ufordelte midler (regnskabsmæssige hensættelser) i et dansk livsforsikringsselskab beskattes ikke i udlandet, hvorfor der ikke forekommer traditionel juridisk dobbeltbeskatning. Der er således som udgangspunkt ikke grundlag for lempelse for udenlandsk skat, når der ikke sker en dobbeltbeskatning af livsforsikringsselskabets ufordelte midler. Der er dog reelt tale om en indirekte beskatning af formueafkast, hvorfor der alligevel gives mulighed for lempelse for udenlandsk skat i skat efter pensionsafkastbeskatningslovens § 8, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 20, stk. 4. Den lempelsesberettigede udenlandske indkomst (typisk udenlandske aktieudbytter) indgår dog ikke formelt i det danske beskatningsgrundlag efter PAL § 8. Dette medfører nødvendigvis visse afvigelser i forhold til den normale lempelsesberegning. 

Nedenstående eksempel viser lempelsesberegningen i henhold til ovennævnte principper.    

 

Eksempel

Et livsforsikringsselskab i henhold til PAL § 1, stk. 2, nr. 10 har i indkomståret haft et samlet formue-/investeringsafkast på 1 mia. kr. (opgjort efter de normale principper i pensionsafkastbeskatningsloven, idet der ses bort fra at selskabet normalt skulle opgøre beskatningsgrundlaget efter PAL § 8). Heraf er de 60 mio. kr. udenlandske aktieudbytter, hvoraf der er indeholdt 9 mio. kr. i udenlandsk kildeskat. Samtlige udenlandske aktieudbytter er uden undtagelse beskattet med 15 pct. i kildelandet, hvorfor lempelsesberegningen i nærværende eksempel for overskuelighedens skyld er foretaget samlet.

Af det samlede investeringsafkast har selskabet hensat 50 mio. kr. individuelt til ikke-pensionsafkastskattepligtige ordninger og til pensionsafkastskattepligtige ordninger, hvor beløbet relaterer sig til den del af opsparingen, der er foretaget før den 1. januar 1983.

Af det samlede investeringsafkast har selskabet hensat 20 mio. kr. kollektivt til ufordelte midler knyttet til ikke-pensionsafkastskattepligtige ordninger, jf. PAL § 8, stk. 6.

 

Der er således 70 mio. kr. ud af 1.000 mio. kr., som skal betragtes som udgifter i relation til LL § 33 F, stk. 2.

 

Dette giver en effektiv skattesats på: 1- (70/1.000) * 15, 3 Pct. = 14,23 pct.   

 

Lempelsen er derfor maksimeret til 14,23 pct. af 60 mio. kr. = 8.538.000 kr.  

 

 

 

Bemærk

Beskatning efter PAL har til formål at beskatte det afkast, der skal tilfalde de forsikrede, mens formålet med beskatningen efter SEL er at beskatte de midler, som tilfalder selskabets ejerkreds.

 

Skemaet viser relevante afgørelser på området:
Afgørelse
samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse
Afgørelsen i stikordYderligere kommentarer
Skatterådet
 SKM2017.114.SR

Skatterådet bekræftede, at beregningen af  lempelse for udenlandske skatter efter pensionsafkastbeskatningslovens § 20 i skatten opgjort af det pensionsafkastpligtige beskatningsgrundlag efter PAL § 8 (der opgøres for det afkast, der relaterer sig til de ufordelte reserver) ikke skulle ske med fradrag for hensættelser til de enkelte pensionsopsparere, når den lempelsesberettigede udenlandske indkomst opgøres.

Skatterådet fandt dog, at beløb, der hensættes individuelt til ikke-pensionsafkastskattepligtige ordninger, og beløb, der hensættes individuelt til pensionsafkastskattepligtige ordninger og relaterer sig til den del af opsparingen, der er foretaget før den 1. januar 1983, skulle fradrages efter principperne i ligningslovens § 33 F, stk. 2, når den lempelsesberettigede udenlandske indkomst opgøres, i overensstemmelse med den før 2010 gældende praksis.