Indhold

Dette afsnit handler om leveringsstedet for ydelser, der er omfattet af hovedreglen om leverancer til afgiftspligtige personer i ML § 16, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Regel
 • Eksempler på ydelser omfattet af hovedreglen i ML § 16, stk. 1.

Se også

Se også:

 • Afsnit D.A.6.2.1.2 om den gamle hovedregel
 • Afsnit D.A.6.2.2 om kundens status og egenskab
 • Afsnit D.A.6.2.3 om kundens og leverandørens etableringssted
 • Afsnit D.A.6.2.4.2 om flytning af leveringsstedet ud af Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML § 16, stk. 2
 • Afsnit D.A.6.2.4.3 om flytning af leveringsstedet til Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML § 16, stk. 3
 • Afsnit D.A.6.2.6 om faktisk udnyttelse og benyttelse
 • Afsnit D.A.6.2.7 om særregler for leverancer til afgiftspligtige personer.

Lovgrundlag

ML § 16, stk. 1, har fra 1. januar 2015 følgende ordlyd:

"Leveringsstedet for ydelser er her i landet, når ydelsen leveres til en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab, og som har etableret stedet for sin økonomiske virksomhed her i landet eller har et fast forretningssted her i landet, hvortil ydelsen leveres, eller i mangel heraf har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted her i landet, og ydelsen leveres hertil, jf. dog stk. 2 og 3 og § 18, § 19, stk. 1, § 21, stk. 1, §21 a og § 21 b."

Se lov nr. 554 af 2. juni 2014, § 1, nr. 2, og § 11, stk. 2.

Momssystemdirektivets artikel 44 har følgende ordlyd:

"Ved leveringsstedet for tjenesteydelser til en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab, forstås det sted, hvor denne person har etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed. Hvis de pågældende tjenesteydelser imidlertid leveres til et fast forretningssted, der tilhører den afgiftspligtige person og er beliggende et andet sted end det sted, hvor han har etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed, forstås ved leveringsstedet for de pågældende ydelser det sted, hvor det faste forretningssted er beliggende. I mangel af et sådant hjemsted eller et sådant fast forretningssted er leveringsstedet for tjenesteydelser det sted, hvor leverandøren har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted."

Regel

Efter hovedreglen i ML § 16, stk. 1 er leveringsstedet for leverancer til afgiftspligtige personer Danmark, hvis kunden har etableret stedet for sin økonomiske virksomhed, fast forretningssted eller bopæl/sædvanlige opholdssted her i landet og ydelsen leveres hertil.

Det vil sige, at leveringsstedet for leverancer til afgiftspligtige personer efter hovedreglen er Danmark, når kunden er etableret i Danmark. Se ML § 16, stk. 1.

Ifølge hovedreglen for leverancer til afgiftspligtige personer fastlægges leveringsstedet altså efter et destinationslandsprincip. Se fjerde betragtning i præamblen til direktiv 2008/8/EF.

Reglen dækker langt de fleste typer af ydelser, der leveres til afgiftspligtige personer. Der gælder kun få særregler i forhold til denne hovedregel. Se afsnit D.A.6.2.7 om særregler for leverancer til afgiftspligtige og ikkeafgiftspligtige personer.

For mange af de ydelser, der er omfattet af hovedreglen i ML § 16, stk. 1, kan leveringsstedet desuden ændres afhængigt af, hvor ydelsen faktisk udnyttes. Dette gælder i følgende to situationer:

 • Hvis ydelsen leveres til en kunde i Danmark, men faktisk udnyttes eller benyttes udenfor EU. Se afsnit D.A.6.2.4.2.
 • Hvis ydelsen leveres til en kunde udenfor EU, men faktisk udnyttes i Danmark. Se afsnit D.A.6.2.4.3.

Bemærk

For ydelser, hvor leveringsstedet fastlægges efter hovedreglen for leverancer til afgiftspligtige personer i ML § 16, stk. 1, er der:

 • Pligt for leverandøren til at indberette værdien af salget til afgiftspligtige personer i andre EU-lande som EU salg uden moms (tidligere listeindberetning). Se afsnit A.B.4.2.2 om listeindberetning.
 • Obligatorisk omvendt betalingspligt for kunder i EU-lande. Dvs. at kunden selv skal betale moms af ydelsen, hvis den er momspligtig i kundens land. Se afsnit D.A.13.2.2 om undtagelser § 46, stk. 1, 2. pkt.

Eksempler på ydelser omfattet af hovedreglen i ML § 16, stk. 1

Som eksempler på ydelser, der er omfattet af hovedreglen for leverancer til afgiftspligtige personer i ML § 16, stk. 1, kan nævnes:

 • Alle de typer af ydelser, der nævnes i ML § 21 d, stk. 1, nr. (dog kan leveringsstedet flyttes i henhold til et udnyttelseskriterium).
 • Elektronisk leverede ydelser som nævnt i ML § 21 c, stk. 3, som affattet ved lov nr. 554 af 2. juni 2014, § 1, nr. 5.
 • Teleydelser som nævnt i ML § 21 c, stk. 4, som affattet ved lov nr. 554 af 2. juni 2014, § 1, nr. 5 (dog kan leveringsstedet flyttes i henhold til et udnyttelseskriterium).
 • Radio- og tv-spredningstjenester som nævnt i ML § 21 c, stk. 5, som affattet ved lov nr. 554 af 2. juni 2014, § 1, nr. 5 (dog kan leveringsstedet flyttes i henhold til et udnyttelseskriterium).
 • Arbejde udført på løsøre.
 • Personlige ydelser (frisør, massage og lignende).*
 • Dyrlægeydelser. Se sag C-167/95, Linthorst m.fl.
 • Udlejning af bankbokse.
 • Overdragelse af tv-spredningsrettigheder til fodboldkampe. Se momsforordningens artikel 26.
 • Ydelser i form af ansøgning om eller modtagelse af tilbagebetaling af moms i henhold til direktiv 2008/9/EF (momsgodtgørelse til udenlandske virksomheder). Se momsforordningens artikel 27.
 • Ydelser leveret som led i tilrettelæggelsen af en begravelse (hvis der er tale om en enkelt ydelse).* Se momsforordningens artikel 28.
 • Oversættelsesydelser. Se momsforordningens artikel 29.
 • Ydelser, der leveres af en formidler, som handler i andres navn og på andres vegne, herunder formidling af indkvartering i hotelsektoren eller i sektorer med en tilsvarende funktion. Se momsforordningens artikel 31, litra a.
 • Distributionsydelser. Se SKM2013.598.SR.

*) Bemærk dog, at kunden ofte ikke optræder som afgiftspligtig person ved køb af disse ydelser.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

SKM2013.598.SR Spørger leverede bl.a. følgende distributionsydelser til et teleselskab i et andet EU-land: Formidling og fremme af salget af produkterne (startpakke, optankningsvouchere og SIM-kort), varetagelse af kontakten til aktuelle og potentielle kunder, markedsføring af produkterne i leverandørens navn ved godkendte varemærker, logos mv. i annoncer, kataloger, på hjemmesider eller i andet markedsføringsmateriale uanset medie. Spørger solgte teleselskabets produkter til kunderne i et afgrænset område. Distributionsydelsen blev leveret til en afgiftspligtig person i et andet EU-land, nemlig teleselskabet, og ydelsen blev ikke anset for at falde under en af undtagelsesbestemmelserne nævnt i § 16, stk. 1. Ikke dansk moms.