Indhold

Dette afsnit handler om, hvor leveringsstedet er, når en formidler, som handler i andres navn og på andres vegne, leverer ydelser til en ikke-afgiftspligtig person. Se ML § 17.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regel
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Lovgrundlag

ML § 17 har følgende ordlyd:

"§ 17. Leveringsstedet for ydelser, der leveres til en ikke-afgiftspligtig person af en formidler, som handler i andres navn og på andres vegne, er her i landet, såfremt den underliggende transaktion foretages her i landet."

Momssystemdirektivets artikel 44 har følgende ordlyd:

"Ved leveringsstedet for tjenesteydelser til en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab, forstås det sted, hvor denne person har etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed. Hvis de pågældende tjenesteydelser imidlertid leveres til et fast forretningssted, der tilhører den afgiftspligtige person og er beliggende et andet sted, end det sted, hvor han har etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed, forstås ved leveringsstedet for de pågældende tjenesteydelser det sted, hvor det faste forretningssted er beliggende. I mangel af et sådant hjemsted eller et sådant fast forretningssted er leveringsstedet for tjenesteydelserne det sted, hvor den afgiftspligtige person, der modtager sådanne ydelser, har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted.

Momssystemdirektivets artikel 46 har følgende ordlyd:

"Leveringsstedet for tjenesteydelser, der leveres til ikke-afgiftspligtige personer af en formidler, som handler i andres navn og på andres vegne, er det sted, hvor den underliggende transaktion foretages, i overensstemmelse med dette direktiv."

Momsforordningens artikel 30 har følgende ordlyd:

"Ydelser, der leveres af en formidler, jf. artikel 46 i direktiv 2006/112/EF, omfatter ydelser, der leveres af en formidler, som handler i modtageren af den formidlede ydelses navn og på dennes vegne, og ydelser, der leveres af formidlere, der handler i leverandøren af den formidlede ydelses navn og på dennes vegne."

Momsforordningens artikel 31 har følgende ordlyd:

"Ydelser, der leveres af en formidler, som handler i andres navn og på andres vegne, og som består af formidling af indkvartering i hotelsektoren eller i sektorer med en tilsvarende funktion, er omfattet af:

a) artikel 44 i direktiv 2006/112/EF, hvis de leveres til en afgiftspligtig person, der handler som sådan, eller til en ikke-afgiftspligtig juridisk person, der betragtes som en afgiftspligtig person

b) artikel 46 i direktiv 2006/112/EF, hvis de leveres til en ikke-afgiftspligtig person.

Underafdeling 7

Ydelser inden for kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning, underholdning og lignende"

Regel

Leveringsstedet for ydelser, der leveres til en ikke-afgiftspligtig person af en formidler, som handler i andres navn og på andres vegne, er her i landet, såfremt den underliggende transaktion  har momspligtigt leveringssted her i landet. Se ML § 17.

Formidlingsydelser omfatter ydelser, der leveres af formidlere, der handler i:

  • formidlingsydelsesmodtagerens navn og på dennes vegne
  • formidlingsydelsesleverandørens navn og på dennes vegne.

Se artikel 46 i momssystemdirektivet og artikel 30 i momsforordningen.

Ydelser, der leveres af en formidler, som handler i andres navn og på andres vegne, og som består i formidling af indkvartering i hotelsektoren eller i sektorer med en tilsvarende funktion, er omfattet af:

  1. artikel 44 i momssystemdirektivet, hvis de leveres til en momspligtig person, der handler som sådan, eller til en ikke-momspligtig person, der betragtes som en momspligtig person (se evt. afsnit D.A.6.2.5.)
  2. artikel 46 i momssystemdirektivet, hvis de leveres til en ikke-momspligtig person.

Se artikel 31 i momsforordningen, som udtryk for, at de pågældende formidlingsydelser ikke anses for ydelser vedrørende fast ejendom. Se evt. afsnit D.A.6.2.7.1.

Bemærk

Bemærk:

Leveringsstedet for formidlingsydelser i eget navn og på andres vegne leveret til afgiftspligtige personer følger hovedreglen i ML § 16, stk. 1. Se afsnit D.A.6.2.4.1

Formidlingsydelser i eget navn, men for en andens regning, følger reglerne i ML § 4, stk. 4, se afsnit D.A.4.2.3.

Speditører er ikke omfattet af ML § 17, fordi de foretager forsendelser af gods i eget navn, men for fremmed regning.

Hvis hovedtransaktionen har sit leveringssted udenfor EU, vil formidlingsydelsen også være momsfri efter ML § 34, stk. 1, nr. 17. Se evt. afsnit D.A.10.1.6.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse
samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

Sag C-68/03, D. Lipjes

Dommen fastslår, at momssystemdirektivets artikel 44 (som affattet før 1. januar 2010) ikke skal fortolkes således, at den kun angår tjenesteydelser, der leveres af formidlere, hvor aftageren af tjenesteydelsen er en afgiftspligtig person eller en ikke-afgiftspligtig juridisk person.

På baggrund af dommen blev praksis for fastlæggelsen af leveringsstedet for formidlingsydelser omfattet af dagældende ML § 21, nr. 3 ændret. Se TSS-cirkulære 2004-35. Praksisændringen vedrørte tilfælde, hvor formidler på vegne af køber formidler erhvervelsen af en vare.