Dato for udgivelse
06 Dec 2011 09:07
SKM-nummer
SKM2011.791.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
11-01813
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Italiensk indregistreret bil, parkeret, registreringsafgift
Resumé

En italiensk indregistreret bil medtaget ved flytning her til landet ansås for omfattet af registreringspligten i Danmark.

Reference(r)

Færdselsloven § 72, stk. 1 og § 1

Henvisning

Registreringsbekendtgørelsen §§ 7, 8 og 12

Klagen vedrører registrerings- og registreringsafgiftspligt af italiensk registreret køretøj. Spørgsmål om køretøjet er taget i brug i Danmark.

Landsskatterettens afgørelse
SKAT har konstateret, at det pågældende køretøj er omfattet af registreringspligten i Danmark, og at det derfor forinden benyttelsen skulle have været afgiftsberigtiget.

SKAT har til hensigt at opkræve 91.282 kr. i registreringsafgift. Den afgiftspligtige værdi af motorkøretøjet er fastsat af SKAT - Motorkompetencecenter.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Sagens oplysninger
Sagen vedrører klagerens bil, med det italienske registreringsnummer (...).

Klageren er italiensk statsborger og indrejst til Danmark i 2008. Klageren medbragte den pågældende bil ved indrejsen. Det er oplyst, at hun pr. 28. november 2008 har været tilmeldt folkeregistret i Danmark med adresse på Y1 sammen med sin mand og 4 børn.

Ifølge klagerens repræsentant har bilen været parkeret på en parkeringsplads ved klagerens bopæl.

Den 8. december 2010 blev pladerne på den pågældende bil inddraget af politiet efter anmodning fra SKAT.

Der er fremlagt slutseddel og registreringsattest vedrørende en dansk indregistreret bil købt af klageren den 12. august 2009.

SKATs afgørelse
Køretøjet er omfattet af registreringspligten i færdselslovens § 72, jf. registreringsbekendtgørelsens § 3, stk. 1, litra 1 og § 7, stk. 1-3. Køretøjet skulle derfor inden benyttelsen have været indregistreret og afgiftsberigtiget i Danmark, jf. registreringsafgiftslovens § 1.

Af færdselsloven (lovbekendtgørelse nr. 984 af 5. oktober 2009 af færdselsloven) § 72, stk. 1, 1. og 2. punktum fremgår:

"Motorkøretøj, traktor og knallert skal, inden køretøjet tages i brug, registreres her i landet og forsynes med nummerplader, jf. dog §§ 74-76. Det samme gælder påhængs- eller sættevogn til et registreringspligtigt køretøj samt campingvogn."

Med hjemmel i færdselsloven fremgår det af registreringsbekendtgørelsens § 7 (bekendtgørelse nr. 811 af 28. juni 2010 om registrering af køretøjer mv.):

"Et køretøj registreres kun i Centralregisteret for Motorkøretøjer, hvis køretøjet har en ejer med bopæl eller hjemsted her i landet, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Selvom en ejer af køretøjet har bopæl eller hjemsted her i landet, skal der ikke ske registrering i Centralregisteret for Motorkøretøjer, hvis

1) der er en bruger af køretøjet,

2) ejeren har givet afkald på brugsretten til køretøjet i den aftalte brugsperiode, jf. § 41, og

3) brugeren ikke har bopæl eller hjemsted her i landet.

Stk. 3. Selv om ingen ejer af et køretøj har bopæl eller hjemsted her i landet, skal der dog ske registrering i Centralregistreret for Motorkøretøjer, hvis der er en bruger af køretøjet, og denne har bopæl eller hjemsted her i landet."

Af registreringsbekendtgørelsens § 8 fremgår:

"En person, der er registreret i Det Centrale Personregister med bopæl her i landet, anses at have bopæl her i landet.

Stk. 2. En person, der ikke er registreret i Det Centrale Personregister med bopæl her i landet, anses at have bopæl her i landet, hvis den pågældende opholder sig her i landet i 185 dage eller, hvis den pågældende opholder sig her i landet i afbrudte perioder, vedkommende inden for en periode på 12 måneder opholder sig her i landet i tilsammen 185 dage."

Det fremgår herudover af registreringsbekendtgørelsens § 17, at en person med bopæl i Danmark ikke må føre et udenlandsk indregistreret køretøj på færdselslovens område, medmindre visse betingelser er opfyldt. Dette er ikke tilfældet i denne sag.

Et køretøj skal således registreres i Danmark, hvis køretøjets bruger har bopæl eller hjemsted her i landet.

Efter registreringsbekendtgørelsens § 12 skal køretøjet registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer inden 14 dage efter indflytningen.

Af registreringsafgiftsloven (Lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juni 2008 om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. med senere ændringer) § 1, stk. 1, fremgår:

"Der svares afgift til statskassen af motorkøretøjer, som skal registreres efter færdselsloven, og af påhængs- og sættevogne til sådanne motorkøretøjer. Afgiften svares i forbindelse med et køretøjs første registrering, medmindre andet følger af bestemmelserne i denne lov."

Beregningen af registreringsafgiften af et køretøj fremgår af §§ 8-10 i registreringsafgiftsloven.

Klageren anses at have en sådan tilknytning til Danmark, at køretøjet er registreringspligtigt her i landet. Hun anses at have bopæl her i landet, da hun har været tilmeldt i Danmark siden 2008, og opholdt sig i Danmark sammen med sin mand og børn.

Klageren er ansvarlig for at betale registreringsafgiften, jf. registreringsafgiftslovens § 20, stk. 2.

Klagerens påstand og argumenter
Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at der ikke er grundlag for at afkræve klageren registreringsafgift vedrørende brug af køretøjet i Danmark.

Det lægges til grund, at baggrunden for SKATs afgørelse er, at de har fundet bilen holdende på en parkeringsplads ved klagerens bopæl Y1.

Klageren medbragte bilen, da hun og hendes mand kom til Danmark fra Italien ca. 5. oktober 2008.

Ifølge de lovbestemmelser SKAT har henvist til skal registreringsafgift betales senest 1 år efter at de pågældende har taget fast bopæl i Danmark.

Klageren og hendes mand har ikke anvendt bilen efter 1 års fristens udløb, idet de har erhvervet en anden bil, der blev indregistreret den 12. august 2009. Fra denne dato er den i sagen omhandlende bil ikke benyttet. Klageren og hendes mand har ikke brug for 2 biler. Bilen blev stillet på parkeringspladsen ved deres lejlighed med de italienske nummerplader på.

Det var klagerens hensigt, at sælge den pågældende bil. De kunne få en højere pris i Italien, og ville tage bilen med på en vinterferie til Italien og få den solgt, men ca. 10 dage før de skulle af sted på ferien fjernede politiet på SKATs foranledning nummerpladerne, så de ikke kunne få transporteret bilen til Italien.

Klageren har således ikke overtrådt bestemmelsen i registreringsbekendtgørelsen, idet det må være en forudsætning for registrering af bilen at den rent faktisk anvendes. SKAT har bevisbyrden herfor. SKAT har ikke løftet denne bevisbyrde. SKAT har derfor inddraget nummerpladerne med urette.

Det har blandt andet den betydning, at klageren nu ikke kan afmelde bilen hos de italienske myndigheder, idet de kræver nummerpladernes udlevering. Det har igen betydet, at klageren har været nødt til, at betale afgift til de italienske myndigheder som om bilen var indregistreret og som om den var i drift.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse
Af dagældende lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. § 1, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 1112 af 21. september 2010), fremgår, at der svares afgift til statskassen af motorkøretøjer, som skal registreres efter færdselsloven.

Efter den dagældende færdselslovs § 72, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 984 af 5. oktober 2009), skal et motorkøretøj inden køretøjet tages i brug, registreres her i landet og forsynes med nummerplader. Efter lovens § 1 gælder loven, hvor andet ikke er bestemt, for færdsel på vej, som benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter.

Med hjemmel i færdselsloven fremgår det af den dagældende registreringsbekendtgørelses § 7 (bekendtgørelse nr. 811 af 28. juni 2010 om registrering af køretøjer mv.), at et køretøj kun registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer, hvis køretøjet har en ejer eller en bruger med bopæl eller hjemsted her i landet.

Af registreringsbekendtgørelsens § 8 fremgår, at en person, der er registreret i Det Centrale Personregister med bopæl her i landet, anses at have bopæl her i landet, og at en person, der ikke er registreret i Det Centrale Personregister med bopæl her i landet, anses at have bopæl her i landet, hvis den pågældende opholder sig her i landet i 185 dage eller, hvis den pågældende opholder sig her i landet i afbrudte perioder, vedkommende inden for en periode på 12 måneder opholder sig her i landet i tilsammen 185 dage.

Af registreringsbekendtgørelsens § 12 fremgår, at hvis en ejer eller bruger etablerer bopæl her i landet, skal køretøjet registreres i Centralregistreret for Motorkøretøjer inden 14 dage efter tilflytningen, hvis køretøjet bruges på færdselslovens område.

Klageren er både registreret med bopæl her i landet og har opholdt sig her i landet i 185 dage inden for en periode på 12 måneder. Hun har derfor bopæl i Danmark efter registreringsbekendtgørelsen. Bopælen anses for etableret ved indrejsen i Danmark i 2008.

Den pågældende bil har været parkeret på en parkeringsplads ved klagerens bopæl. Da der er adgang til almindelig færdsel på en parkeringsplads, er arealet omfattet af færdselslovens regler, uanset om parkeringspladsen er privat eller offentlig. Bilen anses derfor allerede ved parkeringen på den pågældende parkeringsplads at være taget i brug i Danmark.

I kapitel 6 i registreringsbekendtgørelsen er beskrevet en række fritagelsesbestemmelser til reglerne om brug her i landet af et udenlandsk køretøj. Den pågældende brug af bilen er ikke omfattet af disse bestemmelser.

SKATs afgørelse stadfæstes derfor