Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatsen for øl og maltbaserede alkoholsodavand, og beskriver samtidig, hvordan afgiften beregnes.

Afsnittet indeholder:

 • Afgiftssats
 • Afgiftsberegning
 • Afgiftslettelse (ølmoderationsordningen)
 • Tidligere afgiftssatser
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgiftssats

Afgiften af øl og maltbaserede alkoholsodavand er 48,74 kr. pr. liter 100 pct. ethanolindhold (alkoholindhold). Se ØLVINAL § 1, stk. 1, 2. pkt.

Afgiftssatsen for øl og maltbaserede alkoholsodavand udgør fra og med 1. april 2019:

Vare

Afgiftssats i kr. pr. liter 100 pct. ren alkohol (ethanolindhold)

Øl, jf. ØLVINAL § 1, stk. 1, 2 pkt.

48,74 kr.

Afgiftsberegning

Grundlaget for beregning af afgiften er øllets eller alkoholsodavandets alkoholindhold. Dette vil som udgangspunkt være angivelsen af alkoholindholdet på etiketten (deklarationen). Afgiften beregnes altså på grundlag af det deklarerede alkoholindhold og deklarerede nettoindhold (volumen), der fremgår af mærkningen på emballagen (flaske, dåse, fad). Det gælder både for importeret øl og for dansk produceret øl.

Alkoholmængden

Den samlede mængde af øl skal opgøres i liter. Herefter beregnes alkoholmængden i liter 100 pct. vol. med to decimaler. Resultaterne skal fremgå af afgiftsregnskabet.

Da alkoholindholdet i den samme type øl kan variere fra batch til batch (bryg/produktionsserie), tillades der for samme øltype en tolerance mellem faktisk alkoholindhold og deklareret alkoholindhold i absolutte værdier på:

Deklareret alkoholindhold

Tolerance

Højst 5,5 pct. vol.

0,5 pct. vol.

Over 5,5 pct. vol.

1,0 pct. vol.

Se også

Eksempel på beregning af afgift af øl

En flaske/dåse øl med 33 cl. øl med 4,6 pct. vol. alkohol:

0,33 x 4,6 pct. x 48,74 kr.

74 øre

En flaske/dåse øl med 50 cl. øl med 5,5 pct. vol. alkohol:

0,50 x 5,5 pct. x 48,74 kr.

134 øre

En maltbaseret alkoholsodavand med 27,5 cl. og 5,5 pct. vol. alkohol:

0,275 liter x 5,5 pct. x 48,74 kr.

74 øre

Afgiftslettelse (ølmoderation) for mindre bryggerier

Regel

For hvert kalenderår ydes der en afgiftslettelse (ølmoderation) for beskattet øl, der er fremstillet af det enkelte bryggeri. Afgiftslettelsen er betinget af, at den fremstillede mængde øl på over 0,5 pct. vol. ikke overstiger 200.000 hl. i det foregående kalenderår, og at bryggeriet er juridisk og økonomisk uafhængigt af andre bryggerier og ikke drives på licens. Se ØLVINAL § 2.

Formål

Baggrunden for ølmoderationen er at styrke de mindre bryggeriers konkurrenceevne overfor de større bryggerier. Dette kommer til udtryk ved, at ølmoderationen bliver nedsat i takt med en større fremstilling af moderationsberettiget øl.

Bemærk

Muligheden for ølmoderation følger af art. 4 i Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer (strukturdirektivet).

Reglerne om ølmoderation er senest ændret ved § 6 i lov nr. 104 af 13. februar 2018 samt ved § 24 i lov nr. 1728 af 27. december 2018. Ved lov nr. 104 af 13. februar 2018 blev bestemmelsen i ØLVINAL § 2 om ølmoderation nyaffattet. Lovændringen gjaldt med tilbagevirkende kraft fra og med 1. januar 2018 og omfattede en sproglig tilretning af ordlyden i bestemmelsen, således at ordlyden i ølmoderationsordningen blev ensrettet i overensstemmelse med strukturdirektivets bestemmelser. Ved nyaffattelsen blev først og fremmest ændret følgende:

 • ordningen kom til at omfatte øl med et ethanolindhold på 0,5 pct. vol. eller derover mod tidligere 2,8 pct. vol.

 • det er alene et krav, at øllet skal være fremstillet af et bryggeri, der opfylder betingelserne for ølmoderation. Det er således ikke længere et krav, at øllet både skal være fremstillet og udleveret af bryggeriet.

 • det blev præciseret, at ølmoderationen udgør 0 kr. pr. hl. for øl fra bryggerier, der har fremstillet over 200.000 hl i det foregående kalenderår, og at der ikke kan opnås ølmoderation for mere end 200.000 hl i det aktuelle kalenderår

 • nystartede bryggerier kan opnå ølmoderation det første år

 • bryggeriet, der fremstiller øllet, skal være juridisk og økonomisk uafhængigt af andre bryggerier og må ikke drives på licens.

Ved § 24 i lov nr. 1728 af 27. december 2018 er der fra og med 1. januar 2019 ændret følgende:

 • ordningen omfatter herefter øl med et alkoholindhold på over 0,5 pct. vol. som fastsat i strukturdirektivet. Det betyder, at øl med et alkoholindhold på 0,5 pct. vol. ikke længere skal tælles med som fremstillet øl ved beregning af procentsatsen for ølmoderation
 • ØLVINAL § 2, stk. 2, er ændret fra de tidligere faste satser pr. hl til en afgiftsreduktion i procent startende ved 50 pct. for de mindste bryggerier faldende til 0 pct. ved en fremstilling på over 200.000 hl.
 • Ved lov nr. 104 af 13. februar 2018 blev ØLVINAL § 2 som nævnt ovenfor nyaffattet, hvilket bl.a. medførte, at ølmoderationsordningen blev baseret på bryggeriets fremstilling og ikke som hidtil bryggeriets fremstilling og udlevering af øl. Imidlertid manglede der en konsekvensrettelse i ØLVINAL § 2, stk. 2, 3. og 4. pkt., idet ordet "udleveret" disse to steder ikke blev ændret til "fremstillet", hvilket kunne medføre en ølmoderation højere eller lavere end tilsigtet. Dette er imidlertid rettet i forbindelse med den ændring, der er sket af ØLVINAL § 2, stk. 2, ved § 24 i lov nr. 1728 af 27. december 2018

Beregning af ølmoderation

Det er bryggeriets fremstilling af øl i det foregående kalenderår, som danner grundlag for beregningen af, hvilken procentsats bryggeriet er berettiget til at anvende. Ved øl forstås øl med et alkoholindhold på over 0,5 pct. vol.

Ølmoderationen bliver givet som et nedslag i den afgift, der skal afregnes i det følgende år. Der gives således kun moderation for øl, der angives til beskatning.

Procentsatsen for ølmoderation, der udleveres til beskatning, beregnes fra og med 1. januar 2019 således:

Bryggerier der i det foregående kalenderår højst fremstillede 3.700 hl. og nystartede bryggerier

Bryggerier, der i det foregående kalenderår fremstillede over 3.700 hl, men højst 20.000 hl. 

Bryggerier, der i det foregående kalenderår fremstillede over 20.000 hl, men højst 200.000 hl.

Afgiften reduceres med 50 pct.

Afgiften reduceres med den procentsats, der fremkommer ved at dividere 168.607 med den fremstillede hektolitermængde øl det foregående kalenderår og herefter tillægge 4,43

Afgiften reduceres med den procentsats, der fremkommer ved at trække den fremstillede hektolitermængde øl det foregående kalenderår divideret med 14.003 fra 14,29

Den beregnede procentsats afrundes til 2 decimaler efter de almindelige afrundingsregler

Udtrykket "fremstillede" er alt øl med et alkoholindhold på over 0,5 pct. vol., som det enkelte bryggeri har fremstillet. Til den fremstillede mængde, opgjort i hl, medregnes der efter Skattestyrelsens opfattelse den mængde øl, som bryggeriet har registreret i lagerregnskabet som tilgang på færdigvarelageret, og som vil kunne sælges/drikkes. Dette gælder, uanset om øllet er i tanke, fustager eller flasker. Øl, der er fritaget for afgift, fordi alkoholindholdet er på over 0,5 pct. vol. men under 2,8 pct. vol., skal også medregnes. Derimod skal der efter Skattestyrelsens opfattelse ikke medregnes øl, der ikke er færdigfremstillet og klar til brug. Som eksempler herpå kan nævnes

 • øl som ligger på lageringstanke og endnu ikke er klar til at blive tappet
 • øl som borthældes i bryggeriet på grund af produktionsfejl (i visse tilfælde skal der ansøges hos Skatteforvaltningen om tilladelse til borthældning - se afsnit E.A.3.3.6.2 om opgørelse af afgiften).

Ølmoderationen bortfalder ved en fremstilling over 200.000 hl i det foregående kalenderår. Desuden kan der ikke opnås ølmoderation for mere end 200.000 hl i det aktuelle kalenderår.

Bryggerierne skal efter hvert kalenderår genberegne procentsatsen for ølmoderation. Se hvorledes ølmoderationen beregnes i tabellen ovenfor.

Procentsatsen for ølmoderation beregnes på baggrund af det foregående kalenderårs fremstilling. Selve afgiftslettelsen i kr. i det aktuelle kalenderår afhænger imidlertid af den mængde øl, der angives til beskatning. Hvis et bryggeri fx har fremstillet 15.000 hl i 2020, hvilket berettiger til en ølmoderation på 15,67 pct. i 2021, og bryggeriet i 2021 angiver 16.000 hl øl til beskatning, opgøres ølmoderationen i 2021 som 15,67 pct. af den beregnede afgift af de 16.000 hl. Som nævnt ovenfor er der dog et loft over ølmoderationen på 200.000 hl i det aktuelle kalenderår.

At øllet alene skal være fremstillet af det enkelte bryggeri indebærer, at f.eks. et andet bryggeri (oplagshaver), som køber øllet ubeskattet, og derpå udleverer det til beskatning, også kan opnå ølmoderation til samme procentsats som bryggeriet, der har fremstillet øllet. Det vil sige, at moderationen følger det fremstillede øl. Hvis der fx kan opnås en ølmoderation på 12,15 pct. (i afgiftsreduktion) fra bryggeri A, og bryggeri A sælger øllet til bryggeri B, der udleverer øllet til beskatning, skal bryggeri B anvende procentsatsen på 12,15 pct. af den beregnede afgift af øllet.

Overvågnings- og kontrolsystemet EMCS giver mulighed for at udveksle oplysninger på tværs af EU til brug for opgørelse af ølmoderation. Da EMCS imidlertid ikke anvendes ved intern omsætning i Danmark, må denne information udveksles på anden måde, hvis øllet leveres til en anden oplagshaver her i landet, fx ved påtegning af procentsatsen på faktura, som dermed danner grundlag for opgørelse af ølmoderationen.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at bryggeriet, som har fremstillet øllet, på tilsvarende måde må være med til at sikre, at der samlet set ikke opnås moderation for mere end 200.000 hl i det aktuelle kalenderår. Denne problemstilling vil være til stede, hvis et bryggeris fremstilling svinger omkring grænsen på 200.000 hl øl. Hvis bryggeriet fx allerede har angivet 198.000 hl øl til beskatning et år og i samme år fremstiller yderligere 5.000 hl øl, som videresælges ubeskattet til et eller flere andre bryggerier, kan bryggeriet ved fx påtegning på salgsfakturaen / salgsfakturaerne angive, hvor stor en del af øllet der er berettiget til moderation, evt. en forholdsmæssig fordeling heraf, så der ikke opnås moderation for mere end 200.000 hl. i det aktuelle kalenderår.

Når øl leveres ubeskattet fra et bryggeri A til et andet bryggeri B (oplagshaver) før et årsskifte, og bryggeri B først udleverer øllet til beskatning efter årsskiftet, skal bryggeri B være opmærksom på at få oplysninger om den genberegnede procentsats for ølmoderation fra bryggeri A. Dette skyldes, at bryggeri B, som udleverer øllet, skal anvende den samme procentsats ved opgørelse af ølmoderation som bryggeri A, der har fremstillet øllet. Da der typisk vil være forskel i procentsatsen fra år til år, er bryggeri B derfor nødt til at kende procentsatsen for ølmoderation for det aktuelle kalenderår.

Se ØLVINAL § 2, stk. 2.

Bryggeriet kan kontakte Skatteforvaltningen, hvis der opstår tvivl om beregning af satsen for ølmoderation. 

Øl omfattet af ølmoderationsordningen

Der gives ølmoderation for øl, der er fremstillet her i landet af et bryggeri, som opfylder betingelserne for at opnå ølmoderation, samt for øl, der i et andet EU-land er fremstillet af et bryggeri, som opfylder betingelserne for at opnå afgiftslettelse (ølmoderation), og som leveres her til landet.

Eksempler

 • Et bryggeri, der opfylder betingelserne for at opnå ølmoderation, fremstiller og udleverer øllet til beskatning. Bryggeriet kan opnå ølmoderation.
 • Et bryggeri, der opfylder betingelserne for at opnå ølmoderation, fremstiller øl, som leveres til et andet bryggeri (oplagshaver), der udleverer øllet til beskatning. Bryggeriet, som udleverer øllet til beskatning, kan opnå ølmoderation. Ølmoderationen udgør samme procentsats af afgiften, som kan opnås af bryggeriet, der har fremstillet øllet.
 • Et bryggeri, der opfylder betingelserne for at opnå ølmoderation, fremstiller øl i "lønarbejde" for et andet bryggeri, der udleverer øllet til beskatning under dette andet bryggeris varemærke. Bryggeriet, som udleverer øllet til beskatning, kan opnå ølmoderation. Moderationen er den samme procentsats, som kan opnås af bryggeriet, der har fremstillet øllet.
 • En dansk varemodtager modtager øl fremstillet af et bryggeri i et andet EU-land. Bryggeriet i det andet EU-land opfylder betingelserne for afgiftslettelse (ølmoderation). Varemodtageren kan opnå ølmoderation for øllet. Procentsatsen for ølmoderationen opgøres på grundlag af det udenlandske bryggeris årlige produktion i det foregående kalenderår. Oplysninger om det udenlandske bryggeris produktion vil som udgangspunkt fremgå af EMCS.

Som det fremgår af ovennævnte eksempler, følger ølmoderationen øllet.

 Eksempler

Beregning af ølmoderation fra og med 1. januar 2021

Fremstillet i 2020: 0 hl (nystartet bryggeri)

Ølmoderation i 2021: 50 pct. af afgiften

Fremstillet i 2020: 3.300 hl

Ølmoderation i 2021: 50 pct. af afgiften

Fremstillet i 2020: 15.000 hl

Ølmoderation i 2021:

(168.607 divideret med 15.000) + 4,43

15,67 pct.

Fremstillet i 2020: 30.000 hl

Ølmoderation i 2021:

14,29 - (30.000 divideret med 14.003)

12,15 pct. 

Nystartede bryggerier

Der kan opnås ølmoderation for øl fra bryggerier, der er nystartede i det aktuelle kalenderår og derfor ikke har fremstillet øl i det foregående kalenderår. Bryggeriets fremstilling i det foregående kalenderår, sættes i disse tilfælde til "0" hl. Se ØLVINAL § 2, stk. 3.

Juridisk og økonomisk uafhængighed af andre bryggerier mv.

For at kunne opnå ølmoderation skal bryggeriet, der fremstiller øllet, være juridisk og økonomisk uafhængigt af andre bryggerier, og det må ikke drives på licens. Se ØLVINAL § 2, stk. 4.

EU-Domstolen tog i C-83/08, Glückauf Brauerei, stilling til fortolkning af begrebet økonomisk uafhængighed.

Domstolen fastslog, at strukturdirektivet skal fortolkes således, at en situation, som er kendetegnet ved, at der findes strukturelle bånd i form af selskabsdeltagelser og stemmerettigheder, og som bevirker, at en og samme person, som varetager en ledelsesfunktion i flere af de omhandlede bryggerier, er i stand til, uafhængig af sin faktiske adfærd, at udøve en indflydelse på disse bryggeriers vedtagelse af kommercielle beslutninger, udelukker, at disse bryggerier kan anses for indbyrdes økonomisk uafhængige.

EU-Domstolen tog i C-285/14, Brasserie Bouquet SA, stilling til fortolkning af begrebet drift på licens.

Domstolen fastslog, at betingelsen i art 4, stk. 2 i strukturdirektivets, hvorefter et bryggeri ikke må drives på licens - med henblik på anvendelsen af den reducerede punktafgiftssats på øl, er ikke opfyldt, hvis det pågældende bryggeri fremstiller øl i overensstemmelse med en aftale, i medfør af hvilken det har tilladelse til at benytte tredjemands varemærker og fremstillingsproces.

Øl fremstillet i EU

Reglerne om ølmoderation gælder også, når øllet er fremstillet i et andet EU-land og derpå leveres her til landet. Se ØLVINAL § 2, stk. 5.

Leverancer fra bryggerier i et andet EU-land

For øl, der modtages fra andre EU-lande, kan der opnås ølmoderation efter de samme regler som beskrevet ovenfor. Dette gælder både for virksomheder, der er autoriseret som oplagshavere eller registreret som varemodtagere herunder midlertidigt registrerede varemodtagere.

Efter Skattestyrelsens opfattelse bør afsenderen i det elektroniske ledsagedokument i feltet for "Oprindelsesbetegnelse" afgive følgende erklæring:

"Det attesteres hermed, at det beskrevne produkt er brygget af et lille uafhængigt bryggeri".

Virksomheden bør samtidig i feltet for "Producentens størrelse" angive den årlige produktion i det foregående år i hl øl (fremstillede mængde øl i hl det foregående kalenderår).

Se Kommissionens Forordning (EF) nr. 684/2009, bilag 1, tabel 1, rubrik 17, l og n.

For øl, der allerede er overgået til forbrug i et andet EU-land (erhvervsmæssig oplægning), bør der efter Skattestyrelsens opfattelse fremgå relevante oplysninger af det forenklede ledsagedokument til brug for beregning af ølmoderation.

Leverancer til et andet EU-land

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at et dansk bryggeri/oplagshaver, der leverer øl til et andet EU-land, i det elektroniske ledsagedokument bør anføre de relevante oplysninger, som er nævnt i Kommissionens forordning (EF) nr. 684/2009, bilag 1, tabel 1, rubrik 17, l og n, hvis det er modtagerens hensigt at stille krav om afgiftslettelse (ølmoderation) i det andet EU-land. 

Det drejer sig om følgende erklæring i det elektroniske ledsagedokument i feltet for "Oprindelsesbetegnelse": "Det attesteres hermed, at det beskrevne produkt er brygget af et lille uafhængigt bryggeri". Virksomheden bør samtidig i feltet for "Producentens størrelse" angive den årlige produktion i det foregående år i hl øl (fremstillede mængde øl i hl det foregående kalenderår).

For øl, som er overgået til forbrug (erhvervsmæssig oplægning), er det Skattestyrelsens opfattelse, at relevante oplysninger til brug for beregning af afgiftslettelse (ølmoderation) skal fremgå af det forenklede ledsagedokument, hvis det er modtagerens hensigt at stille krav om afgiftslettelse (ølmoderation) i det andet EU-land. Se blanket 22.069 - forenklet ledsagedokument.

Tidligere afgiftssatser

Afgiftssatsen for øl har siden 2018 udgjort:

x01.01.2018 - 31.03.2019x

56,02 kr. pr. liter 100 pct. alkohol (ethanolindhold)

Satserne for ølmoderation har siden 2018 udgjort:

01.01.2018 - 31.12.2018

Fremstillet mængde

Ølmoderation pr. hl

0 - 3700 hl

77,08 kr.

3.701 - 20.000 hl

(259.939 kr. / udleveret* mængde) + 6,83 kr.

20.001 hl - 200.000 hl

22,02 kr. - (udleveret* mængde / 9.083) kr.

* Med udtrykket "udleveret" er der efter Skattestyrelsens opfattelse tale om øl med et alkoholindhold på 0,5 pct. eller derover, der er overgået til forbrug.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:
Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
EU-domme

C-83/08, Glückauf Brauerei

EU-Domstolen tog i C-83/08, Glückauf Brauerei, stilling til fortolkningen af begrebet økonomisk uafhængighed.

Domstolen fastslog, at strukturdirektivet skal fortolkes således, at en situation, som er kendetegnet ved, at der findes strukturelle bånd i form af selskabsdeltagelser og stemmerettigheder, og som bevirker, at en og samme person, som varetager en ledelsesfunktion i flere af de omhandlede bryggerier, er i stand til, uafhængig af sin faktiske adfærd, at udøve en indflydelse på disse bryggeriers vedtagelse af kommercielle beslutninger, udelukker, at disse bryggerier kan anses for indbyrdes økonomisk uafhængige.

C-285/14, Brasserie Bouquet SA

EU-Domstolen tog i C-285/14, Brasserie Bouquet SA, stilling til fortolkningen af begrebet drift på licens.

Domstolen fastslog, at betingelsen i art 4, stk. 2, i strukturdirektivet, hvorefter et bryggeri ikke må drives på licens - med henblik på anvendelsen af den reducerede punktafgiftssats på øl, er ikke opfyldt, hvis det pågældende bryggeri fremstiller øl i overensstemmelse med en aftale, i medfør af hvilken det har tilladelse til at benytte tredjemands varemærker og fremstillingsproces.