Indhold

Dette afsnit handler om virksomheders afregning af ølafgiften.

Afsnittet indeholder:

 • Generelle regler
 • Afregning af ølafgiften for autoriserede oplagshavere
 • Afregning af ølafgiften for registrerede varemodtagere.

Generelle regler

For at leve op til kravene i ØLVINAL § 14, stk. 1, 1. pkt., er autoriserede oplagshavere forpligtede til at føre regnskab over fremstilling, tilgang og udlevering af afgiftspligtige varer.

For at leve op til kravene i ØLVINAL § 14, stk. 1, 2. pkt., er registrerede varemodtagere forpligtede til at føre regnskab over tilgang og udlevering af øl, som ikke er fremstillet af virksomheden. 

Regnskabet skal føres på en ordentlig og overskuelig måde, der kan danne grundlag for opgørelse af den afgiftspligtige mængde og for Skatteforvaltningens kontrol.

I dag føres regnskab over fremstilling, tilgang og udlevering af varer mv. oftest elektronisk som en del af det almindelige forretningsregnskab. Føres regnskabet i det almindelige forretningsregnskab, skal dette derfor indeholde tilstrækkelige oplysninger til dokumentation af, hvorledes den afgiftspligtige mængde er beregnet, herunder separat opgørelse af afgiftsfrit salg, råvareindkøb, svind, brækage o.lign., jf. nedenfor.

Hvis regnskabet over fremstilling, tilgang og udlevering af varer mv. ikke føres i det almindelige forretningsregnskab, skal det føres på en sådan måde, at det kan afstemmes i forhold til det almindelige forretningsregnskab.

Se også

Se også afsnit

 • A.B.3.5.1 om bl.a. vareafgifter
 • E.A.1.8 om særligt for varer omfattet af harmoniserede afgifter.

Afregning af ølafgiften for autoriserede oplagshavere

For at leve op til kravene i ØLVINAL § 14, stk. 1, 1. pkt., skal autoriserede oplagshavere efter Skattestyrelsens opfattelse føre:

 • Fremstillingsregnskab
 • Tilgangsregnskab
 • Salgsregnskab.

Fremstillingsregnskab

Fremstillingsregnskabets formål er at redegøre for de anvendte brygmaterialer og den fremstillede mængde øl, og kan eksempelvis indeholde oplysninger om:

 • Brygnummer
 • Indmæskningsdato
 • Benyttede materialer angivet i kg, specificeret efter materialets art
 • Fremstillede mængde i hl.

For blandinger skal fremstillingsregnskabet også indeholde de nødvendige oplysninger om blandingens art og de anvendte materialer.

Tilgangsregnskab

Tilgangsregnskabets formål er at redegøre for den mængde afgiftspligtigt øl, som tilføres oplagshaveren. Tilførslen kan bestå af øl i tankvogn, fustager, flasker eller dåser mv.

Regnskabet bør specificeres i øltype og alkoholindhold (norm), og posteringerne skal ske på grundlag af følgende bilag:

 • Overført fra andet EU-land; faktura og ledsage-/enhedsdokument
 • Overført fra ikke-EU-land; faktura og enhedsdokument
 • Overført fra anden oplagshaver her i landet; faktura.

Salgsregnskab

Salgsregnskabets formål er at redegøre for det afgiftspligtige øl, som udleveres fra oplagshaverens ubeskattede lager.

Salgsregnskabet skal som udgangspunkt føres dagligt, og kan eksempelvis særskilt for hver øltype og alkoholindhold (norm) indeholde oplysninger om:

 1. Udlevering af øl til forbrug her i landet
 2. Returvarer
 3. Udførsel til ikke-EU-lande
 4. Ubeskattet udlevering af øl indenfor EU
 5. "Drikkeøl"
 6. Brækage m.m. af ubeskattet øl
 7. Svind på færdigvarelagre.

Ad. 1.

Under dette punkt føres følgende posteringer:

 • Udlevering af øl til forbrug her i landet
 • Returvarer, for hvilke der er udstedt kreditnota, og som derfor skal trækkes fra den udleverede mængde
 • Øl udskænket til fremmede mv.
 • Øl udleveret til medarbejdernes husholdning.

Ad. 2.

Under dette punkt føres følgende posteringer:

 • Returvarer, herunder "byttere", når der ikke udstedes kreditnota
 • Godtgørelsesberettiget brækage under transport fra oplagshaver til depot eller kunde.

Øl, der straks hældes ud efter at være modtaget retur, og øl, der modtages i ituslået stand ("halse"), bør posteres som borthældning mv. under pkt. 6.

Ad. 3.

Under dette punkt føres følgende posteringer:

 • Ubeskattet øl, der er udført direkte fra oplagshaveren.
 • Returvarer, der tidligere er udført ubeskattet. Returvarerne trækkes fra ved opgørelsen af den udførte mængde. Se enhedsdokumentets eksemplar 8.

Ad. 4.

Under dette punkt føres følgende posteringer:

 • Overførsel til en anden autoriseret oplagshaver i Danmark. Der skal fremlægges faktura, hvor det tydeligt bør fremgå, at øllet er overført ubeskattet
 • Overførsel til virksomheder i andre EU-lande, som er berettigede til at modtage øl uden ølafgift. Forsendelsen skal fremgå af EMCS, og der skal kunne fremlægges en faktura.

Ad. 5.

Med drikkeøl menes øl, der udleveres til medarbejderne til forbrug på arbejdspladsen (bryggeriet).

Salgsregnskabet skal være tilrettelagt, så Skatteforvaltningen kan sammenholde posteringerne i regnskabet med tilhørende bilag.

Se også

Se også afsnit

Afregning af ølafgiften for registrerede varemodtagere

For at leve op til kravene i ØLVINAL § 14, stk. 1, 2. pkt., skal registrerede varemodtagere efter Skattestyrelsens opfattelse føre:

 • Tilgangsregnskab
 • Udleveringsregnskab

Det forudsættes, at virksomheden herudover fører et lagerregnskab som led i det almindelige forretningsregnskab.

Tilgangsregnskab

Tilgangsregnskabets formål er at redegøre for den mængde afgiftspligtigt øl, som tilføres varemodtageren ved indførsel. Tilførslen kan bestå af øl i tankvogn, fustager, flasker eller dåser mv.

Regnskabet bør specificeres i øltype og alkoholindhold (norm) og posteringerne skal ske på grundlag af følgende bilag:

 • Køb fra andet EU-land; faktura og ledsage-/enhedsdokument
 • Køb fra ikke-EU-land; faktura og enhedsdokument
 • Køb af beskattede varer; faktura

Udleveringsregnskab

Udleveringsregnskabets formål er at redegøre for den mængde øl, som varemodtageren efterfølgende dels har solgt her i landet, og dels har solgt til andre EU-lande og ikke-EU-lande, og hvor varemodtageren kan få godtgørelse af ølafgiften.

Regnskabet bør specificeres i øltype og alkoholindhold (norm) og posteringerne skal ske på grundlag af følgende bilag:

 • Salg her i landet; faktura
 • Salg til andre EU-lande; faktura og eksemplar 3 af det forenklede ledsagedokument
 • Salg til ikke-EU-lande; faktura og udpassageattest.

Lagerregnskab

Ved at foretage en afstemning af tilgangs- og udleveringsregnskabet med lagerregnskabet i virksomhedens almindelige forretningsregnskab og sammenholde dette med en årlig opgørelse af lagerbeholdningen, kan virksomheden beregne og angive eventuelle differencer, som skal beskattes. Beholdning bør opgøres for hver øltype og alkoholindhold (norm). Opgørelsen skal ikke sendes til Skatteforvaltningen, men blot opbevares sammen med varemodtagerens regnskab.

Virksomhedens gratis udlevering, fx ved ombytning af varer, smagninger, gaver mv., forudsættes at fremgå af udleveringsregnskabet.

Se også