Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår virksomheder er forpligtede til at lade sig autorisere eller registrere for betaling af afgift på vin.

Afsnittet indeholder:

 • Oplagshavere
 • Sikkerhedsstillelse
 • Varemodtagere
 • Udenlandske virksomheder og fiskale repræsentanter
 • Fjernsalg
 • Vin fra tredjelande
 • Registreringsblanket.

Oplagshavere

Virksomheder, der fremstiller vin her i landet, skal autoriseres som oplagshavere ved anmeldelse til Skatteforvaltningen. Se ØLVINAL § 5, stk. 2.

Efterbehandling af afgiftspligtig vin, herunder eftergæring og tilsætning af kulsyre, bliver også anset for fremstilling, hvis efterbehandlingen medfører, at varens afgiftsmæssige klassificering ændres. Se ØLVINAL § 5, stk. 4.

Oplagshavere har ret til at fremstille, modtage, afsende og oplagre varer uden afgift. Se ØLVINAL § 5, stk. 5.

Virksomheder, der modtager eller indfører vin fra udlandet, herunder fra andre EU-lande, med henblik på videresalg (engrossalg til andre handlende), kan autoriseres som oplagshavere. Se ØLVINAL § 5, stk. 3. Salg fra almindelige detailhandlere til restaurationer og lignende er ikke omfattet af denne bestemmelse.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4.1 om former for registrering.

►Krav om lokale som skal godkendes◄

►For at blive autoriseret som oplagshaver skal virksomheden eller personen have et lokale, som kan benyttes til at fremstille, forarbejde, behandle, aftappe, oplægge, modtage, afsende eller udlevere afgiftspligtige ubeskattede varer, og som Skatteforvaltningen har godkendt inden autoriseringen. Kravet til godkendelse omfatter også◄

 • produktionsanlæg
 • færdigvarelagre
 • eventuelle udleveringslagre og depoter, hvor varer opbevares ubeskattede. 

►Kravet om et lokale, som skal godkendes, gælder ikke for fjernsalg fra andre EU-lande.◄

Se ØLVINAL § 7, stk. 2, ►og § 4 i lov nr. 1240 af 11. juni 2021 samt◄ ØLVINALbek § 3.

To eller flere virksomheder, der hver for sig er autoriseret som oplagshaver efter ØLVINAL, kan få tilladelse til at benytte fælles lokaler til fysisk opbevaring af afgiftspligtige færdigvarer. Virksomhederne skal holde deres varer regnskabsmæssigt adskilt fra hinanden, idet den enkelte virksomhed til enhver tid skal kunne dokumentere sit forholdsmæssige ejerskab til varerne i kraft af virksomhedens system for lagerstyring. Hvis Skatteforvaltningen konstaterer manko ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde, kan Skatteforvaltningen kræve, at virksomhedernes varer skal holdes fysisk adskilt fra hinanden. Hvis virksomhederne ikke overholder et eller flere af de krav, som Skatteforvaltningen fastsætter om fælles lokaler, kan Skatteforvaltningen pålægge virksomhederne at benytte særskilte lokaler. Se ØLVINALbek § 3, stk. 4 og 5.

Autoriserede virksomheder, der har fået tilladelse til at benytte fælles lokaler til at opbevare ubeskattede varer, hæfter for afgift af varerne i forhold til deres ejerskab til varerne. Virksomhederne hæfter solidarisk for betaling af afgift af varer, der er eller har været oplagt i de fælles lokaler, hvis det forholdsmæssige afgiftstilsvar ikke kan opgøres korrekt på grund af mangelfuld dokumentation for virksomhedernes forholdsmæssige ejerskab til varerne eller ved overtrædelse af andre betingelser for at benytte de fælles lokaler. Se ØLVINAL § 27, stk. 12.

Virksomheden kan også få tilladelse af Skatteforvaltningen til som lønnet arbejde at sørge for aftapning og etikettering af varer for andre oplagshavere.

Se også

Sikkerhedsstillelse

Der skal stilles en sikkerhed på mindst 10.000 kr. ved eksempelvis

Se ØLVINALbek § 8

Se også

 • Afsnit E.A.1.5 om sikkerhedsstillelse

Varemodtagere

En virksomhed, der modtager eller indfører vin fra udlandet, og som ikke er autoriseret som oplagshaver, skal anmelde sig til registrering som varemodtager. Se ØLVINAL § 6, stk. 1-4, og ØLVINALbek § 5.

Se også

Se også afsnit E.A.3.3.4 om virksomheder omfattet af reglerne.

Udenlandske virksomheder og fiskale repræsentanter

En oplagshaver, der er autoriseret i et andet EU-land, og som leverer varer her til landet, der er omfattet af ØLVINAL § 6 a, stk. 1, nr. 1, kan udnævne en fiskal repræsentant her i landet til at forestå betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet. Hvis en udenlandsk oplagshaver vælger at udnævne en fiskal repræsentant, skal repræsentanten autoriseres som oplagshaver eller registreres som varemodtager hos Skatteforvaltningen og stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Se ØLVINAL § 6 a, stk. 5 og stk. 1, nr. 1 samt ØLVINALBEK §§ 7 og 8.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4.1 om former for registrering, afsnittet om udenlandske virksomheder og fiskale repræsentanter. 

Fjernsalg

Den, der her til landet sælger varer fra andre EU-lande ved fjernsalg skal inden vareafsendelsen autoriseres som oplagshaver eller registreres som varemodtager hos Skatteforvaltningen og stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.  Fjernsalg vil typisk dreje sig om internethandel og postordresalg.

Den udenlandske virksomhed, som driver fjernsalg til kunder i Danmark, kan vælge at udnævne en fiskal repræsentant til at stå for afgiftsbetalingen. Repræsentanten skal inden vareafsendelsen autoriseres som oplagshaver eller registreres som varemodtager hos Skatteforvaltningen og stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Se ØLVINAL § 6 a, stk. 6 og stk. 1, nr. 2 samt ØLVINALbek §§ 7 og 8.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4.1 om former for registrering.

Vin fra tredjelande

Der må kun indføres vinavlsprodukter (vin, druesaft, druemost) fra tredjelande mod at et VI 1- eller VI 2-dokument eller et særligt ledsagedokument bliver fremlagt.

Se også

Se også afsnit F.A.31.27 om vin.

Registreringsblanket

Registrering sker ved anmeldelse til Erhvervsstyrelsen.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4 om registrering af afgiftspligtige virksomheder og personer.