►Bemærk: 

Nedenstående afsnit beskriver de regler, der gælder fra og med den 13. februar 2023.

De regler, der gælder for perioden til og med den 12. februar 2023, er senest beskrevet i Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit E.A.3.2.6.3 om regnskab.◄

Indhold

Dette afsnit handler om virksomheders afregning af vinafgiften. Afsnittet beskriver dels de generelle regnskabsregler, og dels de specifikke regnskabskrav for de enkelte varetyper.  

Afsnittet indeholder:

 • Generelle regler om regnskab
 • Blanketter
 • Regnskab for flaskevarer
 • Regnskab for fustagevarer
 • Regnskab for fremstilling af frugtvin.

Generelle regler om regnskab

Autoriserede oplagshavere er forpligtede til at føre regnskab over fremstilling, tilgang og udlevering af afgiftspligtige varer. Se ØLVINAL § 14, stk. 1, 1. pkt.

Registrerede varemodtagere ►og autoriserede modtagere ◄skal føre regnskab over tilgang og udlevering af varer, som ikke er fremstillet af virksomheden. Se ØLVINAL § 14, stk. 1, 2. pkt. 

Regnskabet skal føres på en ordentlig og overskuelig måde, der kan danne grundlag for opgørelse af den afgiftspligtige mængde og for Skatteforvaltningens kontrol.

Regnskabet kan føres i virksomhedens almindelige forretningsregnskab eller i tilslutning til dette. Regnskabet skal tilrettelægges, så det tilgodeser både de afgiftsmæssige hensyn, og de kvalitetsmæssige hensyn, som fremgår af EU-vinmarkedsordningen, som administreres af Fødevarestyrelsen.  

Se også

Se også afsnit E.A.3.2.7 om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

For at leve op til kravene i ØLVINAL § 14 skal regnskaberne, medmindre andet er anført for det enkelte regnskab nedenfor, efter Skattestyrelsens opfattelse føres efter følgende konteringsplan:

Vin

Konto

>1,2-6 % vol. (afgiftsklasse 1)

1.1 Fustagevarer

1.2 Mousserende vin m.m.

1.3 Flaskevarer

>6-15 % vol. (afgiftsklasse 2)

2.1 Fustagevarer

2.2 Mousserende vin m.m.

2.3 Flaskevarer

>15-22 % vol. (afgiftsklasse 3)

3.1 Fustagevarer

3.2 Mousserende vin m.m.

3.3 Flaskevarer

 

Konto...

Omfatter...

1.1, 2.1 og 3.1

Vin (bulkvarer)

1.2, 2.2 og 3.2

Mousserende vin og frugtvin, uanset oprindelse og kvalitetsbetegnelse, der har et overtryk på mindst 3 bar ved 20 grader celsius.

1.3, 2.3 og 3.3

Flaskevarer, dvs. alle indførte flaskevarer, egne tapninger og al frugtvin, dog bortset fra mousserende vin.

De nærmere regnskabsregler for flaskevarer, fustagevarer og frugtvin fremgår af afsnittene nedenfor.

Se også

Se også

Bemærk

Regnskabet føres i liter. Flaskevarer regnes om til liter efter flaskernes virkelige cl-indhold.

Blanketter

Regnskabet kan føres på blanketterne nedenfor, eller i virksomhedens eget regnskab, hvis dette indeholder samme oplysninger.

22.009

Frugtvinsdriftsbog

22.018

Til- og afgang af fustagevarer

22.029

Kvartalsopgørelse, vin og frugtvin

22.037

Udleveringsregnskab, vin og frugtvin

22.039

Til- og afgang af ubeskattede flaskevarer

22.064

Frugtvinsblandingsseddel

22.069

Forenklet ledsagedokument (EU)


Regnskab for flaskevarer

For flaskevarer føres følgende regnskaber:

 1. Til- og afgangsregnskab (blanket 22.039)
 2. Udleveringsregnskab (blanket 22.037)
 3. Kvartalsopgørelse (blanket 22.029).

Ad. 1. Til- og afgangsregnskab (blanket 22.039)

Tilgangsregnskabet omfatter flaskevarer, som virksomheden

 • har importeret ►eller modtaget fra udlandet◄
 • har fået overført ubeskattede fra en anden autoriseret oplagshaver
 • har aftappet, herunder frugtvin af egen fremstilling.

Posteringerne foretages på grundlag af følgende bilag:

 • Varer modtaget fra et andet EU-land: Handelsdokument, ►EMCS◄
 • Varer indført af virksomheden fra tredjeland: ►Kopi af toldangivelse / referencenummer på toldangivelse◄
 • Varer modtaget fra en anden virksomhed her i landet: Faktura
 • Varer aftappet af virksomheden: Internt bilag
 • Frugtvin af egen fremstilling, der er aftappet af virksomheden: Internt bilag.

Afgangsregnskabet omfatter varer, som virksomheden

 • har udleveret ubeskattede
 • har optrukket og tilbageført fustagelagret.

Posteringerne føres på grundlag af følgende bilag:

 • Varer leveret til et andet EU-land: Handelsdokument, ►EMCS◄
 • Varer udført til tredjelande: ►Kopi af toldangivelse / referencenummer på toldangivelse◄
 • Varer overført til en anden virksomhed her i landet, herunder provianteringsvirksomheder: Faktura
 • Varer leveret til diplomatiske repræsentationer m.fl.: Tolddeklaration
 • Varer leveret til bevillingsvirksomheder: Faktura
 • Optræk: Internt bilag
 • Borthældning/destruktion: Skatteforvaltningens skriftlige tilladelse
 • Varer gået tabt ved brand eller brækage: Skatteforvaltningens skriftlige tilladelse
 • Prøver udtaget af offentlige myndigheder, fx Fødevarestyrelsen eller Skatteforvaltningen: Kvittering udstedt af den pågældende myndighed.

Skatteforvaltningen kan tillade, at til- og afgangsregnskabet helt eller delvist føres med periodiske posteringer på grundlag af virksomhedens interne regnskab, hvis dette indeholder de samme oplysninger.

Ad. 2. Udleveringsregnskab (blanket 22.037)

Virksomheden skal føre regnskab over den afgiftspligtige udlevering af varer og over returnering af afgiftspligtige varer.

Udleveringsregnskabet omfatter varer, som virksomheden

 • har solgt til detailforretninger, restaurationer mv.
 • har overført til detailforretninger eller restaurationer, der ejes af virksomheden,
 • har udleveret som prøver, gaver, repræsentation eller til eget forbrug.

Alle udleveringsbilag (fakturaer, notaer, følgesedler mv.) skal bogføres hver dag med oplysninger om dato, bilagsnummer og udleveret litermængde under hver konto. Litertallet behøver ikke at fremgå af bilag eller bilagskopier.

De enkelte kolonner i regnskabet skal tælles sammen for hver kalendermåned. Hvis virksomheden er autoriseret som oplagshaver, overføres sammentællingen til afgiftsangivelsen. Ved kvartalets udgang skal summerne for 1., 2. og 3. måneds afgiftsangivelse bogføres i kvartalsafslutningen, hvis virksomheden er autoriseret som oplagshaver. Se nedenfor om kvartalsafslutning.

Ad. 3. Kvartalsafslutning (blanket 22.029)

Kvartalsafslutningen skal indeholde:

 1. En opgørelse af den ubeskattede beholdning
 2. En beregning af svind på fustagevarer
 3. En beregning af svind på flaskevarer
 4. Et uddrag af frugtvinsdriftsbogen (blanket 22.009) for virksomheder, der fremstiller frugtvin.

Ad. 2.

Svind på fustagevarer indeholder normalt svind ved fordampning, tapning, optræk mv. Dette svind bliver ikke beskattet.

Ad. 3.

Svind på flaskevarer indeholder eventuelle tyverier, brækage, og udleverede prøver. Dette svind skal beskattes. Mængden overføres til afgiftsangivelsen for den sidste måned i kvartalet, hvis virksomheden er autoriseret som oplagshaver.

Regnskab for fustagevarer

For fustagevarer føres følgende regnskaber:

Ad. 1. Til- og afgangsregnskab (blanket 22.018)

Tilgangsregnskabet omfatter varer, som virksomheden

 • har indført eller modtaget ubeskattede fra en anden virksomhed
 • har optrukket og ført tilbage på fustagelagret.

Posteringerne føres på grundlag af følgende bilag:

 • Varer modtaget fra et andet EU-land: Handelsdokument, ►EMCS◄
 • Varer indført af virksomheden fra tredjelande: ►Kopi af toldangivelse / referencenummer på toldangivelse◄
 • Varer modtaget fra en anden virksomhed her i landet: Faktura, handelsdokument
 • Optræk: Internt bilag.

Afgangsregnskabet omfatter varer, som virksomheden

 • har udleveret ubeskattede
 • selv har aftappet.

Posteringerne føres på grundlag af følgende bilag:

 • Varer leveret til et andet EU-land:► EMCS◄
 • Varer udført til tredjelande: ►Kopi af toldangivelse / referencenummer på toldangivelse◄
 • Varer leveret til en anden virksomhed her i landet: Faktura, handelsdokument
 • Varer leveret til bevillingsvirksomheder: Faktura
 • Varer gået tabt ved brand eller brækage: Skatteforvaltningens skriftlige tilladelse
 • Prøver udtaget af offentlige myndigheder, fx Fødevarestyrelsen eller Skatteforvaltningen: Kvittering udstedt af den pågældende myndighed
 • Egne tapninger: Internt bilag
 • Borthældninger/destruktion►: Skatteforvaltningens skriftlige tilladelse.◄

Tilgangsnummer

For at kunne følge det enkelte parti vin, som modtages på fustage, gennem de forskellige behandlinger mv. i virksomheden, skal virksomheden forsyne hvert parti fustager med et tilgangsnummer.

Tilgangsnummeret skal noteres på alle tilgangsbilag, dvs. ledsagedokumenter, ►toldangivelser, ◄oprindelsescertifikater, handelsdokumenter og fakturaer.

Nummeret skal desuden fremgå af regnskabet og stå på ledsagedokument/►tolddokument ◄over ubeskattede udleveringer.

Ad. 2. Tapperegnskab

Virksomheden skal i et internt regnskab gøre rede for varer, som virksomheden har aftappet.

Tapperegnskabet skal for hver vareart og hver aftapning indeholde oplysninger om:

 • Varenavn
 • Flaskestørrelse
 • Det virkelige cl-indhold i flaskerne
 • Antallet af tappede flasker
 • Antallet af tappede liter
 • Omhældninger
 • Optræk (regnes om til liter efter flaskernes virkelige cl-indhold).

For alle tapninger skal det tilgangsnummer, som virksomheden har tildelt partiet, noteres i tapperegnskabet.

Skatteforvaltningen kan tillade, at varer bliver aftappet og påsat etiketter af en aftapningscentral, dvs. en oplagshaver, som har fået tilladelse til dette af Skatteforvaltningen.

Se også

Se også afsnit E.A.3.2.4 om virksomheder omfattet af reglerne.

Identifikationssystem

Virksomheden skal etablere et identifikationssystem for at sikre, at den enkelte flaske vin, der er tappet her i landet, tidsmæssigt kan føres tilbage til det kvartal, hvor vinen enten er tappet eller har fået påsat etiket.

I stedet for tidspunktet for tapning eller påsætning af etiket kan det tilgangsnummer, som virksomheden har tildelt det pågældende parti, angives. Det er dog en forudsætning, at hele partiet er tappet indenfor det samme kvartal.

Identifikationssystemet skal omfatte al druevin, der bliver tappet her i landet. Der skal bruges samme identifikationssystem for alle virksomhedens tapninger. Identifikationssystemet skal gøre det muligt at knytte den enkelte flaske vin til ledsagedokumentet for den enkelte vare.

Virksomheden kan selv vælge det system, der passer bedst. Her er nogle forslag til mulige identifikationssystemer:

 • Dato og årstal
 • Nummer for uge, måned eller kvartal efterfulgt af årstal (eventuelt blot sidste ciffer i årstal)
 • Kode (tal eller bogstav eller en kombination heraf) for det pågældende kvartal
 • Kode i form af udstansning i kanten af etiketten.

Oplysningen kan efter virksomhedens eget valg stå på etiketten (hoved- eller bagetiket), på en særlig oblat eller lignende eller på selve beholderen.

Regnskab for fremstilling af frugtvin

Frugtvinsdriftsbogen

Regnskab over virksomhedens fremstilling af frugtvin og beholdning af uaftappede varer skal føres i frugtvinsdriftsbogen (blanket 22.009). Frugtvinsdriftsbogen indeholder følgende fire konti:

Nummer

Navn

1 a

Saft, hensat til gæring

1 b

Gæret saft, tilsat ethanol

1 c

Frugtvin til lagring, blanding mv.

1 d

Ethanol

Frugtvinsdriftsbogen føres efter vejledningen forrest i bogen.

Frugtvinsblandingssedlen (blanket 22.064) skal bruges, hvis virksomheden ændrer varernes sammensætning eller mængde.

Når frugtvinen er tappet på flaske, skal den overføres til til- og afgangsregnskabet. Posteringerne skal ske månedsvis eller kvartalsvis på grundlag af et internt regnskab over den tappede mængde. Den tappede mængde skal beregnes efter det virkelige cl-indhold i de tappede flasker.

Konto 1 c skal afsluttes ved udløbet af hvert kvartal. Følgende ultimoposteringer skal fremgå af rubrikken "Afgang":

 • Antallet af liter, der er tappet
 • Slutbeholdningen ved kvartalets udløb.

Derefter posteres balancen under hver afgiftsklasse, og til- og afgangskolonnerne tælles sammen og balanceres to og to.

Differencer og slutbeholdninger skal overføres til kvartalsopgørelsen. Se ovenfor.

Alle konti i frugtvinsdriftsbogen skal afsluttes ved kalenderårets udløb, og beholdningerne overføres til driftsbogen for det følgende år.