Indhold

Dette afsnit beskriver den særlige opgørelsesmetode i LL § 8 P, der kun gælder for fysiske personer, der ejer vedvarende energianlæg eller andele i vedvarende energianlæg (den skematiske ordning).

Afsnittet indeholder

 • Den skematiske ordning i LL § 8 P, stk. 2 og 3
 • Privat eller erhvervsmæssigt benyttet?
 • Opgørelse af indkomsten efter den skematiske ordning
 • Hvilke VE-anlæg omfattes af reglerne i LL § 8 P, stk. 2 og 3?
 • Valg én gang for alle
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Den skematiske ordning i LL § 8 P, stk. 2 og 3

Alle producenter, der investerer i VE-anlæg eller i andele i VE-anlæg, skal som udgangspunkt medregne indkomsten ved salget af energi efter de almindelige skatteregler. Dette gælder også fysiske personer. Se SKM2010.692.SR.

Fysiske personer kan dog vælge at bruge den særlige opgørelsesmetode i LL § 8 P, stk. 2 og 3, jf. stk. 1.

Privat eller erhvervsmæssigt benyttet?

Hvis den fysiske person vælger at anvende reglerne i LL § 8 P, stk. 2 og 3, anses det vedvarende energianlæg eller andelen i det vedvarende energianlæg for at være udelukkende benyttet til private formål. Se § 8 P, stk. 4.

Hvis den fysiske person vælger ikke at anvende reglerne i LL § 8 P, stk. 2 og 3, anses det vedvarende energianlæg eller andelen i det vedvarende energianlæg for at være udelukkende erhvervsmæssigt benyttet. Se § 8 P, stk. 5, og afsnit om beskatning efter de almindelige regler (den regnskabsmæssige metode).

Opgørelse af indkomsten efter den skematiske ordning

Den skematiske ordning går ud på, at fysiske personer, der ejer vedvarende energianlæg eller andele i vedvarende energianlæg, kan vælge at medregne 60 pct. af bruttoindkomst over 7.000 kr., der stammer fra driften af det vedvarende energianlæg (eller andele heri) til sin skattepligtige indkomst i stedet for at opgøre indkomsten efter de almindelige regler for indkomstopgørelse. Se LL § 8 P, stk. 2.

Det betyder, at

 • hvis den samlede bruttoindkomst fra disse anlæg ikke overstiger 7.000 kr. årligt, medregnes den ikke ved personens indkomstopgørelse. (Bruttoindkomsten er den samlede indkomst uden fradrag).
 • hvis bruttoindkomsten overstiger 7.000 kr. årligt, skal personen kun medregne 60 pct. af den del af bruttoindkomsten, der overstiger de 7.000 kr.
 • værdien af eget forbrug af elektricitet eller varme ikke bliver beskattet.

Bemærk

De 40 pct. af den overskydende bruttoindkomst, der er skattefri, anses for et standardiseret fradrag, der dækker samtlige udgifter til driften af det vedvarende energianlæg.

Hvis den fysiske person vælger disse regler, kan han eller hun derfor ikke ved siden af fratrække udgifter til driften af det vedvarende energianlæg, herunder afskrivninger. Se LL § 8 P, stk. 3.

Der betales ikke arbejdsmarkedsbidrag. Se afsnit

Se også

Se også afsnit om andre regler, der har betydning for beskatning af VE-anlæg og andele i VE-anlæg.

Hvilke VE-anlæg omfattes af reglerne i LL § 8 P?

I LL § 8 P, stk. 6, beskrives, hvilke anlæg, der er omfattet af bestemmelsen, så ejeren kan vælge enten at lade sig beskatte efter den skematiske ordning i LL § 8 P, stk. 2 og 3, der også betyder, at anlægget anses for privat anvendt. Ejeren kan i stedet vælge at anvende reglen i stk. 5, så indkomsten beskattes efter de almindelige regler i skattelovgivningen, dog med den særlige regel, at indkomsten altid anses for erhvervsmæssig.

Bestemmelsen omfatter anlæg, der er tilsluttet el- eller varmenettet. ►Se SKM2012.159.SR, hvor et jordvarmeanlæg, der ikke var tilsluttet varmenettet, ikke blev anset for omfattet af LL § 8 P, stk. 5.◄

Definition af vedvarende energi

LL § 8 P gælder for vedvarende energianlæg (VE-anlæg).

VE-anlæg, er anlæg, der udelukkende drives ved at anvende en eller flere vedvarende energikilder, der er omfattet af definitionen af vedvarende energi i § 2, stk. 2 og 3, i lov om fremme af vedvarende energi. Se LL § 8 P, stk. 1.

Efter § 2, stk. 2, i lov om fremme af vedvarende energi forstås ved vedvarende energikilder bl.a.:

 • Vindkraft
 • Biogas
 • Biomasse
 • Solenergi
 • Bølge- og tidevandsenergi
 • Geotermisk varme.

Da definitionen af de VE-anlæg, der er omfattet af LL § 8 P, på den måde følger definitionen af vedvarende energi i lov om fremme af vedvarende energi, betyder det, at hvis klima- og energiministeren udvider definitionen af vedvarende energi med en yderligere energiform, vil den energiform automatisk blive omfattet af den skematiske ordning, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Omfattede anlæg

Ordningen omfatter

 • alene anlæg, der udelukkende er baseret på at anvende vedvarende energi
 • alle former for VE-anlæg, både elproducerende og varmeproducerende.

Ordningen omfatter ikke blandede anlæg, der både anvender vedvarende energi og andre energiformer.

Hovedregel om husstandsanlæg eller principper for fastsættelse af udbudspris

Det er en betingelse for at anvende den skematiske ordning, at der er tale om enten

 1. VE-anlæg, der er knyttet til en husstand, og som ikke har et erhvervsmæssigt formål. Energianlægget skal primært have til formål at forsyne en husstand med energi. Anlægget må altså ikke have til formål at producere energi til salg til andre forbrugere,

eller

 1. VE-anlæg og andele i VE-anlæg, hvor anlægget eller andelenes udbudspris er fastsat efter de samme principper som udbudsprisen for vindmølleandele i § 14, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi (køberetsordningen). Disse principper medfører, at prisen for andelene i anlægget kun må dække opstillerens omkostninger til projektet (kostprisen). Andelene i anlægget skal udbydes til en pris, der er beregnet ud fra en produktion på 1.000 kWh pr. andel. Om godkendelse se nedenfor under afsnittet Bemærk.

Betingelserne fremgår af LL § 8 P, stk. 6.

►Ordningen omfatter også solcelleanlæg, der er knyttet til sommerhuse og helårshuse, der benyttes til fritidsbolig. Både den regnskabsmæssige opgørelse efter LL § 8 P, stk, 5, og den skematiske ordning efter LL § 8 P, stk, 2 og 3, kan anvendes. Dette gælder også, hvis fritidsboligen lejes ud en del af året. Hvis en fritidsbolig udelukkende benyttes til udlejning, kan ingen af reglerne i LL § 8 P anvendes.◄

Bemærk

Hvis anlægget skal omfattes af betingelse B., skal Energinet.dk godkende, at værdien af udbudte andele er ansat efter de samme principper som vindmølleandele, der er udbudt efter køberetsordningen. Anmodningen om godkendelse skal være vedlagt en revisorerklæring.

Hvis værdiansættelsen i et vindmølleprojekt er godkendt efter køberetsordningen, kræver det ikke godkendelse, hvis mere end 20 pct. af andelene sælges til samme pris, som de andele, der er omfattet af køberetsordningen.

Undtagelse fra betingelserne A. og B., når anlægget er erhvervet før den 17. november 2010

Vindmøller, som er erhvervet før den 17. november 2010, omfattes af LL § 8 P, stk. 2 og 3, uden at opfylde betingelserne i LL § 8 P, stk. 6. Disse møller er omfattet af overgangsreglerne i § 3, stk. 3 og 4, i ændringsloven (lov nr. 1559 af 21. december 2010). Se afsnit  om overgangsregler for vindmøller erhvervet før den 17. november 2010.

Undtagelse fra betingelse B., når anlægget overdrages, men allerede er omfattet

Hvis anlæg eller andele i anlæg, der er omfattet af B., overdrages, skal der ikke fastsættes nogen udbudspris, hvis anlægget eller andelen allerede er omfattet af den skematiske ordning før overdragelsen. Se LL § 8 P, stk. 7.

Valg én gang for alle

Hvis en fysisk person har valgt at anvende den skematiske ordning, kan han eller hun ikke efterfølgende ændre det.

Alle andele, som han eller hun har i VE-anlæg, skal indgå i ordningen. Valget omfatter altså alle vedvarende energianlæg, som personen ejer og efterfølgende erhverver.

Valget er bindende til og med det indkomstår, hvor det sidste anlæg eller de sidste andele afstås.

Den fysiske person kan derfor ikke i samme indkomstår både have andele i VE-anlæg, der er omfattet af den skematiske ordning, og andele i VE-anlæg, der drives erhvervsmæssigt. Se LL § 8 P, stk. 1.

Se også SKM2011.295.SR, hvor en person efter salg til sin ægtefælle af samtlige sine vindmølleanparter, som skattemæssigt var behandlet efter den skematiske ordning, kunne opføre en husstandsmølle i det efterfølgende indkomstår og overgå til anden opgørelsesmetode.

Den ene ægtefælles valg af opgørelsesmetode binder ikke den anden ægtefælle. Se TfS 1997, 819 TSS. Se i samme forbindelse SKM2011.295.SR, hvor en person og hans ægtefælle kunne benytte hver deres ordning, selvom den ejendom, hvor han overvejede at opføre husstandsvindmøllen, var ejet af begge, og selvom ejendommen, som havde helårsstatus, blev benyttet som fritidsbolig.

Bemærk

Hvis et VE-anlæg, der hidtil har været erhvervsmæssigt anvendt, overgår til at være omfattet af LL § 8 P, stk. 2 og 3, som privat anvendt, anses anlægget som afstået i relation til AL § 4, stk. 1.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

SKM2012.404.SR

►Skatterådet bekræftede, at når vindmølleandele er omfattet af LL § 8 P, stk. 2 og 3, er der tale om et privat aktiv.◄

►Derfor beskattes evt. fortjeneste ikke, og tab kan ikke trækkes fra, jf. SL § 5, stk. 1, litra a.◄

►Skatterådet bekræftede også, at fysiske personer, der udnytter køberetten efter lov om fremme af vedvarende energi § 13, ikke er skattepligtige jf. KGL § 29 af en eventuel gevinst ved salg af vindmølleandelene. Evt. tab kan ikke trækkes fra.◄ 

SKM2012.159.SR

►Skatterådet bekræftede at ◄

  • et solcelleanlæg var udelukkende erhvervsmæssigt benyttet
  • at eget forbrug af el skal medregnes til den afregningspris, der kunne opnås ved salg til elsselskabet
  • som anlægget var beskrevet, kunne foretages årlige saldoafskrivninger med 25 % årligt (forudsat at anlægget var på under 1 MW og placeret på landjorden)
  • spørgerens opgørelse af det skattemæssige resultat var korrekt.

►Et jordvarmeanlæg, der ikke var tilsluttet varmenettet var ikke omfattet af LL § 8 P, stk. 5. ◄

►Der skulle derfor ikke medregnes værdi af eget forbrug.  Udgifter til opstilling og drift kunne ikke trækkes fra eller afskrives.◄ 

SKM2011.560.SR

Det har ikke indflydelse på muligheden for at anvende skattelovgivningens almindelige regler, jf. LL § 8 P, stk. 5,

 • om VE-anlægget kun er dimensioneret til at producere, hvad der svarer til det private forbrug i en blandet benyttet ejendom.
 • om VE-anlægget kun er forsynet med én måler eller, om det er forsynet med en bimåler til registrering af privat forbrug i en blandet benyttet ejendom.

Hvis der er en bimåler, skal det private forbrug gøres op på baggrund af bimålerens registrering.

Se afsnit om beskatning af værdien af eget forbrug.

SKM2011.344.SR

Skatterådet svarede, at en ejer af et vedvarende energianlæg, skulle medregne alle indtægter fra det eksterne salg ved opgørelse af den skattepligtige indkomst ved anvendelse af reglerne i § 8 P, stk. 2 og 3. Derimod skulle værdien af forbrug af egen elproduktion ikke indgå i opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Det forudsattes, at anlægget var omfattet af LL § 8 P, stk. 2 og 3.

SKM2011.295.SR

Skatterådet bekræftede,

 • at skatteyderen efter salg til sin ægtefælle af samtlige sine vindmølleanparter, som skattemæssigt var behandlet efter den skematiske ordning, kunne opføre en husstandsmølle i det efterfølgende indkomstår og overgå til anden opgørelsesmetode
 • at skatteyderen og hans hustru kunne benytte hver deres ordning, selvom den ejendom, hvor skatteyderen påtænkte at opføre husstandsvindmøllen, var ejet både af skatteyderen og af hustruen, og selvom ejendommen, som havde helårsstatus, blev benyttet som fritidsbolig.

SKM2010.692.SR

Producenter af energi fra VE-anlæg, der er tilsluttet forsyningsnettet, er som udgangspunkt indkomstskattepligtige af indkomst ved salg af energi, medmindre andet følger af den øvrige skattelovgivning. Fysiske personer, der investerer i VE-anlæg eller i andele i disse, skal som udgangspunkt medregne indkomsten ved salget efter de almindelige skatteregler.

(spørgsmål 2)