Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for afskrivning på vindmøller og andre VE-anlæg.

Afsnittet indeholder

 • Afskrivning på vindmøller
 • Afskrivning på andre VE-anlæg
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Afskrivning på vindmøller

Vindmøller anses vurderings- og afskrivningsmæssigt for driftsmidler, der kan afskrives efter afskrivningslovens kapitel 2. Se ►afsnit C.C.2.4.2.4.1 Afskrivning på erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler og skibe.◄ 

►Vindmøller er også omfattet af den midlertidige ordning for udelukkende erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler, der anskaffes i tidsrummet fra og med den 30. maj 2012 til og med den 31. december 2013. Disse driftsmidler kan efter AL § 5 D afskrives på en særskilt saldo, hvor anskaffelsessummen indgår med 115 pct. Reglen omfatter kun driftsmidler, der anskaffes som fabriksnye. Reglerne i AL § 5 D er indført ved lov nr. 592 af 18. juni 2012. Adgangen til at afskrive på 115 pct. af anskaffelsessummen for driftsmidler, der anskaffes i tidsrummet fra og med den 30. maj 2012 til og med den 31. december 2013 ophører med udgangen af indkomståret 2017. Ordningen afvikles på den måde, at den afskrivningsberettigede saldoværdi efter AL § 5 D, stk. 4, lægges sammen med saldoværdien efter AL § 5 ved udgangen af indkomståret 2017. Den samlede saldoværdi, der herved fremkommer, skal fra og med indkomståret 2018 behandles efter den almindelige regel om saldoafskrivning af driftsmidler i AL § 5. Se afsnit C.C.2.4.2.4.2.1 under forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for investeringer i nye driftsmidler.◄

Der kan ikke afskrives på vindmøller eller andele i vindmøller, der er omfattet af den skematiske beskatningsordning i LL § 8 P, stk. 2 og 3.

Ejeren af en husstandsvindmølle kan afskrive på møllens anskaffelsessum efter AL § 5, når møllen udelukkende bliver benyttet erhvervsmæssigt efter LL § 8 P, stk. 5, selvom en del af den producerede el anvendes privat. Se SKM2009.290.SR.

Hvis møllen ikke kan anses for at være i en sådan færdiggjort stand, at den kan bruges i driften efter sit formål, kan ejeren ikke afskrive, jf. AL § 3, stk. 1, nr. 3. Se TfS 1993, 53 LSR.

Hvis møllen leveres til en virksomhed, som allerede før anskaffelsen af møllen er igangværende, kan der afskrives på vindmøllen på det tidspunkt, hvor den er

 • leveret til køberne
 • tilsluttet et forsyningsselskab, og
 • i stand til at fungere efter sit formål.

I andre tilfælde, dvs. hvis vindmøllen ikke var igangværende før anskaffelsen af møllen, kræves det også, at den erhvervsmæssige aktivitet (produktion af el) er påbegyndt.

Afskrivningsgrundlaget for møllerne er alene møllens pris inklusive told, fragt og montering.

Udgifter til etablering af fast kørevej kan ikke indgå i afskrivningsgrundlaget. Hvis møllen opføres på et købt areal, og kørevejen etableres på dette areal, kan den dog indgå i anskaffelsessummen efter ejendomsavancebeskatningsloven. Hvis møllen opføres på et lejet areal, og kørevejen opføres på dette areal, kan udgifterne til etablering af kørevejen afskrives efter SL § 6, stk. 1, litra a. Afskrivningerne kan ske i overensstemmelse med principperne for afskrivninger på bygninger på lejet grund. Se Ligningsvejledningen, Erhvervsdrivende, afsnit (E.C.4.8.1).

Udgifter, som er forudbetalinger for driften, fx service, garantier og forsikringer, er driftsudgifter og indgår derfor ikke i afskrivningsgrundlaget.

Se TfS 2000, 199 LR som behandler en række spørgsmål om etablering af vindmølleprojekter og afskrivning på vindmøller.

Betaling for en brugsret i form af ulempeerstatning til lodsejeren kan indgå i afskrivningsgrundlaget. Se SKM2003.406.VLR.

Om skrotningsbeviser, se SKM2006.407.LSR, som omtales i Ligningsvejledningen, Erhvervsdrivende, afsnit E.C.2.4.1.

Et erstatningsbeløb, som vindmølleejeren betaler efter § 6 i lov om fremme af vedvarende energi for værdiforringelse på naboejendommen, kan afskrives efter SL § 6, stk. 1, litra a. Se SKM2010.229.SR, som omtales i LV Erhvervsdrivende, afsnit .

Bemærk

Der kan ikke afskrives på vindmøller eller andele i begge dele, hvis de er omfattet af den skematiske beskatningsordning i LL § 8 P, stk. 2 og 3.

Hvis et VE-anlæg, der hidtil har været erhvervsmæssigt anvendt, overgår til at være omfattet af  LL § 8 P, stk. 2 og 3, som privat anvendt, anses anlægget som afstået i relation til AL § 4, stk. 1.

Afskrivning på andre VE-anlæg,

Om afskrivning på andre vedvarende energianlæg end vindmøller, se afsnit C.C.2.4.2.4.1 Afskrivning på erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler og skibe. 

►Andre VE-anlæg, herunder solceller, er også omfattet af den midlertidige ordning for udelukkende erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler, der anskaffes i tidsrummet fra og med den 30. maj 2012 til og med den 31. december 2013. Disse driftsmidler kan efter AL § 5 D afskrives på en særskilt saldo, hvor anskaffelsessummen indgår med 115 pct. Reglen omfatter kun driftsmidler, der anskaffes som fabriksnye. Reglerne i AL § 5 D er indført ved lov nr. 592 af 18. juni 2012. Adgangen til at afskrive på 115 pct. af anskaffelsessummen for driftsmidler, der anskaffes i tidsrummet fra og med den 30. maj 2012 til og med den 31. december 2013 ophører med udgangen af indkomståret 2017. Ordningen afvikles på den måde, at den afskrivningsberettigede saldoværdi efter AL § 5 D, stk. 4, lægges sammen med saldoværdien efter AL § 5 ved udgangen af indkomståret 2017. Den samlede saldoværdi, der herved fremkommer, skal fra og med indkomståret 2018 behandles efter den almindelige regel om saldoafskrivning af driftsmidler i AL § 5. Se afsnit C.C.2.4.2.4.2.1 under forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for investeringer i nye driftsmidler.◄ 

Bemærk

 • Der kan ikke afskrives på VE-anlæg eller andele i VE-anlæg, hvis de er omfattet af den skematiske beskatningsordning i LL § 8 P, stk. 2 og 3.
 • Hvis et VE-anlæg, der hidtil har været erhvervsmæssigt anvendt, overgår til at være omfattet af LL § 8 P, stk. 2 og 3, som privat anvendt, anses anlægget som afstået i relation til AL § 4, stk. 1.
 • Der kan ikke afskrives på et anlæg, hvis det er en integreret del af en beboelsesejendom med en eller to selvstændige lejligheder. Det gælder fx en- eller tofamilieshuse. Se AL § 15, stk. 4, og Ligningsvejledningen, Erhvervsdrivende, afsnit (E.C.4.2.1) om installationer.
 • Hvis anlægget er en integreret del (en installation) af en anden ejendom, vil det kunne afskrives sammen med ejendommen (med 4 pct.). For at en varmepumpe eller et andet VE-anlæg kan anses for omfattet af LL § 8 P, stk. 5, er det en betingelse, at den selv er tilsluttet varmenettet eller elnettet, og at hjælpeenergien kommer direkte fra et andet VE-anlæg. Varmepumpen kan altså ikke afskrives, alene fordi den fungerer sammen med et andet VE-anlæg, der er tilsluttet nettet. Se SKM2011.566.SR, SKM2011.620.SR , SKM2011.709.SR og SKM2012.159.SR.

Regel

Faste anlæg til fremstilling af varme og el med en kapacitet på over 1 MW. Ved lov nr. 540 af 6. juni 2007 (L 213 2006/07) er indsat § 5 C i afskrivningsloven. Bestemmelsen har virkning for 2008 og senere indkomstår, jf. lov nr. 540/2007 § 14, stk. 5.

Reglen betyder, at opdelingen af virksomhedens driftsmidler og skibe ændres, og at der skal føres særskilte saldi (AL § 5 C, stk. 1, og § 5 C, stk. 2) med forskellige afskrivningssatser for de forskellige saldi.

Faste anlæg til fremstilling af varme og el med en kapacitet på over 1 MW er omfattet af AL § 5 C, stk. 1, nr. 4, og skal afskrives på en særskilt saldo og med de satser, der er nævnt i AL § 5 C, stk. 4.

Det er det enkelte anlæg, der skal have en kapacitet på over 1 MW, for at anlæggene skal afskrives på en særlig saldo. Hvis en skatteyder har flere anlæg, der hver for sig har en kapacitet, der er mindre end 1 MW, skal anlæggene afskrives efter de almindelige regler om saldoafskrivning efter AL § 5. Se SKM2011.566.SR.

Vindmøller er ikke omfattet af § 5 C, stk. 4, se § 5 C, stk. 5.

Se også

Se også Ligningsvejledningen, Erhvervsdrivende, afsnit (E.C.2.4.12) og SKM2008.926.SR.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2003.406.VLR

Betaling for en brugsret i form af ulempeerstatning til lodsejeren kunne indgå i afskrivningsgrundlaget.

  

 

Landsskatteretskendelser

SKM2001.207.LSR

En skatteyder og hans ægtefælle ejede hver en landbrugsejendom, som begge blev drevet af skatteyderen. På skatteyderens ejendom var opstillet en ældre vindmølle. Indkomsten var valgt opgjort efter LL § 8 P, og vindmøllen blev anset for anvendt til private formål.

På ægtefællens ejendom blev der opstillet en vindmølle, der blev behandlet efter de almindelige regler i skattelovgivningen, og som derfor blev anset for udelukkende erhvervsmæssig.

Landsskatteretten fandt, at landbrugsdriften og driften af ægtefællens vindmølle var en erhvervsmæssig enhed, og skatteyderen var berettiget til at anvende investeringsfondsmidler til forlods afskrivning på ægtefællens vindmølle.

     

TfS 1996, 85 LSR

Landsskatteretten anså en landbrugsvirksomhed og en vindmøllevirksomhed som en erhvervsmæssig enhed, selvom skatteyderen ikke var eneejer af vindmøllen, og vindmøllen ikke var placeret på skatteyderens ejendom. Der var lagt vægt på, at der var en klar forbindelse mellem ejerens påtænkte ejerandel i vindmøllen og det erhvervsmæssige strømforbrug på hans ejendom.

 

 

TfS 1993, 53 LSR

Der kunne ikke afskrives på en vindmølle, fordi møllen ikke var i en så færdiggjort stand, at den kunne bruges i driften efter sit formål, jf. den tidligere AL § 7, nu AL § 3, stk. 1, nr. 3.

 

 

SKAT

SKM2012.159.SR

►Skatterådet bekræftede at ◄

  • et solcelleanlæg var udelukkende erhvervsmæssigt benyttet
  • at eget forbrug af el skal medregnes til den afregningspris, der kunne opnås ved salg til elsselskabet
  • som anlægget var beskrevet, kunne foretages årlige saldoafskrivninger med 25 % årligt (forudsat at anlægget var på under 1 MW og placeret på landjorden)
  • spørgerens opgørelse af det skattemæssige resultat var korrekt.

►Et jordvarmeanlæg, der ikke var tilsluttet varmenettet var ikke omfattet af LL § 8 P, stk. 5. ◄

►Der skulle derfor ikke medregnes værdi af eget forbrug.  Udgifter til opstilling og drift kunne ikke trækkes fra eller afskrives.◄ 

SKM2011.857.SR

LL § 8 P anvendes ikke, hvis et solcelleanlæg anskaffes med henblik på at blive benyttet i en eksisterende erhvervsvirksomhed. I denne situation anvendes de almindelige regler i afskrivningsloven.

Et solcelleanlæg med en kapacitet på under 1 MW, som var monteret på stativer på taget af en erhvervsejendom, var et afskrivningsberettiget driftsmiddel, uanset om solcelleanlægget var tilsluttet elnettet eller ej.

 

 

 

SKM2011.620.SR

En varmepumpe i kombination med et solcelleanlæg kunne ikke samlet set anses for erhvervsmæssigt anvendt, så begge anlæg var afskrivningsberettigede.

Solcelleanlægget var tilsluttet elnettet og havde karakter af et driftsmiddel. Hvis ejeren valgte at anvende LL § 8 P, stk. 5, ville der derfor kunne afskrives på dette anlæg.

Varmepumpen var ikke tilsluttet varmenettet, og der kunne derfor ikke afskrives på den.

Se også SKM2011.566.SRSKM2011.708.SR og SKM2011.856.

Se også SKM2011.710.SR om solcelleanlæg i kombination med jordvarmeanlæg.

Se også SKM2011.709.SR og SKM2011.855.SR om husstandsvindmølle i kombination med jordvarmeanlæg.

SKM2011.619.SR

Skatterådet bekræftede, at et solcelleanlæg, som beskattes efter skattelovgivningens almindelige regler, jf. LL § 8 P, stk. 5, og som har karakter af driftsmiddel, kan betragtes som et afskrivningsberettiget driftsmiddel, der kan afskrives med op til 25 % pr. år.

Afskrivningsgrundlaget (for spørger, som var privatperson) er anskaffelsesprisen på solcelleanlægget inkl. moms og montering/tilslutning.

Hvis en del af produktionen fra et erhvervsmæssigt benyttet VE-anlæg tages ud til privat brug, så skal der efter de sædvanlige regler fastsættes en værdi af eget vareforbrug. Værdien indgår i opgørelsen af resultatet af driften af anlægget.

Den private andel opgøres efter principperne i SKATs meddelelse om værdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende. I lov om vedvarende energi er afregningsprisen for el fra solcelleenergi fastsat til 60 øre pr. kWh i 10 år efter nettilslutning og 40 øre i de følgende 10 år.

 

 

 

SKM2011.566.SR

Et jordvarmeanlæg i kombination med et solcelleanlæg kunne ikke samlet set anses for erhvervsmæssigt anvendt. Der kunne derfor ikke afskrives på begge anlæg.

Solcelleanlægget var tilsluttet elnettet og havde karakter af et driftsmiddel. Hvis ejeren valgte at anvende LL § 8 P, stk. 5, ville der derfor kunne afskrives på dette anlæg.

Jordvarmeanlægget var ikke tilsluttet varmenettet, og der kunne derfor ikke afskrives på det.

Ved salg af ejendommen inkl. VE-anlæg, så ejerskab til begge dele skifter civilretligt, vil det efter afskrivningsloven være den nye ejer, der har afskrivningsretten til VE-anlægget.

Se også og  SKM2011.620.SR og SKM2012.159.SR.

SKM2011.565.SR

Nogle solcelleanlæg blev anset for driftsmidler, der kunne afskrives efter AL § 5, stk. 3, hvis de almindelige betingelser for afskrivning var opfyldt.

Anlæggene var monteret på en række jernstolper, som var funderet i jorden. Konstruktionen havde hverken fast gulv eller tag, og siderne var en blanding af metalplader og halmballer.

 

 

SKM2010.229.SR

Et erstatningsbeløb, som efter § 6 i lov om fremme af vedvarende energi betales af vindmølleejeren for værdiforringelse på naboejendommen, er afskrivningsberettiget efter SL § 6, stk. 1, litra a.

Se også Ligningsvejledningen, Erhvervsdrivende, afsnit (E.C.5.11.1) om afskrivninger efter statsskatteloven.

SKM2009.290.SR

Skatterådet bekræftede, at ejeren af en husstandsvindmølle kan afskrive på møllens anskaffelsessum efter AL § 5, når møllen anses for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet efter LL § 8 P, stk. 5, selvom en del af den producerede el anvendes privat.

 

 

SKM2009.237.SR

Naboer til et vindmølleprojekt, som betalte en andel af investeringerne i vindmølleprojektet, blev betragtet som investorer i erhvervsmæssig virksomhed, men ikke som egentlige vindmølleejere.

 

 

SKM2008.926.SR

Et solcelleanlæg, som var monteret på landjorden, kunne afskrives som et driftsmiddel.

Et solcelleanlæg, der er monteret på stativer på en bygning, og hvis produktion afsættes til elnettet, kan ikke afskrives som en installation men som et driftsmiddel.

Hvis et solcelleanlæg integreres i bygningens bestanddele i forbindelse med nybyggeri, og den producerede elektricitet anvendes som strømforsyning for bygningen, anses solcelleanlægget for en installation, der afskrives efter AL § 15 med den sats, der nævnes i § 17.

Driftsmidler, der består af faste anlæg til fremstilling af el, og som har en kapacitet over 1 MW, afskrives på en særlig saldo med de satser, der er nævnt i AL § 5 C, stk. 4. Se AL § 5 C, stk. 1, nr. 4.

Se også  om afskrivning på infrastrukturanlæg og andre driftsmidler med lang levetid (AL § 5 C).

Se også SKM2011.850.SR, der vedrørte genanbringelse i solcelleanlæg.

 

TfS 2000, 199 LR

Afgørelsen vedrørte etablering af vindmølleprojekter. Ligningsrådet tog stilling til en række spørgsmål om afskrivning på vindmøllerne:

 • Hvis møllerne leveres til en virksomhed, som allerede før anskaffelsen af møllerne er igangværende, kan der afskrives på vindmøllerne på det tidspunkt, hvor de er leveret til køberne, tilsluttet et forsyningsselskab og i stand til at fungere efter deres formål.
 • I andre tilfælde, dvs. hvis virksomheden ikke var igangværende før leveringen, kræves det også, at den erhvervsmæssige aktivitet (produktion af el) er påbegyndt.
 • Afskrivningsgrundlaget for møllerne er alene møllernes pris inklusiv told, fragt og montering.
 • Udgifter til etablering af fast kørevej kan ikke indgå i afskrivningsgrundlaget. Hvis møllen opføres på et købt areal, og kørevejen etableres på dette areal, vil den dog kunne indgå i anskaffelsessummen efter ejendomsavancebeskatningsloven. Hvis møllen opføres på et lejet areal, og kørevejen opføres på dette areal, kan udgifterne til etablering af kørevejen afskrives efter SL § 6, stk. 1, litra a. Afskrivningerne kan ske efter principperne for afskrivninger på bygninger på lejet grund. Udgifter, som er forudbetalinger for drift, service, garantier og forsikringer, er driftsudgifter og kan derfor ikke indgå i afskrivningsgrundlaget.

Se Ligningsvejledningen, Erhvervsdrivende, afsnit (E.C.4.8.1) om afskrivning på bygninger på lejet grund.