Indhold

Dette afsnit beskriver en række regler og deres betydning for VE-anlæg og andele i VE-anlæg. Der er både tale om anlæg, der er omfattet af den særlige ordning i LL § 8 P, og anlæg, der beskattes efter de almindelige regler for opgørelse af indkomsten.

Afsnittet indeholder:

 • Fælles skatteregnskab
 • Anpartsreglerne
 • Arbejdsmarkedsbidrag
 • Tilslutningsafgift
 • Succession efter kildeskatteloven
 • ►Tilskud fra PV Island Bornholm◄
 • ►LL § 8 V om servicefradrag◄
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Fælles skatteregnskab

Hvis en selvstændig erhvervsvirksomhed har flere end 10 personer som ejere, og nogle af ejerne ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang, skal der udarbejdes et fælles skatteregnskab for ejere, der ikke deltager i driften. Se LL § 29, stk. 1.

Antallet af ejere af vindmøller, der har valgt at anvende bundgrænsen på 7.000 kr. og 60 pct. reglen i LL § 8 P, stk. 2 og 3, medregnes ikke ved opgørelsen af det samlede antal ejere, fordi indkomsten fra driften i dette tilfælde ikke anses for erhvervsmæssig. Se LL § 29, stk. 4.

Hvis alle ejere af en vindmølle anvender bundgrænsen på 7.000 kr. og 60 pct. reglen i LL § 8 P, stk. 2 og 3, skal der derfor ikke udarbejdes et fælles skatteregnskab.

Hvis der er flere end 10 ejere af vindmøllen, som vælger ikke at anvende reglerne i LL § 8 P, stk. 2 og 3, men derimod de almindelige skatteregler, så vindmølleindkomsten er erhvervsmæssig indkomst, gælder reglerne i LL § 29 for udarbejdelse af skatteregnskab. Det gælder dog kun, når disse ejere ikke deltager i virksomhedens drift i uvæsentligt omfang.

Kravet om, at der skal udarbejdes et fælles skatteregnskab, gælder kun for fysiske personer. Se TfS 2000, 931 TSS.

Se også

Se også afsnit (C.C.3.1.7.8) om fælles skatteregnskab for anpartsvirksomheder og afsnit (C.C.3.1.8) om indberetning af oplysninger til SKAT vedrørende anpartsvirksomheder efter SKL § 8 S.

Anpartsreglerne

De ejere af vindmøller og andre VE-anlæg, der har valgt at opgøre vindmølleindkomsten efter LL § 8 P, stk. 2 og 3, er heller ikke omfattet af anpartsreglerne, fordi indkomsten fra vindmøllen ikke anses for erhvervsmæssig. Det betyder også, at disse ejere ikke medregnes ved opgørelsen af det samlede antal ejere efter anpartsreglen i PSL § 4, stk. 1, nr. 10.

Se også

Se også afsnit (C.C.3) om anpartsvirksomheder, herunder anpartsprojekter og kommanditister.

Arbejdsmarkedsbidrag

Der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af indkomst fra vindmølledrift og andre VE-anlæg, der er omfattet af LL § 8 P, stk. 2 og 3. Indkomst fra anlæg, der betragtes som erhvervsmæssige, er omfattet af AMBL § 4 eller § 5.

Tilslutningsafgift

En afgift, som en vindmølleejer skal betale til elselskabet for tilslutning af en vindmølle til elnettet, er fradragsberettiget som tilslutningsafgift efter AL § 43. Det er en betingelse, at vindmøllen anvendes til erhvervsmæssig produktion af elektricitet, og at tilslutning til elnettet er nødvendig for den erhvervsmæssige elproduktion. Se TfS 1995, 156 og afsnit E.C.5.7 om tilslutningsudgifter.

Tilslutningsafgiften for vindmøller, der skattemæssigt behandles efter reglerne i LL § 8 P, stk. 2 og 3, er ikke fradragsberettiget, fordi møllerne ikke anses for erhvervsmæssigt benyttet, jf. LL § 8 P, stk. 4.

Succession efter kildeskatteloven

Om succession i en vindmøllevirksomhed, se afsnit (C.C.6.7.2) om succession ved overdragelse af virksomhed og SKM2002.82.LR.

Hvis et VE-anlæg er omfattet af LL § 8 P, stk. 2 og 3, kan der ikke succederes jf. LL § 33 C, fordi der ikke er tale om en erhversvirksomhed eller en del af en erhvervsvirksomhed.

►Tilskud fra PV Island Bornholm til fremme af solenergi er skattepligtigt jf. SL § 4 i anskaffelsesåret◄.

►Hvis skattelovgivningens almindelige regler anvendes, jf. LL § 8 P, stk.5, kan der til gengæld afskrives med 25 % af anskaffelsessummen før tilskud.◄

►Hvis den skematiske ordning, jf. LL § 8 P, stk. 2 og 3, anvendes, kan der ikke afskrives, men ejeren kan i stedet anvende bundfradraget på 7.000 kr.◄

►Se SKM2012.212.SR, der også indeholder eksempler på opgørelse af indkomsten, når skattelovgivningens almindelige regler anvendes, jf. LL § 8 P, stk. 5, og når den skematiske ordning, jf. LL § 8 P, stk. 2 og 3, anvendes.◄

►LL § 8 V om servicefradrag - Boligjobordningen◄

►Særligt for solcelleanlæg, solfangeranlæg og vindmøller gælder det, at ejeren kan anvende reglerne i LL § 8 V om fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet (kaldet servicefradrag eller håndværkerfradrag), hvis reglerne i LL § 8 V i øvrigt er opfyldt. Ordningen er midlertidig, så arbejdet skal være udført og betalt senest den 31. december 2012. Se afsnit (A.F.7) om servicefradrag◄.

►Bemærk◄

►Adgangen til at anvende § 8 V afhænger af, om indkomsten fra anlægget er erhvervsmæssig eller ej. Hvis den skematiske ordning i LL § 8 P, stk. 2 og 3, er valgt, kan LL § 8 V derfor anvendes. Se SKM2012.427.SR og SKM2012.428.SR.◄

►Dette skema giver et overblik:◄

 

Hvis ... så ...
anlægget er privat anvendt kan ejeren bruge reglerne om servicefradrag i LL § 8 V for fx installationsomkostninger. (Der er kun fradrag for lønudgifter).

De øvrige betingelser i LL § 8 V skal være opfyldt.

Hvis.. så...
 • anlægget er tilsluttet nettet, og indkomsten beskattes som erhvervsmæssig efter skattelovgivningens almindelige regler, fordi producenten har valgt dette efter LL § 8 P, stk. 5,

 • anlægget indgår i en anden erhvervsvirksomhed,

 • indkomsten fra anlægget af andre grunde beskattes som erhvervsmæssig,
kan ejeren ikke bruge reglerne om servicefradrag i LL § 8 V.

Udgifterne kan evt. lægges til afskrivningsgrundlaget eller fradrages som driftsomkostninger, hvis betingelserne efter de almindelige regler er opfyldt.

 Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

SKM2012.427.SR

►Reglerne i LL § 8 V om Boligjobordningen kan ikke anvendes samtidig med reglerne i LL § 8 P, stk. 5.

►Reglerne i LL § 8 V om Boligjobordningen kan anvendes samtidig med reglerne i LL § 8 P, stk. 2  og 3.◄
►Se tilsvarende SKM2012.428.SR.◄
SKM2012.212.SR

►Et tilskud fra PV Island Bornholm til fremme af solenergi var skattepligtigt jf. SL § 4 i anskaffelsesåret◄.

►Hvis skattelovgivningens almindelige regler anvendes, jf. LL § 8 P, kan der til gengæld afskrives med 25 % af anskaffelsessummen før tilskud.◄

►Hvis den skematiske ordning, jf. LL § 8 P, stk. 2 og 3, anvendes, kan der ikke afskrives.

►Afgørelsen indeholder eksempler på opgørelsen af den skattepligtige indkomst.◄

►Tilskudet bliver udbetalt til installatøren, som modregner i prisen for installationen.◄

SKM2002.82.LR

En søn kunne ikke succedere i en vindmølle efter § 33 C, fordi møllen var omfattet LL § 8 P, stk. 2 og 3, og derfor ikke var en erhvervsvirksomhed eller en del af en erhvervsvirksomhed.

     

TfS 2000, 931 TSS.

Kravet om udarbejdelse af fælles skatteregnskab gælder kun for fysiske personer.

Se også afsnit (C.C.3.1.7.8) om fælles skatteregnskab for anpartsvirksomheder og afsnit (C.C.3.1.8) om indberetning af oplysninger til SKAT vedrørende anpartsvirksomheder efter SKL § 8 S.

TfS 1995, 156

En afgift, som en vindmølleejer skulle betale til elselskabet for tilslutning af en vindmølle til elnettet, var fradragsberettiget som tilslutningsafgift efter LL § 8 C, nu AL § 43. Det var en betingelse, at vindmøllen blev anvendt til erhvervsmæssig produktion af elektricitet, og at tilslutning til elnettet var nødvendig for den erhvervsmæssige elproduktion.

Se også Ligningsvejledningen, Erhvervsdrivende, afsnit (E.C.5.7) om tilslutningsafgifter.