Reglerne om moms ved samhandel mellem EU-landene er fastlagt i Rådets direktiv nr. 91/680/EØF af 16. december 1991, som ændrede 6. momsdirektiv. Reglerne blev fastsat i forbindelse med etableringen af det indre marked og trådte i kraft den 1. januar 1993. Reglerne har i princippet karakter af overgangsregler og skulle oprindeligt gælde indtil 31. december 1996. Ordningen udløber imidlertid ikke automatisk, men ophører først, når EU har vedtaget en ny ordning. Der er endnu ikke vedtaget en ny ordning. Reglerne findes nu i Momssystemdirektivet. Se afsnit D.A.10.1.1.2.

Det indre marked er defineret som et område uden indre grænser med fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaten. Se artikel 26 i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Det indre marked er altså et marked uden fysiske, tekniske eller afgiftsmæssige handelshindringer.

Se også

Se også afsnit D.A.2.2, hvor EU's momsområde er nærmere beskrevet.