Indhold

Udgangspunktet for opgørelsen af den skattepligtige indkomst er SL §§ 4-6. Statsskattelovens indkomstbegreb bygger på et nettoindkomstprincip, hvorefter det er bruttoindkomsten, dvs. de samlede retserhvervelser, fratrukket de udgifter, der er afholdt for at erhverve indkomsten, som skal beskattes.

Reglerne i statsskatteloven suppleres af en række love og enkeltbestemmelser i disse love.

I dette afsnit beskrives reglerne for, hvilke indtægter der skal regnes med, og, hvilke udgifter der kan trækkes fra.

Afsnittet indeholder:

  • Bruttoindkomsten (C.C.2.1)
  • Fradrag i bruttoindkomsten (C.C.2.2)
  • Aktiver og passiver, der påvirker indkomstopgørelsen (C.C.2.3)
  • Afskrivninger (C.C.2.4)
  • Periodespørgsmål (C.C.2.5)
  • Henlæggelser efter etablerings- og iværksætterkontoloven (C.C.2.6).