Indhold

Afsnittet beskriver de regler, der gælder ved andre former for afståelse end et traditionelt salg.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

Efter praksis beskattes fortjeneste, der er opstået ved anden afståelse end et traditionelt salg, som almindelig indkomst, hvis ejendommen er omfattet af ejerens næringsformue. Det sker på trods af, at SL § 5, litra a kun nævner salg af fast ejendom.

Som eksempel kan nævnes situationer med tvangsafståelse og udbetaling af skades- eller ekspropriationserstatninger.

Erstatningssummer

Hvis en erstatningssum fuldt ud og i umiddelbar tilknytning til udbetalingen anvendes til genopførelse af den skadede ejendom, sker der dog ikke beskatning. Se TfS 1996, 228 LSR, hvor en ejer, der drev næring med handel med fast ejendom, modtog en brandskadeerstatning. Ejeren var ikke skattepligtig af det modtagne beløb, fordi der ikke var konstateret en fortjeneste ved modtagelsen af erstatningen, som blev brugt til at genopføre ejendommen for.

Mageskifte

Er der opstået en fortjeneste ved mageskifte i en situation, hvor der er tale om næringsvirksomhed, beskattes fortjenesten som næringsindkomst. Det betyder, at den særlige regel om mageskifte i ejendomsavancebeskatningsloven ikke kan anvendes.

Gave

Gives en næringsejendom bort, beskattes en urealiseret fortjeneste i forbindelse med gaven efter næringsreglerne. Se fx LSRM 1968, 23 LSR, hvor en ejendomsmægler, der handlede med fast ejendom og vederlagsfrit havde overdraget en ubebygget grund til en søn, blev beskattet af en urealiseret fortjeneste, der ansås for erhvervet som led i næring.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

TfS 1999, 631 VLR

Retten fandt, at en oprindelig næringsformodning var afkræftet, og at et modtaget erstatningsbeløb derfor var omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven.

Landsskatteretskendelser

TfS 1996, 228 LSR

En ejer, som var næringsdrivende i relation til fast ejendom, modtog en brandskadeerstatning for en nedbrændt ejendom. Der fandtes ikke ved modtagelsen af brandskadeerstatning at være realiseret en fortjeneste, fordi erstatningen var anvendt til genopførelse af ejendommen.

LSRM 1968, 23 LSR

Gave, ejendom oprindeligt erhvervet i næring. En urealiseret fortjeneste ved gaveoverdragelse blev næringsbeskattet. Næringsbeskatning.