Indhold

Dette afsnit beskriver i hvilket omfang offentlige forsyningsvirksomheder bliver omfattet af momspligten.

Afsnittet indeholder:

  • Offentlige forsyningsvirksomheder
  • Vandindvindingstilladelser
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Offentlige forsyningsvirksomheder

Udtrykket offentlige forsyningsvirksomheder omfatter ikke kun offentlige virksomheder, der forsyner borgerne og virksomhederne med fx gas, el, vand eller varme, men også virksomheder, der udfører servicefunktioner som renovation og offentlig transport. Se i øvrigt bilag I til momssystemdirektivet.

Det betyder, at offentlige spildevandsanlæg også er forsyningsvirksomheder.

Offentlige forsyningsvirksomheder skal betale moms af de nævnte leverancer til private og virksomheder, andre kommuner, regioner og staten, herunder til institutioner i samme kommune, som driver forsyningsvirksomheden. Se ML § 9, 1. pkt., modsætningsvis.

Se også

Se SKM2009.574.LSR.

Vandindvindingstilladelser

Der skal opkræves moms af gebyrer opkrævet for udstedelse af vandindvindingstilladelser efter vandforsyningsloven § 24 jævnfør ML § 3, stk. 2, nr. 2. 

Se SKM2003.99.TSS om de dagældende regler om vandindvindingstilladelser.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt
evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

UfR1989, 223H

Et kommunalt værks drift og vedligeholdelse af kommunens gadebelysning og færdselsfyr måtte anses for udført som led i værkets offentlige forsyningsvirksomhed med heraf følgende momspligt.

Landsskatteretskendelser

SKM2009.574.LSR

Interne leverancer mellem en kommunes institutioner bliver ikke pålagt moms, med mindre leverancerne er omfattet af reglerne om offentlig forsyningsvirksomhed.

SKAT

SKM2015.687.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger - en offentlig myndighed - ikke skal opkræve moms ved levering af renovationsydelser til private og grundejerforeninger.

Endvidere afviser Skatterådet, at besvare en række spørgsmål.

SKM2003.99.TSS

Skatteministeriet har vurderet, at gebyrer for udstedelse af tilladelser må anses for at være vederlag for amternes varetagelse af opgaver på vandforsyningsområdet vedrørende kortlægning af vandressourcerne og planlægning af udnyttelsen af samme. De pågældende opgaver er derfor omfattet af ML § 3, stk. 2, nr. 2, om offentlig forsyningsvirksomhed.