Indhold

Dette afsnit beskriver fastlæggelsen af leveringsstedet ved salg af varer, der installeres eller monteres af sælger. Se Momssystemdirektivets artikel 36 og ML § 14, stk. 1, nr. 3.

Afsnittet indeholder:

  • Leveringsstedet ved installering eller montering
  • Installering eller montering ved levering til en afgiftspligtig person
  • Installering eller montering i mere end et land
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Leveringsstedet ved installering eller montering

Leveringsstedet er ikke her i landet, når varen installeres eller monteres i udlandet af leverandøren eller for dennes regning. Leveringsstedet er i dette tilfælde det sted, hvor varen installeres eller monteres.

Hvis en udenlandsk leverandør sender eller transporterer varer her til landet og installerer eller monterer varerne her i landet, eller dette sker for den udenlandske leverandørs regning, er leveringsstedet her i landet.

Omfattet af begrebet "installering eller montering" er eksempelvis salg af en maskine, der skal installeres i en fabrikshal her i landet. Installering og montering omfatter typisk, at:

  • indrette
  • anbringe i
  • indbygge
  • indlægge eller
  • opsætte.

Installering og montering ved levering til en afgiftspligtig person

Hvis en afgiftspligtig person får leveret, installeret eller monteret varer her i landet af en virksomhed, der er etableret i udlandet, eller for dennes regning, er den afgiftspligtige køber betalingspligtig for momsen, jf. ML § 46, stk. 1, nr. 2. Se afsnit D.A.13.2.2.2 om installering og montering.

Installering eller montering i mere end et land

EU-domstolen har taget stilling til den momsmæssige behandling af et kabel, der installeres i mere end et land.

Det fremgår af dommen, at beskatningskompetencen i relation til levering og udlægning af et fiberoptisk kabel mellem to EU-lande, som delvis er nedlagt uden for EU's momsområde, tilkommer hvert EU-land pro rata i forhold til kablets længde på dens område. Dette gælder både for så vidt angår prisen for kablet selv og det øvrige materiel, som for udgifterne til de tjenesteydelser, der er forbundet med udlægningen af kablet. Se sag C-111/05, NN.

Levering og udlægning af et fiberoptisk kabel mellem to medlemsstater er ikke momspligtig for den del af transaktionen, der udføres i den eksklusive økonomiske zone, på kontinentalsoklen og på åbent hav.

Se også omtalen af dommen C-111/05 i afsnit D.A.2.2 om EU´s momsområde.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-111/05, NN

Beskatningskompetencen i relation til levering og udlægning af et fiberoptisk kabel mellem to EU-lande, som delvis er nedlagt uden for EU's momsområde, tilkommer hvert EU-land pro rata i forhold til kablets længde på dens område. Dette gælder både for så vidt angår prisen for kablet selv og det øvrige materiel som for udgifterne til de tjenesteydelser, der er forbundet med udlægningen af kablet.