►Bemærk: 

Nedenstående afsnit beskriver de regler, der gælder fra og med den 13. februar 2023.

De regler, der gælder for perioden til og med den 12. februar 2023, er senest beskrevet i Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit E.A.3.1.4 om virksomheder og privatpersoner omfattet af reglerne.◄

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår virksomheder og privatpersoner er forpligtede til at lade sig registrere for betaling af afgift på spiritus.

Afsnittet indeholder:

►Ubeskattede varer (varer under afgiftssuspension)◄

 • Oplagshavere
 • Lokaler
 • Midlertidigt registrerede varemodtagere
 • Vareafsender

►Beskattede varer (varer overgået til forbrug)◄

 • ►Leverancer til erhvervsmæssige formål fra et andet EU-land - Modtager◄
 • ►Leverancer til erhvervsmæssige formål til et andet EU-land - Afsender◄
 • Udenlandske virksomheder og fiskale repræsentanter
 • Fjernsalg


►Andet◄

 • Andre former for salg
 • Privatpersoner
 • Registreringsblanket.

►Ubeskattede varer (varer under afgiftssuspension)◄

Oplagshavere

Autorisationskrav

Virksomheder, der fremstiller►, importerer◄ eller modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, skal autoriseres som oplagshavere. Se SPRITAL § 7, stk. 2.

Aftapning eller anden behandling af afgiftspligtige varer i erhvervsmæssigt øjemed anses også for fremstilling herunder destillation. Se SPRITAL § 1, stk. 2 og 3.

Oplagshavere er berettigede til under afgiftssuspensionsordningen at

 • fremstille,
 • oplægge,
 • modtage og
 • afsende

varer uden afgift. Se SPRITAL § 7, stk. 2 og 3.

For at blive autoriseret som oplagshaver skal virksomheden eller personen have et lokale, som kan benyttes til at fremstille, forarbejde, behandle, aftappe, oplægge, modtage, afsende eller udlevere afgiftspligtige ubeskattede varer, og som Skatteforvaltningen har godkendt inden autoriseringen.

Kravet om et lokale, som skal godkendes, gælder ikke for fjernsalg fra andre EU-lande.

Se SPRITAL § 9 a, stk. 2, samt § 2 i lov nr. 1240 af 11. juni 2021.

Skatteforvaltningen kan også forlange, at en virksomhed, der fremstiller ethanol, skal opsætte en særlig spritmåler. Se SPRITAL § 28.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4.1 om former for registrering.

Sikkerhedsstillelse

Virksomheder, som autoriseres efter lov om afgift af spiritus, skal stille en sikkerhed på mindst 30.000 kr. for skyldige afgifter. Sikkerhedens endelige størrelse fastsættes af Skatteforvaltningen efter særlige regler. Skatteforvaltningen kan stille krav om fuld sikkerhed for afgiften ved manglende rettidig betaling. Sikkerhedsstillelsen gælder desuden som sikkerhed ved transport af ubeskattede varer inden for EU. Se SPRITAL § 7, stk. 3, og SPRITALbek § ►10◄.

Se også

Se også afsnit E.A.1.5 om sikkerhedsstillelse.

Lokaler

For at blive autoriseret som oplagshaver skal virksomheden eller personen have et lokale, som kan benyttes til at fremstille, forarbejde, behandle, aftappe, oplægge, modtage, afsende eller udlevere afgiftspligtige ubeskattede varer, og som Skatteforvaltningen har godkendt inden autoriseringen. Kravet om et lokale, som skal godkendes, gælder ikke for fjernsalg fra andre EU-lande.

De afgiftspligtige varer skal opbevares på en ordentlig og overskuelig måde, der kan danne grundlag for opgørelse af den afgiftspligtige mængde og for Skatteforvaltningens kontrol. Dette betyder efter Skatteforvaltningens opfattelse, at:

 • Ubeskattede og beskattede varer må ikke blandes sammen.
 • Fustager, reoler og kasser mv., der bruges til opbevaring af ubeskattede varer, skal være forsynet med mærkesedler (fustagekort, rumkort eller lignende) med oplysning om vareart og litermængde. For flaskevarer skrives antal flasker og flaskestørrelse i stedet for litermængde.
 • Fustager, der bruges som lagerfade, skal være forsynet med oplysning om fustagens kapacitet i liter og spunsdybden, dvs. afstanden fra midten af spunshullets underkant til lagerstaven.
 • Flaskevarer skal også være anbragt på en sådan måde, at der er nem adgang til at tælle beholdningen op.

Bygninger eller rum, hvori der produceres spiritus, er omfattet af bekendtgørelse nr. 314 af den 3. april 2017 af beredskabsloven med senere ændringer. Virksomheder, der producerer brandfarlige væsker med et flammepunkt på under 30 grader celsius, må kun oprettes med den stedlige beredskabsmyndigheds tilladelse.

Der skal derfor foreligge en godkendelse fra beredskabsmyndighederne, inden Skatteforvaltningen kan godkende virksomhedens lokaler.

Hvis en autoriseret virksomhed vil foretage ændringer af lokaler og anlæg, som Skatteforvaltningen tidligere har godkendt, skal de påtænkte ændringer af lokaler og anlæg mv., herunder eventuelle beredskabs- og miljøgodkendelser efter stk. 3, forinden anmeldes til og godkendes af Skatteforvaltningen. Se SPRITAL § 9 a, stk. 2, og § 2 i lov nr. 1240 af 11. juni 2021 samt SPRITALbek § ►4◄.

Fælles lokaler

To eller flere virksomheder, der hver for sig er autoriseret som oplagshaver efter SPRITAL, kan få tilladelse til at benytte fælles lokaler til fysisk opbevaring af afgiftspligtige færdigvarer. Virksomhederne skal holde deres varer regnskabsmæssigt adskilt fra hinanden, idet den enkelte virksomhed til enhver tid skal kunne dokumentere sit forholdsmæssige ejerskab til varerne i kraft af virksomhedens system for lagerstyring. Hvis Skatteforvaltningen konstaterer manko ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde, kan Skatteforvaltningen kræve, at virksomhedernes varer skal holdes fysisk adskilt fra hinanden. Hvis virksomhederne ikke overholder et eller flere af de krav, som Skatteforvaltningen fastsætter om fælles lokaler, kan Skatteforvaltningen pålægge virksomhederne at benytte særskilte lokaler. Se SPRITALbek § ►4◄, stk. 4 og 5.

Autoriserede virksomheder, der har fået tilladelse til at benytte fælles lokaler til at opbevare ubeskattede varer, hæfter for afgift af varerne i forhold til deres ejerskab til varerne. Virksomhederne hæfter solidarisk for betaling af afgift af varer, der er eller har været oplagt i de fælles lokaler, hvis det forholdsmæssige afgiftstilsvar ikke kan opgøres korrekt på grund af mangelfuld dokumentation for virksomhedernes forholdsmæssige ejerskab til varerne eller ved overtrædelse af andre betingelser for at benytte de fælles lokaler. Se SPRITAL § 33, stk. 12.

Virksomheden kan også få tilladelse af Skatteforvaltningen til som lønnet arbejde at sørge for aftapning af spiritus og påsætning af etiketter på spiritus for andre oplagshavere.

Udleveringslagre

Virksomheder, som fra særlige udleveringslagre, der ligger uden for hovedvirksomheden, udleverer beskattede varer en gros til andre handlende, restauratører m.fl., kan få udleveringslagrene registreret sammen med hovedvirksomheden.

Se også

Se også

 • Afsnit E.A.1.4.1 om de generelle krav til lokalegodkendelse
 • Afsnit E.A.3.1.4 om virksomheder omfattet af reglerne
 • Afsnit E.A.1.4.1 om former for registrering
 • SPRITALbek § ►4◄.

Midlertidigt registrerede varemodtagere

Virksomheder og institutioner mv., der fra andre lande modtager afgiftspligtige varer som led i udøvelsen af deres erhverv, kan undlade at lade sig registrere som oplagshavere. Der er ikke adgang til varemodtagerregistrering af sådanne virksomheder mv. efter loven. Disse skal derfor - inden transporten påbegyndes - lade sig registrere som midlertidigt registrerede varemodtagere og anmelde transporten til Skatteforvaltningen og indbetale afgiften. Se SPRITAL § 7, stk. 4.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4.1 om former for registrering.

Vareafsender

Virksomheder eller personer, der som led i udøvelsen af deres erhverv ønsker at afsende varer, der er ►importeret◄ fra steder uden for EU, til andre EU-lande under den afgiftssuspensionsordning, som gælder for harmoniserede afgifter, kan lade sig registrere som vareafsender og stille sikkerhed for betaling af afgifter af afgiftspligtige varer i de andre EU-lande. Se SPRITAL § 7, stk. 5.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4.1 om former for registrering.

►Bemærk◄

►Se SPRITAL § 20 a om transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU.◄

►Beskattede varer (varer overgået til forbrug)◄

►Hidtil har bevægelser af punktafgiftspligtige varer, som leveres til en anden medlemsstat med henblik på erhvervsmæssig oplægning, været omfattet af en forenklet administrativ procedure, som bl.a. indeholdt krav om et papirbaseret ledsagedokument (forenklet ledsagedokument). 

Med det omarbejdede cirkulationsdirektiv er EMCS udvidet, så EMCS fra 13. februar 2023 også omfatter bevægelser af ovennævnte varer. I den forbindelse er der indført to nye registreringstyper, henholdsvis autoriseret modtager af beskattede varer og autoriseret afsender af beskattede varer, og for hver af disse er desuden indført en registrering som henholdsvis midlertidigt autoriseret modtager af beskattede varer og en midlertidigt autoriseret afsender af beskattede varer. Se SPRITAL § 8, stk. 4-7, samt SPRITALbek § 2, § 6 og § 7. 

Ved betegnelsen beskattede varer skal forstås varer, som er overgået til forbrug her i landet eller i et andet EU-land efter regler, som svarer til SPRITAL § 2 A. Det er således ikke nødvendigt, at den forfaldne punktafgift er betalt, men blot at varerne er overgået til forbrug. Hvis varerne er overgået til forbrug ved en uregelmæssig transaktion eller den forfaldne punktafgift ikke er behørigt betalt, skal disse ligeledes anses for at være omfattet af betegnelsen beskattede varer.

Udvidelsen af EMCS og indførelsen af de nye registreringstyper indebærer, at

 • varer, der er overgået til forbrug her i landet, og som skal leveres til erhvervsmæssige formål i et andet EU-land, må kun afsendes af en virksomhed eller person, der her i landet er registreret som autoriseret afsender eller midlertidigt autoriseret afsender, til en modtager der i et andet EU-land er registreret som autoriseret modtager eller som midlertidigt autoriseret modtager. 

 • varer, der er overgået til forbrug i et andet EU-land, og som skal leveres til erhvervsmæssige formål her i landet, må kun leveres til en virksomhed eller person, der her i landet er registreret som autoriseret modtager eller midlertidigt autoriseret modtager, af en afsender der i et andet EU-land er registreret som autoriseret afsender eller midlertidigt autoriseret afsender. 

Se SPRITAL § 20 b, stk. 1 og 2.

Se i øvrigt de generelle bemærkninger til lovforslag L 233 fra 2020-21, afsnit 2.1, samt de specielle bemærkninger til lovforslagets § 2, nr. 17 og 50.◄

►Bemærk◄

►Se SPRITAL § 20 b om afsendelse og modtagelse af varer, der er overgået til forbrug - herunder SPRITAL § 20 b, stk. 3 og 4 om hvornår en transport af beskattede varer begynder og ophører.◄

►Leverancer til erhvervsmæssige formål fra et andet EU-land - Modtager◄

►Virksomheder eller personer, der som led i udøvelsen af deres erhverv modtager beskattede varer fra et andet EU-land, jf. SPRITAL § 8, stk. 1, nr. 1, skal forinden registreres som autoriseret modtager hos Skatteforvaltningen og stille sikkerhed på mindst 30.000 kr. for betaling af afgiftspligtige varer.   

Virksomheder eller personer, der efter SPRITAL er autoriseret som oplagshaver, kan fungere som autoriseret modtager ved at give Skatteforvaltningen meddelelse herom og skal i så fald ikke særskilt registreres som autoriseret modtager.

Se SPRITAL § 8, stk. 4, SPRITALbek § 10, stk. 3.

Virksomheder eller personer, der som led i udøvelsen af deres erhverv kun lejlighedsvist modtager beskattede varer fra et andet EU-land, jf. SPRITAL § 8, stk. 1, nr. 1, kan registreres som midlertidig autoriseret modtager. Virksomheden eller personen skal inden vareafsendelsen begynder fra et andet EU-land registreres som midlertidig autoriseret modtager hos Skatteforvaltningen, anmelde varetransporten til Skatteforvaltningen og indbetale afgiften af varer, der er afgiftspligtige her i landet. Se SPRITAL § 8, stk. 5, og SPRITALbek § 6.

En autoriseret modtager eller midlertidigt autoriseret modtager kan fx være en virksomhed, der fra et andet EU-land får leveret beskattet spiritus til erhvervsmæssige formål, fx til videresalg, eller en privatperson, der medbringer spiritus, som er anskaffet og beskattet i et andet EU-land, til andet end eget brug.◄

►Leverancer til erhvervsmæssige formål til et andet EU-land - Afsender◄

►Virksomheder eller personer, der som led i udøvelsen af deres erhverv afsender beskattede varer til et andet EU-land, skal forinden registreres som autoriseret afsender hos Skatteforvaltningen.

Virksomheder eller personer, der efter SPRITAL er autoriseret som oplagshaver eller registreret som vareafsender, kan fungere som autoriseret afsender ved at give Skatteforvaltningen meddelelse herom og skal i så fald ikke særskilt registreres som autoriseret afsender.

Se SPRITAL § 8, stk. 6.

Virksomheder eller personer, der som led i deres erhverv kun lejlighedsvist afsender beskattede varer til et andet EU-land, kan registreres som midlertidig autoriseret afsender. Virksomheden eller personen skal inden vareafsendelsen til et andet EU-land begynder registreres som midlertidig autoriseret afsender hos Skatteforvaltningen og anmelde varetransporten til Skatteforvaltningen. Se SPRITAL § 8, stk. 7, og SPRTALbek § 7.◄

Udenlandske virksomheder og fiskale repræsentanter

En oplagshaver, der er autoriseret i et andet EU-land, og som leverer varer her til landet, der er omfattet af SPRITAL § 8, stk. 1, nr. ►2◄, kan udnævne en fiskal repræsentant her i landet til at forestå betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet. Hvis en udenlandsk oplagshaver vælger at udnævne en fiskal repræsentant, skal repræsentanten autoriseres som oplagshaver hos Skatteforvaltningen og stille sikkerhed på mindst 30.000 kr. for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet. 

Se SPRITAL § 8, stk. ►8◄, se stk. 1, nr. ►2◄, og SPRITALbek § ►9◄ og § ►10◄.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4.1 om former for registrering, afsnittet om udenlandske virksomheder og fiskale repræsentanter.

Fjernsalg

Den, der her til landet ►afsender◄ varer fra andre EU-lande ved fjernsalg, herunder internethandel, skal inden vareafsendelsen autoriseres som oplagshaver hos Skatteforvaltningen og stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Den udenlandske virksomhed, som driver fjernsalg til kunder i Danmark, kan vælge at udnævne en fiskal repræsentant til at stå for afgiftsbetalingen. Repræsentanten skal inden vareafsendelsen autoriseres som oplagshaver hos Skatteforvaltningen og stille sikkerhed på mindst 30.000 kr. for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Se SPRITAL § 8, stk. ►9◄, se stk. 1, nr. 2, og SPRITALbek § ►9◄ og § ►10◄.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4.1 om former for registrering, afsnittet om fjernsalg.

Andet

Andre former for salg

Det er forbudt enhver, som

 • forhandler,
 • udskænker eller
 • udleverer spiritus og
 • ikke er autoriseret eller registreret efter spiritusafgiftsloven,

at modtage eller udlevere spiritus i flasker eller andre beholdere, der ikke er forsynet med oplysninger om alkoholstyrke. Se SPRITAL § 27 a, stk. 1.

Auktionssalg af spiritus må kun finde sted efter tilladelse fra Skatteforvaltningen. Se SPRITAL § 27 a, stk. 2.

Virksomheder, der sælger eller udlejer destillationsapparater og lignende til forbrugere, som er egnede til fremstilling af spiritus, har pligt til at sikre sig korrekt navn, stilling og adresse på sådanne personer. Virksomheden skal inden udgangen af den måned, der følger efter salget eller udlejningen, give Skatteforvaltningen besked om dette.

Bestemmelsen om anmeldelsespligt skal ses i lyset af det høje afgiftsniveau for spiritus og den deraf følgende risiko for omgåelse. Se SPRITAL § 37.

Privatpersoner

Reglerne om privatpersoners køb af afgiftspligtige varer i andre lande fremgår af afsnit E.A.1.4.3, der handler om afgift af varer, der modtages fra udlandet af privatpersoner.

Registreringsblanket

Registrering sker ved anmeldelse til Erhvervsstyrelsen. Ved anmeldelse til registrering skal blanket nr. 22.046 anvendes.

Bemærk

Virksomheder, der fra udlandet ►importerer eller◄ modtager spiritus på flasker, skal også registres for emballageafgift. Øvrige virksomheder kan registreres. Se afsnit E.A.7.1.3.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4 om registrering af afgiftspligtige virksomheder og personer.