Indhold

Dette afsnit indeholder reglerne for emballage og etiketter i forbindelse med spiritusafgiften.

Afsnittet indeholder:

  • Emballager
  • Etiketter.

Emballager

Beholdere (flasker) skal ved markedsføring her i landet være forsynet med oplysninger om alkoholstyrke. Se SPRITAL § 27 a, stk. 1.

I almindelighed skal beholderne fremstå som beholdere til spiritus.

Rumindhold

Sikkerhedsstyrelsen har i bekendtgørelse nr. 998 af den 8. oktober 2008 om nominelle mængder for færdigpakket vin og spiritus, samt mærkning af aerosolbeholdere fastsat regler om de nominelle mængder for færdigpakninger, som bl.a. spiritus må udbydes i.

Der betales afgift på grundlag af det reelle indhold i beholderen.

Bemærk

  • Emballager til spiritus er afgiftspligtige efter emballageafgiftsloven. Se mere om dette i afsnit E.A.7.1
  • Emballager til alkoholsodavand med 10 pct. vol. alkohol eller derunder, er omfattet af reglerne om pant og indsamling mv. af emballager. Se mere om dette i afsnit E.A.3.3.8.

Etiketter

Det følger af Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 1355 af den 27. november 2015 om mærkning mv. af fødevarer (mærkningsbekendtgørelsen), at der bl.a. skal være oplysning om nominelt indhold og alkoholindhold.

Reglerne om påsætning af etiketter skal være opfyldt, før de pågældende varer bliver udleveret fra virksomheden til forbrug her i landet.